DEL081 – 11202575 Vervolgonderzoek meerwaarde CoVadem in de haven

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Het onderhoud van de Rotterdamse havensbekkens gaat gepaard met (reactief) baggerwerk dat wordt gestuurd door gebiedssurveys. Wanneer uit een survey blijkt dat de bodem lokaal boven een bepaalde garantiewaarde is gekomen, wordt er gebaggerd. Een vroeg signaal van bodemveranderingen zou kunnen helpen om hetzij beter te anticiperen op overschrijding van triggerlevels, hetzij beter in te kunnen schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge frequentie metingen, zoals de CoVadem dieptedata, kunnen zeer bruikbaar zijn voor dit type vraagstukken. Naast waarschuwingssignalen gebaseerd op geïnterpreteerde trends van de metingen kunnen de data ook gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in aanslibbings- en erosieprocessen, door de diepte-informatie te koppelen aan kortdurende events zoals een storm of scheepsbewegingen.
Vanuit deze achtergrond is er in 2017, binnen TKI Deltatechnologie, ondersteund door het Havenbedrijf Rotterdam (in kind) en SmartPort (cash) op een aantal aspecten (nauwkeurigheid CoVadem data in de haven, trends in aanslibbing, emissies) een verkenning gedaan naar de mogelijke meerwaarde van CoVadem voor de Rotterdamse haven. Ook zijn RPA patrouilleschepen van HbR uitgerust met een CoVadem box. Met deze eerste verkenning is inzicht verkregen waar in een vervolgtraject nader onderzoek naar gedaan moet worden om de CoVadem data van meerwaarde te laten zijn. Het voorliggende project betreft dit vervolgonderzoek; de in 2017 geïdentificeerde aanknopingspunten worden verder uitgewerkt.

Doel van het project

Wij voorzien een onderzoekstraject van circa 2 jaar waarin een gerichte verdiepingsslag wordt gemaakt als vervolg op de uitgevoerde verkenning. Gedurende deze periode zal het onderzoek worden gevoed met de data die onder meer door de RPA-vaartuigen van HbR zullen worden ingezameld. Deze tweejarige projectperiode is voor de te onderzoeken vragen wenselijk om over voldoende lange tijdreeksen van data te kunnen beschikken.
Het voorgestelde onderzoek past binnen de SmartPort roadmap “Futureproof Port Infrastructure”, dat gericht is op het optimaliseren van de waarde van het havengebied door infrastructuur en waterwegen slim te benutten. Met CoVadem wordt inzicht verkregen in de actuele waterdiepte, in trends in en locaties van aanslibbing, en (nog te onderzoeken) inzicht in slib / sedimentsamenstelling. Hiermee kan het baggerproces mogelijk verder worden geoptimaliseerd.
Het doel van het onderzoek is als volgt omschreven: Verdiepend onderzoek als vervolg op de uitgevoerde verkenning, met als doel het verkrijgen van een bewerkte CoVadem dataset die van meerwaarde is voor het Havenbedrijf Rotterdam.

Omschrijving van de activiteiten

De volgende activiteiten zijn voorzien:

Jaar 1 (2018):
7. Vertaalslag van CoVadem kielspeling naar waterdiepte verbeteren.
8. Vergelijking tussen CoVadem en HbR bodemligging van de RPA’s.
9. Trends in bodemligging in beeld brengen op voor HbR relevante locaties.

Jaar 2 (2019):
10. Sedimenteigenschappen. Verkenning naar de mogelijkheid om informatie over het sediment te ontsluiten.
11. Verbeteren van de nauwkeurigheid in CoVadem positiebepaling.
12. Professionele ontsluiting.

Doorlopend (2018+2019):
13. Project -en datamanagement.

Activiteit 1 is de belangrijkste en grootste activiteit. Uit de verkenning van 2017 is naar voren gekomen dat de waterdiepte die nu wordt afgeleid uit de gemeten kielspeling verbetering behoeft. Verbetering is in ieder geval nodig met betrekking tot de stroomsnelheid en -richting in de squat-berekening en de invloed van zout op de meting. Trends in bodemligging (activiteit 3) hebben pas waarde op het moment dat de waterdiepte goed bepaald wordt. Activiteit 3 loopt daardoor wellicht door in 2019.

De RPA’s zijn in 2017 uitgerust met een CoVadem box. Dit biedt de mogelijkheid om CoVadem data van die schepen te vergelijken met multibeam data van diezelfde schepen (activiteit 2). Mogelijk loopt deze actie ook door in 2019, zodat we over voldoende lange tijdreeksen van data kunnen beschikken.

Zodra de dataset van meerwaarde is voor HbR, wordt een beveiligde, dedicated API ontwikkeld waarmee de bewerkte data worden ontsloten (activiteit 6).

Verwachte resultaten

Zie aanvraagformulier

Innovativiteit

Zie ook de aanleiding. Momenteel is het gangbaar om reactief te baggeren als uit een multibeam peiling blijkt dat ergens de bodem te hoog ligt. Door het slim benutten en combineren van hoogfrequente waterdiepte metingen vanaf schepen (CoVadem) en laagfrequente aanvullende metingen (en voorspelmodellen), kan het onderhoudsproces mogelijk worden geoptimaliseerd.
De hoogfrequente CoVadem data (aangevuld met metingen en numerieke modelresultaten) dragen ook bij aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van het complexe aanslibbingsgedrag in het havengebied, rekening houdend met o.a. getij en zoutgradiënten.

Valorisatie

Zie aanvraagformulier

Link naar projectresultaten…