WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Door verstedelijking, havenontwikkeling, bedijkingen en bovenstroomse afdammingen is het natuurlijke vermogen om mee te groeien met veranderende condities grotendeels tot stilstand gekomen. De Rijn-Maasmonding is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het sediment in de Rijn-Maasmonding is een kostbaar en eindig natuurlijk kapitaal om de Delta veilig te houden. De uitdaging is om de sediment stromen in de Rijn-Maasmonding te sluiten en te gebruiken als kans voor stedelijke ontwikkeling, waterveiligheid, natuurherstel en vergroten van ruimtelijke kwaliteit in de delta.

Doel van het project

Nieuwe Building with Nature (BwN) concepten zoals slib- en zandmotoren, wisselpolders en gebruik maken van biobouwers laten zien dat combinaties van natuurontwikkeling, recreatie en waterveiligheid economisch haalbaar zijn en nieuwe kansen kunnen creëren. Doel is om te laten zien dat deze BwN oplossingen toe te passen zijn
binnen complexe stedelijke context en de projecten op te schalen naar een maat die past bij de volumes van de huidige sedimentstromen in de Rijn-Maasmonding.

Omschrijving van de activiteiten

Kennisuitwisseling binnen het ‘Living Lab’ om fundamenteel en toegepast onderzoek te verbinden met concrete uitvoeringsprojecten.

Toegepast onderzoek naar het doorontwikkelen van een door Tauw ontwikkelde geotextiel oplossing (baggerbuffer) om
sediment op te slaan, vast te houden en sedimentatie bij te sturen onder estuariene omstandigheden.

Ontwikkelen van ontwerp richtlijnen voor (grootschalige) toepassingen van hergebruikt sediment door BwN oplossingen

Verkennen van de haalbaarheid van grootschalige hergebruik van sediment door een verkenning van het aanbod, mogelijke geschikte locaties, en type en aard van het sediment.

Verwachte resultaten

Verschillende living lab bijeenkomsten voor kennisuitwisseling.

Doorontwikkeling van een lichtgewicht geotextiel constructie om fijn sediment op te slaan en sedimentatie processen bij te sturen voor toepassing in de Maasmonding en het Haringvliet.

Publicatie ontwerprichtlijnen voor hergebruik van sediment in stedelijke en havengebieden.

Resultaten verkenning van haalbaarheid van grootschalig hergebruik van sediment, verwerkt in een kaart met mogelijke
toepassingslocaties en hoeveelheden.

Innovativiteit

Om tot grootschalige hergebruik van sediment te komen zijn nieuwe Building with Nature concepten nodig en is het nodig om een nieuwe integrale werkwijze te ontwikkelen waarbij verschillende beleidsdoelen en investeringen op regionale (systeem) schaal gekoppeld worden. Het doorontwikkelen van een eerder uitgevoerde geotextiel sediment vanger voor toepassing onder estuariene omstandigheden biedt kansen voor goedkopere en eenvoudigere oplossingen om estuariene wetlands te beschermen en te herstellen.

Valorisatie

De resultaten van de onderzoeken worden beschikbaar gesteld via de website www.sedimentlab.nl