Verken het bestaande juridische instrumentarium en beleidskader in een governance assessment om de manoeuvreer ruimte, of het gebrek daaraan in de samenleving, te verkennen. Zeker voor een conceptuele innovatie geldt dat deze bij aanvang niet concreet genoeg is om operationele informatie van overheden en bevoegde gezagen te krijgen.

Ga vroegtijdig het gesprek aan met verantwoordelijke beleids- en vergunningverlenende overheden als vanuit een conceptuele innovatie naar een experimentele toepassing wordt gewerkt en zeker voor een productinnovatie als de assessment van beleid- en regels daar aanleiding voor geeft.

Het zoeken naar de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen biedt perspectief, zeker als dit gebeurt in een context waarin (bestuurlijke) ‘champions’ steun verlenen.

Ga vroegtijdig het gesprek aan met de vergunningverlenende autoriteiten. Zij houden natuurlijk een slag om de arm, maar zijn veelal behulpzaam bij het zoeken naar de mogelijkheden. Zoek de ruimte en kansen in het beleid, regels en procedures, dat levert een positief proces, het benadrukken van onmogelijkheden het tegenovergestelde.

Bedenk in procedures en vergunningverlening dat ook de monitoring van effecten in een keer meegenomen kan worden.