DEL098 – 11203068 Onderhogen van verzakkingen in asfaltwegen, zoals bij overgangsconstructies en duikers

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Ten gevolge van bodemdaling treden er bij autowegen ongelijkmatige zettingen op, die na verloop van tijd de soepele doorstroming van het wegverkeer belemmeren. Met name bij overgangen naar kunstwerken is het met een asfaltoverlaging uitvullen van de ongelijkmatige zetting vaak nodig. Deze maatregel verergert op termijn de kwaal, door de steeds grotere belasting op de ondergrond. Ook is er verkeershinder bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Er is behoefte aan een levensduur verlengde (LVO) maatregel, met zo min mogelijk hinder voor het verkeer, waarbij een constructieve verbetering wordt bereikt, de verzakking wordt gelift, en waarbij lichtgewicht ophoog materiaal wordt geïnjecteerd onder de asfaltconstructie. Dit liften heet ‘onderhogen’.

Doel van het project

Het doel van het project is kennis te verwerven over succesfactoren van het onderhogen van asfaltwegen. Als eerste moeten ervaringen met bestaande injectietechnieken worden verzameld, op onderdelen moeten locaties worden onderzocht, beproefd en geëvalueerd. Tijdens deze inventarisatie zullen tevens ontwikkelkansen en uitdagingen worden beschreven en afgewogen om hiermee in een volgende fase van het project mee aan de slag te gaan. In de voetnoot zijn een aantal aspecten beschreven die door de deelnemers zijn genoemd(1).
Het doel is om de eerste stap af te sluiten met een rapportage, waarin de ervaringen en aandachtspunten van de huidige succesvolle toepassingen zodanig worden ontsloten, dat partijen onderhogen kunnen afwegen tegen alternatieven
Deze eerste rapportage maakt het mogelijk voor opdrachtgevers om snel en risicoarm de technieken in projecten in te zetten, waarbij in de volgende fasen van het project kan worden meegelift op deze projecten in uitvoering, door deze projecten te verrijken met eventuele noodzakelijke monitoring of extra onderzoeken.
Het doel van de verdere ontwikkeling is een ontwerp- methode van de LVO-maatregel ‘onderhogen’ te ontwikkelen, waarbij diverse situaties met oplopende complexiteit kunnen worden geschematiseerd met diverse opties voor de wijze van injecteren. Het mogelijke effect hiervan op kabels/leidingen, landhoofd, taluds, e.d. moet hierbij worden vastgesteld. Om dit goed te kunnen doen moet onder meer bekend zijn hoe de injecties precies verlopen, wat er in de grond zit, en hoe het geheel na afloop functioneert.
Uretek en Fagro hebben wezenlijk verschillende injectiemethoden en materialen, zodat verschillende oplossingen kunnen worden uitgewerkt.
(1) Onder meer de volgende aspecten behoeven aandacht:
– Monitoring, met name VGD-metingen, ook op langere termijn.
– Lange termijn gedrag, nazakking, hierbij ook beschikbare satelliet metingen gebruiken
– Hoeveel rijzing kan je halen bij asfaltwegen?
– Hoe zit het mater

Omschrijving van de activiteiten

Het onderzoeksprogramma heeft een looptijd van 3 jaren, met na jaren 1 en 2 steeds een evaluatie en bijstelling van het plan. (kEUR excl.)
Jaar 1 (110 kEUR):
– inventariseren ervaringen met bestaande onderhoog technieken (10, Deltares, Fagro en Uretek) (1)
– op kansrijke locatie(s) in stedelijk gebied een proef voorbereiden, uitvoeren en analyseren (monitoren) (20, Gemeente Rotterdam, SB (Stadsbeheer) en SO (Stadsontwikkeling))
– eisenpakket uitwerken en dit vergelijken met standaard oplossing (10, Deltares samen met wegbeheerders)
– onderzoek mogelijkheden t.a.v. injecties, materialen (20, Fagro en Uretek, Ing. Bureau Gemeente Rotterdam)
– ontwikkelen van ontwerp methode van ‘onderhogen’ (25, Deltares)
– locaties onderzoeken waar onderhogen een potentiele oplossing is (10, Deltares met Uretek, Fagro en wegbeheerders)
– project management incl. projectmeetings met samenwerkingspartners en ondersteuning (15, Deltares)
(1) Ervaringen met onderhogen door BAM Grondtechniek inbrengen; dit kan via Bernadette die dit vanuit RWS destijds heeft begeleid. Zij heeft een uitgebreid digitaal archief.
Jaar 2 (range 78 -120 kEUR + p.m.; TKI-aandeel moet nader worden vastgesteld en er kunnen nog partijen aanschuiven):
– nieuwe injectie technieken ontwikkelen a.d.h.v. testen (20, Uretek en Fagro)
– eisen pakket uitwerken en vertalen in acties (t.a.v. controle metingen, berekeningen) (15, Deltares)
– kies handige en haalbare locatie voor onderhogen (10, wegbeheerders)
– ontwerp predictie maken van onderhogen oplossing (40, Deltares en Ing. Bureau Gemeente Rotterdam)
– injecteren, monitoring, veld- en lab-onderzoek (25 + p.m., alle partijen)
– project management (10, Deltares, incl. TKI-team)
Jaar 3 (range 78 – 120 kEUR + p.m.; TKI-aandeel moet nader worden vastgesteld en er kunnen nog partijen aanschuiven):
– deel uit jaar 2 (p.m.) en postdictie onderhogen oplossing (40 + p.m., alle partijen)
– vaststellen ontwerp aanpak, incl. berekeningen (25, Deltares samen

Verwachte resultaten

Volgnummer
Wat
Wanneer (jaar)
1
Inventarisatie, beschrijving van huidige succesvolle technieken met bijbehorende aandachtspunten, vaststellen ambitie t.a.v. ontwikkelpunten, vereisten en mogelijke locaties, verkennen injecties, verkennende berekeningen naar onderhoog effect, pilot in stedelijk gebied; product is rapport 1
2019
2
Uittesten verbeterde onderhoog oplossingen in lopende projecten; predictie berekeningen; monitoring en veldonderzoek; product is rapport 2 en programma van eisen
2020
3
Postdictie, evaluatie, vaststellen ontwerp aanpak, globaal plan maken voor diverse locaties; producten zijn rapport 3 en publicatie. Eventueel workshop.
2021

Innovativiteit

Gangbaar is het met asfalt uitvullen van lokale verzakkingen in asfaltwegen. Innovatief is deze verzakking liften van onderaf, op basis van een goed ontwerp, bestaande uit berekeningen en laboratoriumproeven. Dit met zo min mogelijk verkeershinder en met een duurzaam effect.
Er is nog weinig ervaring met het onderhogen van asfaltwegen. Dit moet verder worden uitgewerkt, zodat duidelijk wordt wat er, gegeven een injectietechniek, wel kan en wat niet. Injectietechnieken moeten ook worden verbeterd, met als speciaal aandachtspunt de verkeershinder. Hierbij moeten ook complexere verzakkingen kunnen worden verholpen.
Doordat gewerkt wordt met lichtgewicht materiaal komen verzakkingen nu minder snel terug dan bij conventioneel ophogen/asfalt aansmeren, zodat onderhoudskosten kunnen worden teruggebracht.

Valorisatie

Welk product (zie boven)?
Wie gaat het gebruiken?
Wie gaat ervoor zorgen, en hoe?
1 Inventarisatie, vaststellen ambitie en mogelijke locaties, verkennen injecties, verkennende berekeningen naar onderhoog effect; product is state of the art rapport 1
Wegbeheerders, Fagro en Uretek
Wegbeheerders wijzen locaties aan (1) en dragen bij aan een programma van eisen, Fagro en Uretek verkennen opties injecteren
2 Uittesten verbeterde onderhoog oplossingen; predictie berekeningen; eisen pakket vertalen naar acties; monitoring en veldonderzoek; product is state of the art rapport 2 en programma van eisen
Wegbeheerders, Fagro en Uretek
Wegbeheerders denken mee met het uittesten op locatie van onderhoog- technieken, incl. vereiste monitoring (laatste op te stellen door Deltares). Uretek en Fagro gebruiken ontwerp aanpak en berekeningen (op te stellen door Deltares).
3 Postdictie, evaluatie, vaststellen ontwerp aanpak, globaal plan maken voor diverse locaties; producten zijn state of the art rapport 3 en publicatie. Eventueel workshop.
Wegbeheerders, Fagro en Uretek
Locaties samen met wegbeheerders aanwijzen en hier een globaal plan voor maken, deels samen met Fagro en Uretek. Antwoorden geven in workshop en/of middels gezamenlijke publicatie op: Wat kan er en wat nog niet? Wat is een goede aanpak?

Link naar projectresultaten…