Kort gezegd, overheden gaan voor verbeterd en goedkoper beheer en onderhoud op langere termijn, het ‘bouwend’ bedrijfsleven wil rendement op de aanleg (en eventueel op beheer en onderhoud) van waterwerken, het ‘ontwerpend / engineering’ bedrijfsleven en kennisinstellingen willen een realistische vergoeding van/voor de (kennis)ontwikkelingskosten en het MKB / éénpitters willen rendement op korte termijn én een volwaardige rol in de ontwikkel- en exploitatiefasen.

Universiteiten, kennisinstellingen en ingenieursbureaus gaan veelal voor het vergoeden van kennisontwikkelingskosten tijdens het innovatietraject of project.

Differentiëren in type product-toepassing combinaties in de opschaalfase  is vooral geschikt voor leefomgevingskwaliteit gerelateerde concepten en toepassingen.

Daarbij kunnen de voordelen/baten en nadelen/kosten  dus over verschillende maatschappelijke sectoren en groepen zijn verdeeld. Een MKBA, hoe onvolkomen ook, kan inzicht bieden in de te verwachten kosten en kostendragers enerzijds en baten en baathebbenden anderzijds. Differentiëren in type product-markt combinaties in de exploitatiefase is vooral geschikt voor IT-gerelateerde producten en services.

Inrichten van innovatieprojecten voor de uiteenlopende tempi / cycli ten aanzien van het gewenste rendement op (tijds)investeringen door overheden en kennisinstellingen (langere termijn) enerzijds en het bedrijfsleven (kortere termijn) anderzijds.