Creëer in het geval van innovatieprojecten in de fysieke leefomgeving naast een ontwerpteam ook een projectgroep van, voor zover relevant, verantwoordelijke (vergunningverlenende) overheden en stakeholders rond het ontwerpteam.

Overweeg als dat mogelijk is ook consultants (indien nodig) en de aannemer of vertegenwoordiging van aannemers te betrekken. Dan kan er over het hele traject gewerkt worden op basis van  een inschatting vooraf  van de noodzakelijke kennis.

Naar analogie kan voor innovatieprojecten in de sociale leefomgeving een vergelijkbare aanbeveling geformuleerd worden, daarbij zal niet sprake zijn van een ontwerpteam maar van een regieteam; en van een projectteam samengesteld op basis van een stakeholderanalyse/krachtenveldanalyse.

Systeemkennis van de fysieke leefomgeving waarin het experiment toegepast wordt, is, essentieel. Stel de vraag of daar genoeg over bekend is, steeds weer.

Systeemkennis van de sociale leefomgeving waarin een experiment plaatsvindt is, naar analogie, even belangrijk.  Stel de vraag of daar genoeg over bekend is, steeds weer.

Besef dat er naast algemene wetenschappelijke en engineering kennis, lokale en ervaringskennis nuttig is, omdat het nodig is voor een goede inbedding in bestaande (beheer- en onderhouds)procedures en/of inpassing in het gebied. Dat zijn twee werelden die bij elkaar gebracht moeten worden op het goede moment, daarbij is een arrangement en timing van belang. Denk aan processen van co-creatie.

Besef dat onzekerheid niet altijd een probleem vormt, besteed vooral aandacht aan de onzekerheden die bestuurlijk kopzorgen opleveren.

Experimenteren kan helpen onzekerheden te verminderen en meer te leren of de noodzakelijke kennis aanwezig is. Daartoe zijn ook proeftuinen en showcases etc. te rekenen.

Een van de oorzaken van gefragmenteerde kennis kan verminderd worden door zoveel mogelijk alles open source te ontwikkelen en enkel als het echt niet anders gaat intellectueel eigendom bij kennis leverende partijen te erkennen. Besef dat open source kennisontwikkeling bij conceptuele innovaties moeilijker is dan bij productinnovaties. Dat komt doordat conceptuele innovaties 1) vaak (eerst) pré-competitief worden aanbesteed en 2) omdat de specificaties vaak minder scherp omschreven zijn. Aanbiedende partijen zullen dus meer geneigd zijn hun (kennis)kaarten tegen de borst te houden.