DEL099 – 11203487 Direct (Hi-res) Response on Design Decisions (DRDD)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

We staan in het waterbeheer en de ruimtelijke ordening aan het begin van een transitie: de werkelijke integratie van planvorming en het in detail inschatten en beoordelen van de impact van die plannen op het functioneren van de buitenruimte.
De weg naar een klimaatadaptieve leefomgeving in de stad die met de Deltabeslissing Klimaatadaptatie is ingeslagen kan alleen succesvol worden afgelegd met behulp van gestructureerde, rationele en geïnspireerde samenwerking met stakeholders in de stedelijke buitenruimte. Methoden en technieken zullen daarbij gaandeweg moeten worden ontwikkeld. Voor adviesbureaus en Deltares is het van belang daarmee nu al bezig te gaan zodat we ze beschikbaar hebben op het moment dat de klimaatadaptatie goed op gang gaat komen en grootschalig en systematisch naar klimaatadaptatie gaat worden gekeken.
Dit onderzoek gaat over die voorbereiding. We proberen daarmee de stap te zetten van ‘awareness building’ bij ontwerpers, waterbeheerders, gemeenten en stakeholders naar methoden en technieken ter ondersteuning van integrale ontwerpstrategieën.

Doel van het project

Een zinvolle invulling, en verbetering van, het ‘ontwerpend rekenen’ of ‘rekenend ontwerpen’, vraagt, voordat ze in het werkveld van ontwerpers en waterbeheerders verder tot ontwikkeling kan komen, nog om twee instrumenten:
• Een methodiek waarmee een waternetwerkstructuuropgave wordt geformuleerd. Alleen een echt ruimtelijk geformuleerde wateropgave (geen ‘weg te zetten watervolume’ dat slechts als randvoorwaarde kan worden gebruikt) biedt een ontwerper de mogelijkheid de watersysteemanalyse werkelijke te integreren in zijn ontwerpproces.
• De ontwikkeling van een simulatieomgeving voor validatie van de methodiek. In de simulatieomgeving worden ontwerp- en hydrodynamische hogeresolutie software gekoppeld..

Omschrijving van de activiteiten

Fase 1: (nov 2018 t/m feb 2019): Projectplan uitwerken / administratieve acties richting project partijen;
Fase 2: (maart, april 2019): Opzet DRDD methodiek; opstellen van een generieke geïntegreerde workflow voor het ontwerpen en doorrekenen van gebiedsingrepen aan de hand van fictieve voorbeeldcases. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de proof of concept resultaten van eerder TKI-onderzoek.
Fase 3: (mei, jun 2019): Ontwikkeling van een simulatieomgeving voor de validering van de methodiek. In de simulatieomgeving wordt de werking van het watersysteem in gebieds-cases gesimuleerd, en wordt een vertaal-mechanisme ontwikkeld waarmee gebiedsingrepen kunnen worden omgezet in principiële veranderingen in de werking van het watersysteem.
Fase 4: (jul, aug, sep, okt) Validatie van de methodiek in de simulatieomgeving door vertegenwoordigers van project partijen,. Opstellen en communiceren van bevindingen
Fase 5: (okt, nov 2019): Verwerken commentaarpunten validatie, oplevering tweede versie methodiek en simulatieomgeving; Opzetten pilotlijn met betrokken bedrijven voor bredere validatie
Fase 6: (dec 2019): publiceren resultaten.

Verwachte resultaten

Volgnummer Wat Wanneer (jaar)
1 Publicatie DRDD methodiek & presentatie validatieproces in simulatieomgeving voor ruimtelijke planvormers (vaksymposium) 2019
2 Artikel Binnenlands Bestuur 2019
3 Presentatie methodiek, ontwikkelde simulatieomgeving die bepaalde casus representeert en validatie voor bedrijven. 2019

Innovativiteit

Deze studie richt zich op het op generiek, reproduceerbaar destilleren van ruimtelijke watervragen, en de vertaling van die vragen in de benodigde natuurgetrouwe modelschematiseringen. Zowel de beoogde methodiek als de simulatieomgeving om die methodiek te helpen formuleren en valideren zijn nog niet beschikbaar.
Men is in het (stedelijk) waterbeheer (bij bedrijven en overheden) gewend ‘waterwensen’ te formuleren in termen van wateropgaven uitgedrukt in kuub’s of kuub’s per hectare of afwateringseenheid, in centimeters peilverlaging of –verhoging, in oppervlak af te koppelen riolering, en in vuistregels als ‘dempen is graven’. Zό geformuleerd nodigen deze wensen niet uit om de bestaande structuur van het waternetwerk als variabele in een ruimtelijk ontwerp mee te nemen. Dit betekent dat kansen worden gemist om tot innovatieve oplossingen te komen die het waternetwerk op meerdere schaalniveaus (straat, wijk, stad, peilvak, polder, boezem) en met medeneming van verschillende grondgebruikseisen kunnen versterken. Een methodiek om dergelijke gebiedswensen op gestructureerde wijze boven tafel te krijgen bestaat nog niet.
Bij het ruimtelijk ontwerp moeten de schaal van de watersysteembeschrijving en het schaalniveau waarop ontworpen wordt qua detailniveau vergelijkbaar zijn. Uit eerder onderzoek (’Tekenen en Rekenen’, ‘Brede Methodiek Wateroverlast’) blijkt namelijk dat de details in de buitenruimte vaak bepalen of al dan niet grote schade ontstaat bij extreme neerslag (drempels, geulen etc).

Valorisatie

De DRDD Methodiek is generiek toepasbaar en komt ter beschikking van adviesbureaus, stedebouwers en landschapsarchitecten, waterbeheerders, gemeenten en kennisinstellingen.

Link naar projectresultaten…