SBR06 – 1753 Hydraulische belasting en effecten voortstuwingssystemen van schepen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Op dit moment wordt voor de hydraulische belasting van schroeven van schepen met een te eenvoudige en ook te conservatieve rekenmethode gewerkt. De rekenmethode sluit onvoldoende aan op het fysische verschijnsel van de optredende stralen van hoofdschroef en boegschroef van schepen en levert in veel gevallen een te zware waterbouwkundige beschermingsconstructies op hetgeen onnodige investeringen met zich meebrengt.
Het project betreft een onderzoek naar het verbeteren van de voorspelling van hydraulische belasting en de effecten door stralen van hoofdschroef en boegschroef van schepen op waterbouwkundige beschermingsconstructies. Hierdoor kunnen deze constructies optimaler ontworpen worden. Enerzijds wordt daardoor schade voorkomen en anderzijds worden niet te zware constructies ontworpen. Bij de waterbouwkundige constructies dient gedacht te worden aan o.a. bodembeschermingsconstructies bij damwanden en kademuren in havens, remmingwerken bij wachtplaatsen van sluizen en taluds van oevers en dijken langs scheepvaartkanalen.
Begin 2013 heeft overleg plaatsgehad over een mogelijk onderzoekprogramma voor de komende 3 jaar. In het 2e kwartaal van 2013 is het onderzoekplan door Rijkswaterstaat GPO en het Havenbedrijf Rotterdam van commentaar voorzien en aangepast. De potentiĆ«le financiers zijn in de 1e helft van 2014 geĆÆnventariseerd en met overheden en private partijen heeft overleg plaatsgehad over de verdere detaillering van het projectplan en over de medefinanciering. Het onderzoek is uitgesmeerd over de jaren 2014 t/m 2016 gezien de omvang ervan. In november 2014 gaat het onderzoek van start en eindigt op 31 december 2017.
Het onderzoek richt zich op de binnenvaart en de zeevaart.

Doel van het project

Doel van het project is te komen tot betere ontwerpformules en meer inzicht te krijgen in de werkelijk optredende hydraulische belasting van schepen op een onbeschermde en een beschermde bodems op locaties waar binnenvaart en zeevaart afmeren.

Omschrijving van de activiteiten

Afronden van het in 2014 gestarte onderzoek over belasting van een scheepsschroef op een verticale wand en op een blokkenmat (fase 1). Vaststellen en uitvoeren van het onderzoeksplan 2015 t/m 2017 (fase 2). Uitvoeren onderzoek fase 2.

Verwachte resultaten

In 2015 resultaten van het in 2014 gestarte onderzoek over belasting van een scheepsschroef op een verticale wand en op een blokkenmat (fase 1). De eerste reultaten van het onderzoek fase 2. Deze laatste resultaten zijn afhankelijk van de definitieve invulling van het onderzoeksprogramma fase 2 dat in het voorjaar van 2015 wordt vastgesteld.

Innovativiteit

De ontwikkelde kennis maakt het mogelijk om beter te kunnen beslissen of een bodemverdediging nodig is en zo ja aan de hand van meer inzicht in de hydraulische belasting en betere ontwerpwerpformules optimaler te kunnen ontwerpen op locaties in havens waar binnenvaart en zeevaart afmeren.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.