DEL105 – 11204755 Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 2)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Veel waterbouwkundige constructies (o.a. dijken) dragen bij aan de veiligheid tegen overstromingen. Om gesteld te staan voor adaptieve maateregelen waarbij waterkeringen aangepast moeten worden aan nieuwe eisen en versterkingen als gevolg van klimaatverandering moet een bredere range van geometrie├źn van waterkeringen ontworpen kunnen worden. Voor het ontwerp van Waterbouwkundige Constructies bestaan veelal (eenvoudige) ontwerpregels gebaseerd om (fundamenteel) onderzoek in fysieke faciliteiten. Echter, voor de voorspelling van het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies ontbreekt vaak het fysisch inzicht om (eenvoudige) regels buiten de daarbij behorende geldigheidsgebieden toe te passen. Het dynamisch gedrag van waterbouwkundige constructies moet voorspeld kunnen worden, ook voor constructies buiten de range van nu gangbare geometrie├źn.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de dominante fysische processen die een rol spelen bij het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies. Hiertoe wordt fysiek modelonderzoek via metingen in fysieke laboratoriumfaciliteiten uitgevoerd en worden numerieke technieken toegepast. Op basis van laboratoriumonderzoek en inzet van het numerieke model OpenFoam wordt de analyse uitgevoerd die zal leiden tot het benodigde inzicht. Deze zal vervolgens binnen de planperiode toegankelijk worden gemaakt via publicatie van de resultaten.

Omschrijving van de activiteiten

2019: Data inwinning golfoverslag (door private partners en Deltares geleid); Tideway brengt een data-set mbt golfoverslag in een fysiek model in voor de validatie van het numerieke model. Deze data-set is de in-kind bijdrage van Tideway in 2019 in het project. De waarde van de data is vastgesteld op het bedrag dat door Deltares is ontvangen voor de inwinning van deze data (in Q1-2019 door Deltares ingewonnen).
2019: Uitvoering fysiek modelonderzoek 1 (stabiliteit flauwe taluds) (door De Vries & van de Wiel en Deltares geleid). Dit betreft modelonderzoek waarbinnen wordt samengewerkt met TU Delft door middel van het gezamenlijk (De Vries & van de Wiel, Deltares en TU Delft) begeleiden van het onderzoek.
2020: Validatie numerieke modellering en aanbevelingen (door Deltares geleid). Dit betreft een validatie waarin ondermeer gebruik wordt gemaakt van de data-set die door Tideway wordt ingebracht.
2020: Uitvoering fysiek modelonderzoek 2 (stabiliteit flauwe taluds) (door Deltares en De Vries & van de Wiel geleid). Bij dit onderzoek wordt na verwachting ook de TU Delft betrokken, zodat het een samenwerking kan worden tussen Deltares, De Vries en van de Wiel en de TU Delft, waarbij de bijdrage van de TU Delft geen onderdeel is van dit project.
2021: Publiceren van het onderzoek en opstellen van ontwerprichtlijnen flauwe taluds (door Deltares geleid)

Verwachte resultaten

Volgnr
Wat
Wanneer (jaar)
1
Golfoverslag: Rapportage numerieke modellering
2020
2
Stabiliteit: Verslag modelonderzoek 1
2019
3
Stabiliteit: Verslag modelonderzoek 2
2020
4
Publicatie Onderzoek en ontwerprichtlijnen
2021

Innovativiteit

Kennis op het gebied van Waterbouwkundige Constructies is veelal gebaseerd op onderzoek in fysieke laboratoriumopstellingen. Deltares beschikt over de modernste high-tech fysieke faciliteiten ter wereld, terwijl de partners ervaring hebben met het ontwerpen van niet-standaard constructies en derhalve de actuele ervaring hebben in de technische problemen die meer fysisch inzicht behoeven alvorens innovatieve constructietype en onderdelen een voldoende kennisbasis hebben om t.z.t. daadwerkelijk toegepast te worden. Op de genoemde onderwerpen wordt ingeschat dat meer inzicht in de fysieke processen tot innovatieve waterbouwkundige constructies gaat leiden.

Valorisatie

Welk product (zie boven)?
Wie gaat het gebruiken?
Wie gaat ervoor zorgen, en hoe?
1
Consultants en aannemers, al dan niet via uitvoering van werkzaamheden door Deltares
Deltares gaat het numerieke model en de sterkte en zwaktes ervan aangeven bij het gebruik in projecten voor consultants en aannemers, alsmede de verkregen kennis uitdragen via publicaties op het gebied van golfoverslag
2 en 3
Deltares en TU Delft
Producten 2 en 3 zijn tussenproducten voor Product 4. TU Delft zal de (MSc) rapporten openbaar beschikbaar stellen via www.repository.tudelft.nl. Deltares zal de producten gebruiken voor het samenstellen van Product 4.
4
Consultants, aannemers, en onderzoeksinstellingen
Deltares draagt zorg voor het opstellen van de publicatie die gebruikt gaat worden door consultants en aannemers. De publicatie zal wellicht aanleiding zijn voor (andere) onderzoeksinstellingen om aanvullend onderzoek uit te voeren.

Link naar projectresultaten…