Betrek de beoogde gebruikers van de innovatie bij de ‘conceptie’, ontwikkeling en totstandkoming van de innovatie. Gezamenlijk eigenaarschap van ontwikkelaars en gebruikers vergemakkelijkt de doorwerking van de ontwikkelde innovatie.

Ateliers, workshops, leercafés zijn goede werkvormen voor conceptuele innovatie onder de voorwaarde dat de juiste partijen, disciplines en personen aan tafel komen.

Samenwerking in de driehoek overheden-kennisinstellingen-bedrijfsleven moet nadrukkelijk gearrangeerd en geprogrammeerd worden waar het onderzoeks- en innovatieprogramma’s betreft.

Real life experimenten overtuigen en zijn een bron van macht en status zowel voor de experimenterende partijen als voor de bestuurders en overige stakeholders die daar bij betrokken zijn. Bestuurders koesteren dikwijls een wantrouwen tegen modellen en modeluitkomsten.

Experimenteren is essentieel voor draagvlak. Er treedt geregeld een ‘me too’ effect op.