SBR04 – 2245 Klimaatbestendige stad en Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De praktijk van alle dag, de meer routine matige werken – werkt niet goed/optimaal, het kan veel beter, duurzamer en sneller met minder hinder. Veel (wetenschappelijke) kennis is beschikbaar en enige praktijkervaring maar deze is nog niet ontsloten voor de uitvoeringspraktijk waardoor het in de reguliere meer routine matige werken te weinig wordt toegepast.
Aanpassen aan veranderingen zoals klimaatverandering doe je niet alleen. Het op orde houden van het technische systeem waterkeringen, dijken, rioleringen en gemalen, pleinen en straten is ook in de toekomst een taak van overheden zoals het rijk, waterschappen en gemeenten. Hierbij is ook uitvoeringskennis onontbeerlijk. Maar adaptatie verondersteld meer. Om veerkrachtig en flexibel te zijn, wordt gezocht naar ruimte voor adaptieve maatregelen in de openbare ruimte en in de private ruimte. Daarmee wordt (klimaat)adaptatie een zaak van andere partijen dan alleen de overheid. Adaptatie betekent samenwerken met nieuwe partners en stakeholders.
Samen werken gaat niet vanzelf. Bij echte samenwerking moet je buiten je eigen organisatie treden en kennis delen met anderen. Dat vraagt nogal wat aanpassing van partijen die gewend zijn aan kennis in eigen huis te ontwikkelen en te houden. Ook kunnen organisatie culturen botsen. Of mensen spreken eenvoudig in een ander jargon.

Doel van het project

Voor verschillente typen wijken worden klimaatbestendige inrichtingsvoorstellen gemaakt met inbegrip van een kosten (aanleg en beheerskosten) en baten analyse.
Hitte in de stad wordt geduid.
De potenties en bijdrage van het dak(landschap) m.b.t. klimaatadaptatie worden in beeld gebracht en een handreiking voor het functioneel aanbesteden van een multifunctioneel dak wordt opgesteld
Handreiking voor opdrachtgevers Duurzaam GWW.

Uitgevoerde activiteiten

Kennisoverdacht:
– video over samenwerking gemeente Rotterdam met MKB Rijnmond
– publicatie kosten van klimaatmaatregelen voor twee wijktypen
– publicatie evaluatie toepassing Aanpak Duurzaam GWW bij gemeente Molenwaard;

Klimaatbestendige stad:
– Hitte in de stad duiden
– Indicaties van kosten van klimaatmaatregelen, in verschillende typen woonwijken
– Uitwerken processchema/kaart multifunctioneel gebruik van daken en overzicht potentiele functies op het dak tot een handreiking functioneel aanbesteden.

Duurzame Grond Weg- en Waterbouw:
– Praktijkontwikkeling “Open” convenant gemeente Rotterdam – MKB Rijnmond
– Opzet samenwerking Rondom Amsterdam
– Opzet samenwerking Rondom Utrecht en Nijmegen
– Handreiking opdrachtgevers met ervaringen Duurzaam GWW omgevingswijzer/Ambitieweb

Gerealiseerde resultaten

De doelstellingen worden door de verschillende gemeenten en het regionale bedrijfsleven geformuleerd op basis van de gezamenlijke intentie; beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!
Speerpunten zijn onder meer:
– Halftime;
– Duurzaam GWW;
– Klimaatbestendige inrichting
Bij voldoende resultaat wordt fase 3 opgestart

Innovativiteit

Opdrachtgevers en het uitvoerend bedrijfsleven spreken elkaar in het kader van een concreet project of in het kader van algemene onderzoekssettingen. Hier wordt per regio zowel het generieke gesprek gevoerd als dat concrete uitvoeringsprojecten worden ingebracht. Deze worden gezamenlijk, gemonitored en gevalueerd. Ten behoeve van de praktijken wordt praktijkgericjte kennisontwikkeld. Een praktijkleergemeenschap. De ontwikkelde kennis, ontwikkelen en leerervaringen delen met elkaar heeft tot doel dat:
– Processen van elkaar verbeteren,
– Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten worden ingepast,
– Hinder voor de burgers en bedrijven verminderd,
– Verspilling in routinematig inkopen wordt terug gedrongen,
– Het kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeterd,
– Het (sociaal-) maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte wordt gemaximaliseerd.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt ook na het publiceren. De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. In nauwe samenwerking met MKB-Infra en Bouwend Nederland wordt de sector geïnformeerd over de resultaten. Daarnaast wordt ook via de Green Deal Duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl) de resultaten verspreid.
Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.
Via de betrokken hogescholen worden ook de toekomstige professionals geïnformeerd.

Link naar projectresultaten…