WENR16 Fulvozuren: Een duurzaam alternatief voor synthetische chelaatmeststoffen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Drinkwaterbedrijf Vitens produceert jaarlijks grote hoeveelheden fulvozuur door het ontkleuren van drinkwater. Vitens heeft de ambitie om hun restromen op een duurzame wijze af te zetten in de landbouw. Zodoende heeft het drinkwaterbedrijf het concept ‘Van Bron tot Plant’ ontwikkeld. Circulariteit en een bijdrage leveren aan het behoudt van een gezonde en vruchtbare bodem, zijn belangrijke drijfveren achter dit concept.
Uit een eerder onderzoek blijkt dat micronutriënten beter worden opgenomen wanneer planten behandeld worden met fulvozuren van Vitens. De fulvozuren werken in de bodem als een chelaat voor micronutriënten. Vitens wil onderzoek of deze eigenschap van hun fulvozuren verder benut kan worden door fulvozuren op te werken tot chelaatmeststof.
Op dit moment worden uitsluitend synthetische chelaten, waaronder EDDHA, gebruikt voor bemesting van micronutriënten. Synthetische chelaten zijn zeer slecht afbreekbaar in het milieu. Hierdoor kunnen chelaten uitspoeling van zware metalen naar grond- en oppervlaktewater veroorzaken. Fulvozuren bieden daarmee een duurzaam en natuurlijk alternatief voor huidige synthetische chelaatmeststoffen. Op deze wijze kan Vitens een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit in de drinkwaterwingebieden.

Doel van het project

Het projectdoel is om humuszuren, een reststroom van drinkwaterproductie, op te waarderen tot duurzame chelaten welke qua werkzaamheid en marktwaarde kunnen concurreren met huidige synthetische chelaten voor micro-nutriënten. Daarmee kand de inzet van synthetisch chelaten worden teruggedrongen en dus ook de grondwaterkwaliteit worden verbeterd. Het toepassen van een restproductie uit drinkwaterproductie in de voedselproductie is een illustratie van het conpett van de Water-Food en Energy nexus en draagt daramee bij aan het uitvoeren van de innovatieagenda deltatechnologie.

Omschrijving van de activiteiten

De volgende acties zijn uitgevoerd:
(i) Het uitvoeren van laboratoriumexperimenten voor het ontwikkelen van een procedé voor de opwerking van humuszuren tot chelaatmeststof, (ii) Het testen van de werking van het ontwikkelde producten in een range van gronden en een potproef en (iii) het beoordelen van de toepasbaarheid en economische haalbaarheid voor toepassing in relevante teeltsystemen (glastuinbouw, perenteelt, citrusteelt).

Verwachte resultaten

Het projectdoel is om humuszuren, een reststroom van drinkwaterproductie, op te waarderen tot duurzame chelaten welke qua werkzaamheid en marktwaarde kunnen concurreren met huidige synthetische chelaten voor micronutriënten. Daarmee kan de inzet van synthetisch chelaten worden teruggedrongen en dus ook de grondwaterkwaliteit worden verbeterd. Het toepassen van een restproductie uit drinkwaterproductie in de voedselproductie is een illustratie van het concept van de Water-Food en Energy nexus en draagt daarmee bij aan het uitvoeren van de innovatieagenda Deltatechnologie.

Resultaten zijn te vinden onder de volgende links:
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/557011

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/535823

Innovativiteit

Vitens is de koploper op het gebied van valorisatie van humuszuren. Vitens heeft aangetoond dat humuszuren succesvol kunnen worden toegepast en vermarkt als groei verbeterend middel voor toepassing in de land- en tuinbouw. De opwerking van humuszuren uit drinkwater tot chelaatmeststoffen is wereldwijd gezien zeer innovatief en het project opereert op het grensvlak van de bodem-chemische wetenschap.

Valorisatie

Vitens houdt zich actief bezig met de valorisatie en het op de markt brengen van het te ontwikkelen product. Vitens heeft hiervoor reeds een uitgebreide markverkenning uitgevoerd en potentiele afnemers benaderd welke in een later stadium bij het project betrokken zullen worden.. Potentiele afnemers worden in een vroeg stadium betrokken zodat de ontwikkelde producten aansluiten bij de vraag van de markt (werkzaamheid, concentratie, uniformiteit, volume etc. ). Vitens heeft de ambitie om het product binnen enkele jaren op de markt te brengen.

Link naar projectresultaten…