DEL085 – 1230602 Biologische asbestafbraak – fase 2

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen, zoals daken. Om deze ambities te halen zijn grote kosten gemoeid, en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen. Methoden om de verwijdering van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven kunnen hier een groot voordeel aan hebben.
Uit een verkennend onderzoek door Deltares, TNO en het Westerdijk Instituut is gebleken asbestvezels biologisch afgebroken kunnen worden. Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor afbraak van asbestafval. Dit is in de eerste fase van dit TKI project onderzocht. Meer in detail is daarbij onderzocht hoe asbestcement beschikbaar kon worden gemaakt voor afbraak, hoe asbest in bodem afgebroken kon worden, en welke opties er zijn voor opschaling.
Dit voorstel is een vervolgfase op het boven beschreven onderzoek. Na het proof-of-principle, en de verkennning van mogelijke afbraakmethoden van de vorige fase, is het doel van de hier voorgestelde vervolgfase om de meest kansrijke varianten te optimaliseren en testen. Hierbij zal specifiek worden onderzocht op welke manier deze asbestafbraak het meest rendabel kan worden uitgevoerd, en wat de effectiviteit, en de technische en economische haalbaarheid zijn.

Doel van het project

Optimaliseren van kansrijke biologische afbraakmethoden van asbest.
Bepalen van de effectiviteit, technische haalbaarheid en kosten van deze methoden.

Omschrijving van de activiteiten

In nauwe samenwerking tussen de projectpartners zullen een aantal eerder geselecteerde kansrijke biologische methoden voor asbestafbraak een proef worden geoptimaliseerd en beoordeeld op effectiviteit, haalbaarheid en kosten. Hiervoor zijn de volgende stappen voorzien:
1. Voorbereiding: groeien cultures, klaarmaken media en monstermateriaal, coördinatie
2. Start testen
3. Ondersteuning en troubleshooting
4. Analyses en interpretatie
5. Rapportage.
Deltares is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning en analyse van de proeven, en rapportage.
Mineralz (voorheen Van Gansewinkel) stelt een proeflocatie beschikbaar, inclusief locale hulpmiddelen en begeleiding ter plaatse.
Antea stelt begeleiding van de proef door experts op het gebied van asbest- en bodemsanering beschikbaar.
Eurofins verricht laboratoriumanalyses aan het asbest om na te gaan in hoeverre het materiaal wordt afgebroken.
Westerdijk Instituut draagt aan dit project bij met schimmelculturen uit haar collectie, evenals expertise op het gebied van methoden om schimmels te kweken en te identificeren.
TNO stelt expertise en faciliteiten beschikbaar t.a.v. analyse van asbest en afbraakproducten.

Verwachte resultaten

Effectiviteit, haalbaarheid en kosten van geoptimaliseerde biologische afbraakmethode van asbest.

Innovativiteit

Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar kosteneffectieve afbraak van asbest, maar het blijkt bijzonder lastig om een oplossing te vinden. De meeste oplossingen die worden onderzocht, zijn ofwel niet effectief genoeg, ofwel ze vereisen veel energie en geld. De hier gepresenteerde oplossing is innovatief omdat deze met eenvoudige middelen op snelle en effectieve wijze asbest zou kunnen afbreken. Dit vereist een unieke combinatie van kennis, die bij de beoogde uitvoerders van dit project aanwezig is.

Valorisatie

In dit project wordt samengewerkt tussen onderzoekspartijen en afvalverwerkers (Mineralz en Antea Group) en met een commercieel laboratorium actief op asbestgebied (Eurofins). Daarnaast is er interesse van twee provincies (Limburg en Drente). Mineralz, Antea Groep en Eurofins kunnen bij succesvolle resultaten de uitkomsten benutten om nog betere afvalverwerking en analyses van asbest aan te kunnen bieden. Voor de Nederlandse overheid is de methode zeer interessant omdat deze milieuvriendelijk is en grote besparingen kan opleveren.

Link naar projectresultaten…