ECO04 Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De uitdaging om Eco-engineering en Nature Based Solutions (NBS) breder en op grotere schaal toegepast te krijgen, is de hoofdvraag van de KIC. Het is evident dat voor die bredere toepassing het noodzakelijk is dat de onzekerheden welke inherent zijn aan de natuurlijke dynamiek binnen de BwN-oplossing worden beheerst. Denk bij beheersing aan verschillende vormen van: adaptief management (bv in de kust: meer suppleren als dat nodig blijkt te zijn), resilience in ontwerp (zoals gebruik maken van verschillende soorten/rassen vegetatie om zo de gevoeligheid van deze vegetatie voor ziekten te reduceren), over-dimensionering (bewust meer veiligheidslagen aanleggen omdat je weet dat de spreiding in het veiligheidsniveau per laag groot is door de dynamica van de oplossing), aanpassing aan het financieringsmodel voor infrastructuur (niet uitgaan van één grote investering met daarna een zekerheid van baten/waarden, maar een model waarin de investering cyclisch moet worden bijgesteld) etc.
Om deze verschillende vormen van beheersing en maatregelen goed in beeld te brengen, af te wegen en te selecteren is in verschillende (pilot-) projecten een behoefte waargenomen voor een meer gestructureerde aanpak, gebaseerd op kennis van het ontwikkelproces voor NBS.

Doel van het project

Door middel van gericht onderzoek naar natuurlijke dynamiek en de daaraan gelieerde onzekerheden in BwN-oplossingen zorgen dat de issues en risico’s voor toepassing van deze BwN-oplossingen in zicht komen, zodat mogelijke beheersingsmaatregelen kunnen worden systematisch kunnen worden verkend en afgewogen om de juiste maatregelen te selecteren. Door hiervoor een model-aanpak uit te werken en gebruiksklaar te maken wordt gezorgd voor verbeterde toegankelijkheid en overzichtelijkheid, zodat de beheersing van onzekerheden al in een vroege fase efficiënt meegenomen wordt.

Achterliggend doel is om deze wijze de inzet en toepassing van BwN/NBS te bevorderen.

Omschrijving van de activiteiten

1. Analyse dynamiek
Naast een uitgebreide (literatuur)studie naar dynamiek in BwN-oplossing wordt door EcoShape de ervaring bij verschillende (pilot-)projecten op een rij gezet. Vervolgens zal deze dynamiek geclassificeerd worden om zo per klasse de (invloed van de) onzekerheden die hiermee gepaard gaan in beeld te brengen. De uitkomsten van bovenstaande analyse en classificatie zal worden getoetst met een gebruikersgroep, waarbij we ook typische initiatiefnemers zoals RWS en waterschappen zullen betrekken. Een rapportage van deze analyse brengt de verschillende richtingen en achtergronden van onzekerheid binnen BwN-oplossingen in beeld.

2. Analyse mogelijke maatregelen
Er zal worden geïnventariseerd welke mogelijke maatregelen voor omgang van de natuurlijke dynamiek beschikbaar zijn en wat de context van de toepassing van deze maatregelen is. Ook bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur, maar zeker ook van de ervaringen in de verschillende (pilot-)projecten welke EcoShape en haar partners hebben uitgevoerd of door eerder genoemde gebruikersgroep kan worden aangedragen. De rapportage van deze analyse laat een gestructureerd beeld zien van een groot aantal mogelijke beheersmaatregelen.

3. Opzet systematische model-aanpak
Het creëren van een systematische aanpak om voor een (te ontwikkelen) BwN-project de juiste beheersmaatregel te matchen bij de inherente onzekerheden die in de BwN-projectoplossing een rol spelen is de vervolgstap welke logisch volgt op activiteiten 1. en 2. De aanpak zal worden doorvertaald naar een model welke de gebruiker op basis van eigenschappen van zijn BwN-oplossing tot een afwegingskader voor mogelijke beheersmaatregelen brengt.

4. Toepassing op verschillende voorbeeldcasussen
Om de werking van het model aan te tonen en te toetsen zal een aantal praktische voorbeeldcasussen worden uitgewerkt met behulp van het model en dat deze op de juiste wijze worden gedissemineerd om potentiële gebruikers mak

Verwachte resultaten

1) Rapport analyse dynamiek
2) Rapport analyse maatregelen
3) Model-aanpak met gebruikershandleiding
4) Rapportage voorbeeldcasussen

Innovativiteit

Als gezegd hebben initiatiefnemers van mariene infrastructuurprojecten (Waterschappen, RWS, havenautoriteiten), maar ook belanghebbende bij deze projectontwikkeling (consultants, aannemers, NGO’s) een behoefte om beheersmaatregelen voor omgang met onzekerheden van BwN-oplossingen door natuurlijke dynamiek te kunnen selecteren. Een systematische aanpak om dit te doen ontbreekt op dit moment en het opzetten van een dergelijke aanpak is dus een waardevolle, unieke toevoeging aan het instrumentarium ter bevordering van BwN/NBS.
Het EcoShape-consortium heeft de unieke positie dat het diverse (pilot)projecten heeft uitgevoerd en op die wijze ook een directe link kan maken met de praktijklessen daarvan en zo de typische omstandigheden die de selectie van ontwerp-aanpakken en beheersingsmaatregelen met zich meebrengt. Dit maakt EcoShape een geschikt gremium om deze innovatieve aanpak vorm te geven.

Valorisatie

M.b.t alle producten:
* Wie gaat het gebruiken : Alle betrokken EcoShape-partners en het brede publiek.
* Wie gaat ervoor zorgen, en hoe : De gevormde teams per activiteit (=de betrokken EcoShape-partners), waarbij relevante match wordt gemaakt tussen partner en te leveren producten.