DEL097 – 11204317 D-Geo Stability 2019

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Om onze infrastructurele objecten te ontwerpen en beheren in veranderende klimatologische omstandigheden is het van belang de sterkte van deze objecten goed te kunnen modelleren. Het WBI heeft hiertoe een sterkte-model voor primaire waterkeringen geïntroduceerd. Dit sterkte-model heeft bewezen de sterkte van een waterkering beter te kunnen voorspellen.
Wanneer andere infrastructurele werken zoals wegen, rail-infra of regionale waterkeringen moeten adapteren naar veranderende klimatologische omstandigheden, is het ook daar van belang dat de sterkte van de betreffende grondlichamen zo goed mogelijk beschreven wordt.
Op dit moment is D-Geo Stability 18.1 de beschikbare softwareversie om een grondlichaam te beoordelen op macro-instabiliteit. Deze software is niet geënt op het ongedraineerd rekenen. De POVM en Rijkswaterstaat-WVL financieren de transitie naar het ongedraineerd rekenen voor primaire waterkeringen in de vorm van het product D-Geo Stability 2019. Hierin zit alle functionaliteit voor het beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen, maar niet alle functionaliteit uit D-Geo Stability 18.1. Met name de functionaliteiten voor wegenbouw, rail-infra en regionale waterkeringen zullen afvallen.
Dit TKI voorstel is geschreven omdat het van belang is dat de kennis opgedaan in het WBI in de gehele sector zal landen. De nieuwe kennis zal, indien deze wordt toegepast, veel impact hebben buiten de primaire wateringen. Dit zal extra kansen bieden, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de kennis met betrekking tot ongedraineerd rekenen toepasbaar te maken voor iedere partij die een grondlichaam beoordeelt of ontwerpt.
Op dit moment worden de ontwikkelingen in D-Geo Stability 2019 geprioriteerd door beheerders van (uitsluitend) primaire waterkeringen. Met de bestaande financiering worden de belangen van bijvoorbeeld wegenbouwers maar ook beheerders van regionale keringen slecht behartigd. Het doel van dit TKI project is om wegenbouwers, rail-infra beheerders, beheerders van regionale keringen, maar mogelijk ook andere partijen die met de stabiliteit van een helling te maken hebben (vuilstort, bergen, zware machines), te mobiliseren en laten participeren in de ontwikkeling van D-Geo Stability 2019. Wanneer deze partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, kunnen de door hen benodigde functionaliteiten ingebouwd worden en in een test of pilotproject worden toegevoegd.
Het mobiliseren van de gemeenschap gebeurt op drie verschillende manieren.
– Bijdrage aan de klankbordgroep
– Bijdrage aan de testgroep
– Kennis delen via cursussen
Met name de klankbordgroep is sturend in het prioriteren van de ontwikkelingen van D-Geo Stability 2019. Dit project biedt de mogelijkheid de klankbordgroep uit te breiden met partijen uit andere sectoren die ook een macrostabiliteit opgave hebben. Deze klankbordgroep gaat de aanvullende wensen inventariseren en prioriteren. De sector geeft aan welke functionaliteiten de hoogste prioriteit hebben, en deze worden in een aantal sprints geïmplementeerd.
De kruisbestuiving met andere sectoren zal ook het kennisniveau bij de primaire waterkeringen doen verbeteren. Daarnaast verbetert de software ook de internationale positie van Nederlandse bedrijven.

Omschrijving van de activiteiten

Het product wordt volgens de planning opgeleverd in mei 2019. Tot die tijd vinden de volgende mijlpalen plaats:
– Iedere 6 weken een gebruikersgroep bijeenkomst (liefst zsm met de brede sector ipv alleen vertegenwoordigers van waterschappen).
– Iedere 6 weken wordt een increment opgeleverd dat getest moet worden.
– In 2018 vinden drie cursussen plaats waar kennis gedeeld en breed verspreid wordt met betrekking tot het toepassen van de software.
– De eerste sprint behorende bij dit TKI voorstel is gepland in de tweede helft van december 2018.
De gebruikersgroep dient te prioriteren welke componenten van D-Geo Stability voor de droge sector noodzakelijk zijn. Naar verwachting worden, in samenspraak met de sector, de volgende componenten geïmplementeerd:
– Grondvernageling conform Talren
– Geotextielen
– Horizontal balance
– Delen uit gewapende grondconstructies uit CUR 168

Verwachte resultaten

1
D-Geo Stability 2019
2019

Innovativiteit

Nederland implementeert het concept ‘ongedraineerd rekenen’ op een vernieuwende manier. De innovatieve implementatie voorspelt de stabiliteit van een talud met meer precisie. Het nieuwe concept wordt nu voor het eerst toegepast voor de primaire waterkeringen. Het doel van dit voorstel is om deze innovatie ook toepasbaar te maken binnen de rest van de civiele sector.
Gebruikers vanuit de sector (buiten de waterkeringen wereld) moeten mede de software ontwikkelingen gaan aansturen zodat de innovatieve methodieken ook voor hen toepasbaar worden. Op deze manier worden de modules die specifiek voor hen van belang zijn gecombineerd met de ongedraineerde analyses.

Valorisatie

Op dit moment wordt de reguliere versie van D-Geo Stability (18.1) gebruikt voor advies met betrekking tot macrostabiliteit. Wanneer er een beter alternatief beschikbaar is, zal hierop worden overgestapt. Het is de bedoeling dat de huidige lijn wordt uitgefaseerd en dat de versie die in 2019 beschikbaar komt, deze rol overneemt. De nieuwe software zal zorgen voor een consistente werkmethodiek bij waterkeringen, wegenbouw en overige infrastructurele projecten.
De huidige versie (18.1) wordt verstrekt tegen licentiekosten, variërend van ongeveer 2000 tot 5000 euro per jaar, afhankelijk van het aantal modules. De versie die wordt ontwikkeld met deze TKI subsidie zal in ieder geval de komende 5 jaar beschikbaar worden gesteld via de helpdesk water. We verwachten dat de nieuwe softwareversie snel door de gehele sector gehanteerd zal worden, omdat men nu al veelvuldig gebruik maakt van de bestaande softwareversie en de vervanger tegen minder kosten beschikbaar gesteld zal worden. Op deze manier zal de nieuwe kennis en werkmethode vanzelf doordringen tot de adviespraktijk.
De meerwaarde voor de sector zal zijn dat er tegen lagere kosten, betere software op de markt zal komen waarmee projecten sneller en beter kunnen worden gerealiseerd.
Welk product (zie boven)?
Wie gaat het gebruiken?
Wie gaat ervoor zorgen, en hoe?
1
De gehele sector
Deltares zorgt via haar huidige kanalen dat de nieuwe software terecht komt bij de huidige gebruikers. Nieuwe gebruikers kunnen de software makkelijk vinden via de Helpdesk water.

Link naar projectresultaten…