SBR08 – 1861 Versnellen rijpen baggerspecie in geotextiele tubes

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In Nederland ligt jaarlijks een enorme baggeropgave. In de praktijk is het niet haalbaar de jaarlijkse aanwas van baggerspecie te verwijderen. Door baggerspecie als bouwstof toe te kunnen passen wordt gedeeltelijk bijgedragen aan de oplossing van dit probleem. Wanneer gebouwd wordt met baggerspecie wordt bovendien bespaard op de toepassing van primaire grondstoffen zoals bijvoorbeeld zand en klei. Er zijn daarom diverse redenen die ervoor pleiten het scala aan toepassingsmogelijkheden van baggerspecie als bouwelement voortdurend te vergroten.
Al diverse decennia worden geotextiele tubes gevuld met zand toegepast als bouwelement. Vanaf omstreeks 2005 wordt geëxperimenteerd met het bouwen met baggerspecie in plaats van zand in geotextiele tubes. Het resultaat van onderzoek naar het sneller laten rijpen van baggerspecie in geotextiele tubes in de afgelopen jaren opent een markt van nieuwe toepassingsmogelijkheden in de GWW-sector. Deze techniek is bij een aantal projecten zowel boven als onder water in de afgelopen jaren al toegepast in binnen– en buitenland. Bij deze projecten zijn diverse toepassingen gerealiseerd. Onder andere in natuurvriendelijke oevers en ophogingen zoals dijkverzwaringen.
Bij het ontwateren van baggerspecie in geotextiele tubes wordt dikwijls gebruik gemaakt van vlokkenmiddelen die het ontwateringproces versnellen. Er heeft een innovatieslag plaatsgevonden waarbij is geëxperimenteerd om het ontwateringproces te verbeteren. Momenteel loopt nog onderzoek naar de invloed van het vlokkenmiddel op de zetting en klink van de baggerspecie in de tube. Inmiddels zijn ook proeven uitgevoerd waarbij de ontwatering op andere wijzen wordt versneld (grondpomp of toepassen van andere binders). Door het gebruik van andere technieken om de baggerspecie te stabiliseren wordt ook het scala aan toepassingsmogelijkheden vergroot.
Er is momenteel behoefte om de kennis en ervaring te delen waarbij de vereiste uitvoeringsmethode bij de verschillende toepassingsmogelijkheden wordt vastgelegd om daarmee de kwaliteit ervan te borgen.

Doel van het project

Het doel is te komen tot een handboek voor de GWW-sector voor de toepassingen bij (dragende) grondconstructies als vervolg op de bestaande CUR-publicatie 222 “Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes” uit 2009.

Uitgevoerde activiteiten

In 2014 is het handboek in concept gereed gekomen en becommentarieert door de SBRCURnet-commisie. In 2015 wordt het commentaar verwerkt en heeft de eindredactie plaats. Vervolgens wordt een review uitgevoerd. Na verwerken van het commentaar van de review en de opmaak zal het boek in 2015 op de website van SBRCURnet worden gepubliceerd.

Gerealiseerde resultaten

Een handboek voor de GWW-sector over de toepassingen van geotextiele tubes bij (dragende) grondconstructies gepubliceerd in 2015 in het Nederlands op de SBRCURnet-website. Mogelijk wordt het handboek in het najaar van 2015 nog aangevuld met nog meer buitenlandse praktijkervaringen en vertaald in het Engels. Hierover heeft momenteel overleg plaats met de Engelse organisatie CIRIA.

Innovativiteit

De kennis en ervaring met het ontwerp en de uitvoering van constructies m.b.v. geotextiele tubes is nog onvoldoende bekend en toegankelijk voor adviesbureaus en aannemerij. De richtlijn zal hier verbetering in brengen waardoor het vertrouwen in en de omvang van de markt van dergelijke constructies zal toenemen.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.