ECO01 BwN Indonesie – Veiligstellen van eroderende delta kustlijnen

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De kustlijn van Noord Java kampt met ernstige erosie problemen. In de afgelopen 10 jaar is de kust in het district Demak (Noordkust midden Java) lokaal met meer dan een kilometer weggeslagen.
De erosie wordt vaak veroorzaakt doordat beschermende mangrovebossen worden weggekapt ten behoeve van de aanleg van visvijvers. Daarnaast maken zeespiegelstijging, toename van extreem weer door klimaatverandering en bodemdaling het kustgebied extra gevoelig.
Pogingen om de kust te verdedigen met traditionele (harde) waterkeringen blijken niet toereikend. De keringen zakken vaak weg in de modderige ondergrond en zijn bovendien niet in staat om met klimaatverandering mee te groeien. Daarnaast is een dergelijke oplossing vaak te duur om op grote schaal toegepast te worden in landelijke gebieden als Demak (investeringen wegen onvoldoende op tegen de baten). Ook aanplantingscampagnes hebben tot nu toe weinig succes omdat de condities waarin de mangrove boompjes geplant worden vaak niet toereikend zijn voor overleven.
Om de erosieproblemen tegen te gaan hebben is een alternatieve Building with Nature (BwN) aanpak ontwikkeld. De aanpak baseert zich op de hypothese dat de erosie van modderige mangrove kusten gestopt en omgekeerd kan worden door de condities geschikt voor vestiging van mangroves te herstellen.
Een belangrijk element in deze aanpak is de bouw van waterbassins van doorlaatbare dammetjes. Deze bassins werken invangen van sediment in de hand en creëren condities waarin mangroven zich graag vestigen. Het opvullen van de bassins met slib kan versneld worden door het suppleren van fijn sediment. De bassins worden in grids ontwikkeld zodat op den duur land teruggewonnen kan worden op zee en een natuurlijke waterkering van mangroves kan ontstaan die het achterland beschermd tegen overstromingen. Door het herstel van de natuurlijke waterkering ontstaan weer mogelijkheden voor sociale en economische groei die als onderdeel van de FDW scope in gang gezet zullen worden. De aa

Doel van het project

Dit TKI project heeft tot doel om:
1. Het design en engineering van de doorlaatbare dammetjes uit te werken tot een meer robuuste oplossing voor het creëren van natuurlijke waterkeringen langs rurale kustgebieden wereldwijd. Hiertoe worden nieuwe dammetjes ontworpen (betere constructies en andere materialen) die getest en gemonitord worden in het veld.
2. Een ontwerp te maken voor opschaling van het pilot project in Timbul Sloko voor 20 kilometer kustlijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van state of the art proces gebaseerde numerieke modellen die de interactie van het fysische systeem met de doorlaatbare dammetjes inzichtelijk maken.
Bovenstaande doelen passen uitstekend in het innovatiecontract Deltatechnologie 2014/2015 waarin Building with Nature/Ecologisch ontwerpen als een van de vier innovatie thema’s centraal staat. Met het uitvoeren van dit voorstel kan concreet invulling en bijdrage worden gegeven aan de gezamenlijke ambitie om de export van de Nederlandse watersector te bevorderen.

Uitgevoerde activiteiten

Uitgevoerde acties betreffen:
1. Het uitwerken van het design en engineering van de doorlaatbare dammetjes tot een meer robuuste oplossing voor het creëren van natuurlijke waterkeringen langs rurale kustgebieden wereldwijd. Hiertoe werden nieuwe dammetjes ontworpen (betere constructies en andere materialen) die getest en gemonitord zijn in het veld.
2. Een maken van een ontwerp voor opschaling van het pilot project in Timbul Sloko voor 20 kilometer kustlijn. Hierbij is gebruik gemaakt van state of the art proces gebaseerde numerieke modellen die de interactie van het fysische systeem met de doorlaatbare dammetjes inzichtelijk maken.

Gerealiseerde resultaten

De belangrijkste resultaten zijn:
1) Op systeemkennis gebaseerd locatie specifiek BwN ontwerp voor 20 kilometer eroderende kust in Demak (Centraal Java). Dit ontwerp zal als integraal onderdeel van het FDW project worden aangelegd als een pilot.
2) Robuust design en engineering van doorlaatbare dammetjes die cruciale bouwsteen vormen voor het creëren van natuurlijke waterkeringen langs rurale kustgebieden wereldwijd.

Innovativiteit

Innovaties zitten hem in:
1) De BwN benadering in mangrove herstel waarbij de juiste condities voor natuurlijk aanwas van mangroves gecreëerd worden in plaats van het planten van mangroven.
2) De integrale aanpak waarbij de ontwikkeling van de natuurlijke waterkering gecombineerd wordt met duurzaam herstel van de aquacultuur economie in het achterland. Cruciaal aspect hierbij is dat de waterkering die het achterland beschermd tegen overstromingen (randvoorwaarde voor economische groei) financieel gedragen kan worden door de rurale economie in het achterland. De doorlaatbare dammetjes die als onderdeel van de TKI scope ontwikkeld worden zijn hierbij cruciaal.

Valorisatie

In dit project heeft valorisatie, het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek, een prominente rol. Zie vorige 2 blokjes over verwachte resultaten en innovativiteit.