WENR12 Flutox 5200043069

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In een recent gepubliceerde wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) worden voorstellen gedaan voor de evaluatie van de milieurisico’s van bestrijdingsmiddelen die zich ophopen in sediment (doel beschermen van benthische organismen in zoetwater ecosystemen). Deze voorstellen zullen in de nabije toekomst toegepast worden in het kader van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. De beslisschema’s die EFSA heeft voorgesteld waren echter nog niet ‘gevalideerd’ met nieuwe onderzoekgegevens. Vooral voor fungiciden die zich ophopen in het sediment zijn de beschikbare ecotoxicologische gegevens voor benthische organismen summier. Voor zowel de (Europese en nationale) overheid als voor de chemische industrie is het van belang om inzicht te krijgen of de voorgestelde beslisschema’s voor de beoordeling van effecten op sediment-bewonende organismen over- dan wel onder-beschermend zijn.

Doel van het project

Het valideren van de voorgestelde beslisschema’s van EFSA door:
1) Uitvoer van een semi-veld experiment in zogenaamde microcosms met sediment dat is gespiked met het fungicide fludioxonil (benchmark compound) met als doel het bepalen van een concentratie-response relatie voor benthische organismen (populaties en gemeenschap).
2) uitvoer van “sediment-spiked” laboratorium toxiciteittoetsen met standaard en additionele benthische organismen om de eerste trap (het testen van standard soorten) en de tweede trap (Species Senitivity Distribution approach) effectbeoordeling te evalueren door de resultaten te vergelijken met die van het semi-veld experiment.

Omschrijving van de activiteiten

Zomer 2016: Uitvoer semi-veld experiment op de Sinderhoeve (Renkum); Najaar 2016: Uitvoer sediment toxiciteitstoetsen met standaard toestorganismen die voorgesteld zijn door EFSA (de mug Chironomus riparius, de vlokreeft Hylalella azteca, de worm Lumbriculus variegatus); Eerste helft 2017: Uitvoer van additionele toxicteittesten met benthische organismen (o.a. benthische nematoden, oligochaete wormen, slakken en arthropoden) en uitwerken resultaten semi-veld experiment; Tweede helft 2017: Schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Verwachte resultaten

Deze studies hebben gegevens opgeleverd waarmee, voor de stof fludioxonil, de EFSA methodiek voor de effectbeoordeling van bestrijdingsmiddelen op sediment-bewonende aquatische organismen gekalibreerd/gevalideerd kon worden. Dit maakte een kritisch evaluatie van de voorspellende waarde van de voorgestelde EFSA methodiek voor effectbeoordeling bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Gegevens zijn verwerkt tot wetenschappelijk publicaties (Yin et al., 2018; Brock et al., 2020; Höss et al., 2020) welke publiek beschikbaar zijn gemaakt. Hierin worden o.a. suggesties gedaan voor een adequate en kosten-effectieve effectbeoordeling van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen voor sediment-bewonende organismen, uitgaande van de voorstellen van EFSA.

Innovativiteit

Bij de start van dit project was de ‘state-of-the-art’ kennis m.b.t. de ecotoxicologische risicobeoordeling van sediment gebonden gewasbeschermingsmiddelen summier te noemen (Deneer et al., 2013; EFSA, 2015; Diepens et al., 2017). En kon de wens van de overheid voor een adequate risicobeoordeling voor sediment-bewonende organismen niet worden waargemaakt omdat een validatie van het voorgestelde beoordelingsschema niet beschikbaar was. Met dit project is voor tenminste één stof deze validatie beschikbaar gekomen.

Valorisatie

Met het beschikbaar komen van de publicaties kunnen zowel EFSA als toelatingsinstanties doorgaan met het ontwikkelen van een adequate en kosteneffectieve effectbeoordeling bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Verder heeft het ERA-team aangetoond deze complexe materie meester te zijn waarmee ze zich in een nieuwe markt gepositioneerd heeft.

Link naar projectresultaten…