WENR17 The use of Mysid shrimps in the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Products

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De mysis garnaal A. bahia is vaak het meest gevoellige test organisme wat de gehele eerste trap van de risicobeoordeling bepaalt. Vreemd genoeg is de response van dit organisme heel onvoorspelbaar en zijn er voorbeelden waarbij het diertje als meest gevoellige soort uit herbicide testen komt, terwijl het voor sommige insecticiden nu juist weer niet het meest gevoellig is. Gezien de huidige kennis van zaken over de werkingsmechanismen van gewasbeschermingsmiddelen is dit erg onverwacht. Dit is zorgwekkend omdat een risicobeoordeling met A. bahia mogelijk tot onrealistische en onnodige strenge risicobeoordeling leidt wat mogelijk het over jaren zorgvuldig opgebouwde raamwerk voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen gaat frustreren.

Doel van het project

Het verkrijgen van een beter begrip van de problemen en uitdagingen omtrent het gebruik van Mysis als model organismen in ecotoxicologie en risicobeoordeling. Een onderbouwd inzicht hierin maakt de voorspelling van de daadwerkelijke gevolgen nauwkeuriger. Een nauwkeuriger inzicht in de gevolgen leidt tot betere voorspelling, beheersing en kwaliteit van watersystemen op de lange termijn. Dit inzicht op haar beurt geeft realistischere inschatting bij het beoordelen van risico stoffen. Hierdoor wordt een duurzaam functioneren van watersystemen haalbaarder. Bovendien heeft een beter inzicht invloed op het gebruik van water en bodem door bijvoorbeeld de agrifood en tuinbouwsectoren.

Omschrijving van de activiteiten

1. literatuur studie naar de beschikbare informatie over A. bahia
2. opstart van een labcultuur met de zoetwater mysis N. integer
3. Ecotox testen met de zoetwater mysis N. integer
4. presentatie van de kweekmethode op een internationaal congres
5. een wetenschappelijke publicatie over de vergelijking van A. bahia met andere zoetwater kreeftachtigen

Verwachte resultaten

1. Een methode om de zoetwater mysisgarnaal N. integer te kweken in the laboratorium
2. Een presentatie op een internationaal congres
3. een wetenschappelijke publicatie over de vergelijking van A. bahia met andere zoetwater kreeftachtigen
5. Wat in zijn algemeenheid moet resulteren in een meer robuuste en beschermende risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen

Innovativiteit

Zeer hoog. Op dit moment is alleen duidelijk dat het gebruik van A. bahia in de risicobeoordeling een probleem met zich mee brengt omdat de resultaten niet in de bestaande patronen passen. Het uitzoeken van het feit of dit wellicht een rare uitzondering betreft die niet thuishoort in de aquatische risicobeoordeling of dat dit een teken is van het feit dat de huidige werking van de risicobeoordeling niet afdoende is, is van groot belang. In de US zijn er maar een handvol laboratoria die dergelijke testen kunnen uitvoeren en in Europa gebeurd dit nog helemaal niet. Indien het ERA team een dergelijke test met een voor Europa relevant model organisme kan opzetten zal dit niet alleen een grote wetenschappelijke innovatie zijn maar tevens een grote aanwinst betekenen voor het business model van Wageningen Ennvironmental Research.

Valorisatie

Link naar projectresultaten…