SBR01 – 1445 Herziening Trillingsrichtlijn deel A – Schade aan gebouwen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De SBR richtlijnen over trillingen hebben een leidende positie in het meten en beoordelen van trillingen in relatie tot de kans op schade aan gebouwen, hinder voor personen in gebouwen en gevoelige apparatuur. Richtlijn A en met name de wijze van interpretatie van richtlijn A is echter regelmatig onderwerp van discussie. Bovendien is de huidige versie van de richtlijn geschreven in 2002. Een revisie van de richtlijn is nodig om de steeds ligt dan voor de hand. In voorliggend document is kort samengevat welke aanpassingen worden voorgesteld en op welke wijze de aanpassingen kunnen worden gerealiseerd.

Doel van het project

Doelstelling van het project is om de bestaande Trillingsrichtlijn deel A te herzien en de bouwsector te helpen aan een richtlijn die beter aansluit bij de huidige praktijk.

Uitgevoerde activiteiten

1. Redactionele wijzigingen doorvoeren (vooral verduidelijken en toelichten).
2. Toevoegen van zogenoemde S-krommen die de relatie geven tussen de kans op schade en het trillingsniveau.
3. Verder aanvullen met meenemen van bestaande zettingen/spanningen door middel van een checklist.
4. het opnieuw vaststellen van een zettingseis

Gerealiseerde resultaten

Het eindresultaat is een algemeen geaccepteerde en breed gedragen SBR Trillingsrichtlijn deel A. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en het bevoegd gezag gebruiken deze herziene Trillingsrichtlijn bij de realatie van bouwwerken. Binnen het project worden onderdelen uitgevoerd door een aantal partners. De resultaten daarvan worden besproken in de breed samengestelde SBRCURnet commissie.

Op dit moment is er nog geen uitzicht op voortzetting van de PPS.

Innovativiteit

Bij de realiatie van bouwprojecten speelt het fenomeen ‘trillingen’ een belangrijke rol. Met de resultaten van dit project ontstaat een heldere richtlijn, waarin de ervaringen van de afgelopen 10 jaar zijn verwerkt en die dus goed aansluit op de huidige bouwpraktijk. De Richtlijn geef eenduidigheid ten aanzien van de toegestane trillingen tijdens het bouwproces, omdat rekening wordt gehouden met de aard en de kwaliteit van de belendende bebouwing.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.
De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd en presentaties gegeven tijdens symposia.