ECO03 Living Lab for Mud (LLM)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Door de toegenomen druk van de bevolking op de delta’s en door menselijk ingrijpen in deze delta’s is sedimentbeheer een belangrijk topic geworden om de delta in stand te houden. Tegelijk is de behoefte aan bouwmateriaal in deze delta’s groter dan ooit. Door slim management van fijn sediment kan er een koppeling gemaakt worden tussen deze twee topics.

Bouwen met slib is daarom een van de topics die onder eco-engineering en nature based solution worden onderkend als een potentiële innovatie waarmee Nederland zich kan versterken.

Reeds in 2016 is EcoShape begonnen om te kijken of haar kennisontwikkeling op het topic rondom slib gebundeld kon worden en in gezamenlijkheid meerwaarde kon opleveren. Het Living Lab for MUD (LLM) is gepresenteerd bij CEDA en als mogelijke Proeftuin onder de Internationale Water Ambitie (IWA) gepitcht. In 2017 heeft EcoShape vanuit de IWA een kleine vergoeding gekregen om een folder op te stellen en gedurende dit jaar is met een aantal verdere presentaties en papers de interesse voor LLM gepolst binnen EcoShape en daarbuiten.

Er is vastgesteld dat planmatig onderzoek noodzakelijk is om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om daadwerkelijk te zorgen dat bouwen met slib een generiek toepasbaar innovatief product is waarmee zowel binnen als buiten Nederland de waterbouw zich kan versterken.

Dit planmatig onderzoek is overkoepelend en aanpalend aan lopende onderzoeksinitiatieven waarvan de context vaak bepaald wordt door enkele regionale (denk aan Eems-Dollard 2050) of project-specifieke (denk aan Markerwadden) belangen. Juist met het oog op de ontwikkeling van generiek toepasbare producten is het noodzakelijk dat op basis van een holistisch overzicht lopend onderzoek wordt bijgestuurd en extra onderzoek wordt uitgevoerd.

Doel van het project

Het uitvoeren van nieuw en aanpalend onderzoek naast huidig lopende onderzoeksinitiatieven om kennis over bouwen met slib niet alleen bijeen te brengen, maar ook te versterken en verdiepen en zo algemeen toepasbaar te maken zodat deze vermarktbaar wordt.

Omschrijving van de activiteiten

Het merendeel van het werk zal het uitvoeren van additioneel onderzoek rondom het thema sedimentmanagement & bouwen met slib behelzen. Dit onderzoek kan grofweg worden ingedeeld in drie onderdelen:

1) aanpalend onderzoek in bestaande pilots
Op dit moment zijn twee experimenten redelijk uitgekristalliseerd en (vrijwel) zeker van uitvoering: CO2 uitstoot tijdens rijpingsprocessen (additionele monitoring in de Pilot Kleirijperij; scope gedefinieerd) en experimenten & monitoring ter verbetering van rijpings-modellering (additionele experimenten en monitoring in/aan de Pilot Kleirijperij en Markerwadden (KIMA).

2) aansluitend onderzoek bij andere initiatieven
Hieronder vallen werkzaamheden om de business case voor LLM-oplossingen verder te onderbouwen zowel qua methodiek als qua onderbouwende getallen. Aansluiting met Building with Sediment Lab (WNF, Tauw & Havenbedrijf Rotterdam) alsmede onze eigen projecten voor BwN Business case development zal worden gezocht en versterkt met specifiek gericht onderzoek naar mogelijkheden om kwantitatief met opbrengsten van LLM-oplossingen te rekenen.

3) opschalingsonderzoek.
Onder opschalingsonderzoek worden vooral onderzoeken gezien die de mogelijkheid verschaffen voor nieuwe, nu nog minder bekende LLM-gerelateerde oplossingen te testen in laboratorium- of pilot-vorm. Bijvoorbeeld de Meegroeidijk, maar ook kleirijping in zomerbedden van rivieren zijn mogelijke concepten waaraan kan worden gedacht.

Verwachte resultaten

Onderzoeksresultaten
Resultaten van scoping: PvA’s, afwegingskaders etc.
Resultaten aanpalend onderzoek in pilots: monitoringsgegevens (bv gemeten CO2 emissies), uitkomsten experimenten (bv consolidatie-grafieken e.d.)
Interpretatieve rapporten van gecombineerde resultaten van pilot- en aanpalend onderzoek
Waar mogelijk: wetenschappelijke publicaties
Resultaten aansluitend onderzoek in andere initiatieven:
Interpretatieve rapporten voor het opstellen van Business Cases van LLM-oplossingen
Waar mogelijk: wetenschappelijke publicaties

Netwerk-resultaten
Statements & eindproducten van werkgroepen met een duidelijk beeld over toepasbaarheid LLM-oplossingen
Bijsturingen in lopend onderzoek

Upscaling resultaten
Producten ter bevordering van de upscaling zoals generiek en toepasbaar gemaakte guidelines en rapporten met casus-specifieke toepassingsmogelijkheden voor LLM-oplossingen

Innovativiteit

Het innovatief gehalte van het LLM uit zich zowel in het onderwerp (bouwen met slib en sedimentmanagement) als in de focus op de generieke toepassing. Zoals gezegd zijn er verschillende pilots en ontwikkelingen waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. EcoShape zelf is betrokken bij een aantal van deze initiatieven maar loopt daarbij tegen de beperkingen van deze initiatieven door de regionale of project-specifieke focus aan. De inzet van aanpalend/additioneel onderzoek juist met de focus op generieke toepasbaarheid is vernieuwend en innovatief.

Valorisatie

M.b.t. het product onderzoeksresultaten:
* Wie gaat het gebruiken : Diverse stakeholders uit industrie en consultancy die geconfronteerd worden met vragen over gebruik van fijn sediment.
* Wie gaat ervoor zorgen en hoe : Per onderzoek wordt een verantwoordelijk EcoShape-partner aangesteld.

M.b.t. het product netwerk-resultaten:
* Wie gaat het gebruiken : Diverse stakeholders uit industrie en consultancy die geconfronteerd worden met vragen over gebruik van fijn sediment.
* Wie gaat ervoor zorgen en hoe : EcoShape-MT neemt het voortouw en haalt actief informatie op bij partners.

M.b.t. het product upscaling resultaten:
* Wie gaat het gebruiken : EcoShape en EcoShape-partners, partijen betrokken bij Internationale Water Ambitie en relevante regionale betrokkenen.
* Wie gaat ervoor zorgen en hoe : EcoShape-MT neemt het voortouw en haalt actief informatie op bij partners.

Link naar projectresultaten…