SBR05 – 1752 Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De afgelopen jaren hebben op technisch vlak veel innovaties plaatsgevonden die nieuwe keuzes mogelijk maken om energiezuinig te ontwerpen. Bij ontwerpprocessen worden veel meer dan voorheen aandacht besteed aan integraal ontwerpen, levenscyclus denken (rekening houden met Total Cost of Ownership/Life Cycle Costing) , mede gebruikmakend van System Engineering en RAMS (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid) voor decompositie en prestatiebeschrijving van onderdelen. TCoO/LCC betekent dat behalve investeringen ook naar gebruikskosten wordt gekeken. Duurzame energiebronnen hebben hierdoor meer en meer kansen.
Binnen het bouwproces speelt ook het op het juiste moment afstemmen van de civieltechnische en de installatietechnische kennis en ervaring een belangrijke rol waardoor tot optimale energiezuinige constructies wordt gekomen en tot efficiëntere objecten in algemene zin.
Naast de nieuw te bouwen infrastructuur is er ook behoefte om kennis en ervaring te delen op het gebied van energiezuinige constructies bij aanpassingen van bestaande infrastructuur en de bijbehorende kunstwerken in de beheerfase.
Binnen het kader van dit project wordt gedacht aan het rijks-, provinciale-, en gemeentelijke wegeninfrastructuur met tunnels, viaducten, geluidschermen, bijbehorende installaties (openbare verlichting (led- en sensorschakeling), objectverlichting, verkeersdetectie, verkeersregeling, tunnelventilatie, wegdekverwarming enz.) en de natte infrastructuur met beweegbare bruggen, scheepvaartsluizen, beweegbare waterkeringen, beweegbare stuwen, gemalen en zout/zoet scheiding met luchtbelschermen.

Doel van het project

De geactualiseerde leidraad zal leiden tot een verdere reductie van het energiegebruik binnen de Nederlandse infrastructuur met bijbehorende kunstwerken. Met de leidraad handboek komt een gereedschap ter beschikking om aan gestelde beleidsdoelen, met betrekking tot energiebesparing en inzet van duurzame energiebronnen, van Rijk, provincies en gemeenten concreet invulling te geven. Tevens wordt hiermee lesmateriaal ontwikkeld voor hogerberoeps– en universitair onderwijs. De leidraad zal m.b.t. het aspect energieverbruik tevens als input dienen voor een europese commissie die in 2015 start met het onderwerp duurzaamheid van tunnels. Het onderzoek behelst het actualiseren van de CUR-publicatie 99-8 “Energiezuinig ontwerpen van civieltechnische constructies” uit 1999 aan de hand van reeds ontwikkelde kennis en ervaring in de afgelopen decennia met specifieke aandacht voor het energiegebruik bij nieuwbouw en bij renovatie van de bestaande infrastructuur inclusief de bijbehorende kunstwerken. In de geactualiseerde versie is aandacht voor zowel proces als techniek.

Uitgevoerde activiteiten

In 2013 en 2014 is de leidraad voor ongeveer 75 % geschreven. In 2015 wordt het laatste deel geschreven, wordt de eindredactie uitgevoerd en hebben verschillende reviews plaats. Na het verwerken van het commentaar en de opmaak wordt het rapport geplaats op de SBRCURnet-website en wordt de leidraad in gedrukte vorm uitgegeven door ISSO.

Gerealiseerde resultaten

In 2015 de publicatie op website SBRCURnet en de uitgave van de gedrukte vorm door ISSO.

Innovativiteit

In tegenstelling tot de leidraad van 1999 is in de nieuwe leidraad de nodige aandacht voor het ‘proces’ en wordt bij het bespreken van de kunstwerken met de bijbehorende installaties aangegeven op welk moment in het ‘proces’ er keuzen gemaakt dienen te worden. Het gehele ‘proces’ wordt behandeld inclusief beheer en onderhoud. Daarnaast zijn de afgelopen 15 jaar veel technische innovaties bij installaties tot stand gekomen in relatie met energieverbruik. Deze innovaties worden in de leidraad gekoppeld aan praktische toepassingen bij de verschillende kunstwerken.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.