SBR07 – 1776 Grensvlakstabiliteit, golven en stroming

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In 2010 is in het kader van CUR-commissie C164 het rapport ”Interface stability of granular filters – theoretical design methods for currents” afgerond. De belangrijkste uitkomsten waren toen:
– een nieuwe formule voor het ontwerp van een geometrisch open filter voor stroming; deze formule behoefde echter nog validatie; en
– de constatering dat er een kennisleemte was wat betreft het ontwerpen van open filters belast door golven.
In de periode van 2011 t/m 2013 is door Deltares fysisch modelonderzoek op open granulaire filters onder golfbelasting uitgevoerd en is het resultaat van het onderzoek vertaald in ontwerpformules (fase 1).
In de periode 2011 t/m 2013 is door Deltares in samenwerking met TUDelft aanvullend fysische modelonderzoek onder stroombelasting uitgevoerd en zijn de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd.

Doel van het project

In 2014 zijn de ontwerpformules (fase 1) voor golven gerapporteerd en gepubliceerd op de website van SBRCURnet. Verder is/wordt in 2014 en 2015 aanvullend modelonderzoek uitgevoerd waarbij andere steensorteringen, andere taludhellingen en 2-lagensystemen worden onderzocht (fase 2). In 2015 wordt het resultaat van fase 2 gepubliceerd op de website van SBRCURnet.
In 2014 is de bestaande stromingsformule gevalideerd. In 2015 wordt op de website van SBRCURnet het resultaat van de aanvullende fysische modelonderzoeken en van de validatie gepubliceerd

Omschrijving van de activiteiten

Afronden onderzoeken en publiceren onderzoeksresultaten in 2015.

Verwachte resultaten

Publicatie op website SBRCURnet van de resultaten van het golfonderzoek (fase 2) in 2015. Publicatie van de aanvullende fysische modelonderzoeken en van de validatie van de stromingsformule op de website van SBRCURnet in 2015.

Innovativiteit

De ontwikkelde kennis maakt het mogelijk om met breed gegradeerde stortsteen verdedigingsconstructies belast door golven en/of stroming veilig te ontwerpen. Deze breed gegradeerde mengsels zijn op veel plaatsen in de wereld beschikbaar.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.