DEL075 – 11201843 ROBAMCI fase 4 (laatste fase)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid
Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut.
De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.
Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveau’s elkaar onvoldoende versterken.
Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.
Het project sluit goed aan bij de kennisvragen uit meerdere KIC’s. Ter onderstrepen daarvan heb ik hieronder een aantal letterlijke citaten overgenomen uit de Kennis en Innovatie agenda 2016 – 2019 van de Topsector Water.
Voorliggende aanvraag betreft de 4e en laatste fase van ROBAMCI 2015-2018.

Doel van het project

Doel van het project is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices, kennis, methoden en tools, en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, geillustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector.
Het project wordt ingedeeld in 5 fasen, een voorbereidingsperiode en 4 fasen met case studies. De fasen hebben elk een ander karakter. Voorliggend voorstel betreft fase 4.
In Fase 1 lag de nadruk op het verkennen van de toepassing van AM aan de hand van cases. Deze fase is vrijwel afgerond en heeft geresulteerd in een eerste bevestiging van de hypothese dat significante efficiency met risk based management kan worden bereikt.
In fase 2 is opnieuw aan de hand van cases gewerkt maar het doel was om dit meer vanuit een vast framework te doen, en het framework aan de hand van de ervaringen te updaten. En tevens om het vanuit een vast format voor synthese en business case te doen zodat de benefits concreet en vergelijkbaar in beeld gebracht kunnen worden. Deze fase is nu in de eindfase. Samen met fase 1 zijn er 8 cases gedaan of bijna afgerond, en is tooling in researchvorm ontwikkeld.
In fase 3 (loopt momenteel, eind 2017) ligt de focus op het verkrijgen van voldoende concrete cases om de hypothese in het project te onderbouwen voor de breedte van de gww sector, het verder toepasbaar maken van de tooling, het onderbouwen van de synthese en business case, en op het voorbereiden van de boodschap die uit ROBAMCI volgt. De focus ligt in fase 3 dus zowel op het ontwikkelen van tools en methoden voor het framework en de business case, maar ook op het overbrengen en overdragen van resultaten.
In fase 4 staan de laatste cases en de afronding centraal. De tooling moet in prototype worden afgerond op een manier waarop die bruikbaar is voor de partners in de gouden driehoek (sluit aan bij de KIA vragen, zie relatie met de KICs op pag 2/3 van deze aanv

Omschrijving van de activiteiten

Voor het overzicht voor het gehele programma ROBAMCI wordt verwezen naar het Koepelplan 2015-2018. Daarnaast wordt per fase een uitgebreid ontwikkelplan opgesteld, met daarin ook de rollen voor de partners. Zie als voorbeeld het werkplan voor fase 1 (2015) en fase 2 (2016) en 3 (2017) die als bijlagen van de samenwerkingsovereenkomsten voor de fasen 1 en 2 golden .
In alle fasen van ROBAMCI wordt eenzelfde structuur aangehouden. Deze structuur is afgeleid van EU projecten. De tekst uit het koepelplan van ROBAMCI:
• Werkpakket 1: Projectmanagement. Coördinatie van het project en tussen de verschillende partners.
• Werkpakket 2: Framework of Analysis. Samenhangend raamwerk van kennis, methoden, tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.
• Werkpakket 3: Case studies. Testen van toepasbaarheid van asset management methoden en de ontwikkelbehoefte ervan aan de hand van het uitvoeren van praktijkcases waarin een beslissing wordt voorbereid.
• Werkpakket 4: Synthese en Business case. Synthese van de cases, en het opstellen van de Business cases en het plannen van nieuwe cases.
• Werkpakket 5: Kennis uitwisseling, serious games en communicatie. Faciliteren van een netwerk van kennisuitwisseling en brede bewustwording van de potentie van assetmanagement in de GWW sector met een serie serious games.
Voor fase 4 worden de meeste activiteiten in 2018 uitgevoerd, mogelijk is er een uitloop in 2019 vanwege het eindsymposium. Het betreft de afronding van de produkten in alle werkpakketten. Specifiek zal er veel energie in de research tooling worden gestoken om te zorgen dat die voor de private partijen te gebruiken is, en wordt er veel energie gestoken in de Bussiness case, en de communicatie en serious gaming.

Verwachte resultaten

Verwachte output van ROBAMCI fase 1 t/m 4 per werkpakket:
WP2: generiek bruikbaar framework voor assetmanagement in de publieke GWW sector, software die techniek, risico analyse en econometrie met elkaar verbindt, Informatie Kwaliteitsmodel voor de rol van data in het framework.
WP3: ca 15 praktijk vraagstukken voor ca 10 verschillende overheden ingevuld vanuit het gedachtengoed van het generieke framework. Dit zijn zowel voorbeelden voor assetmanagement in de sector als de basis voor de bussiness case.
WP4: een vertaling van de bevindingen van de cases naar een business Case op (semi) landelijke schaal.
WP5: serious game, publicaties, eindsymposium.
Het gehele ROBAMCI project draagt met deze produkten bij aan de bewustwording dat assetmanagement in de GWW sector, en de hypothese dat met risk and opportunity based assetmanamgement 1 Mld efficientiewinst kan worden behaald wordt onderbouwd getoetst.
De specifieke activiteiten in fase 4 zijn niet geheel los te zien van de activiteiten in de fasen 1 t/m 3. Wel gaat het in fase 4 om de afronding van alle activiteiten in de 5 werkpakketten die hierboven zijn geschetst. Specifiek gaat het om output als de research-tooling, de afronding Business Case op basis van de uitgevoerde cases, de afronding van de serious game, en het organiseren van een eindsymposium. Verder wordt ingezet op draagvlak door het formeren van een groep ambassadeurs.
Er is uitzicht op voortzetting van de PPS, maar niet in de huidige vorm. De huidige aanvraag betreft fase 4 van de 4 fasen. Er wordt als onderdeel van het programma een actie uitgevoerd voor de follow up van ROBAMCI in de sector.

Innovativiteit

Andere sectoren zijn verder in het systematisch en risico gestuurd in standhouden van infrastructuur dan de GWW sector. Kern is het verbinden van data, kennis en ervaring gericht op beslissen in de life cycle van infrastructuur. Een complex van governance, organisatie en technische aspecten belemmert het eenvoudig kopieren ervan naar en binnen de GWW sector. In het project worden de belemmeringen onderkend en worden practises, methoden en tools, die sector of toepassings specifiek zijn gemaakt, gegeneraliseerd en via pilots toepasbaar gemaakt in de GWW sector.

Valorisatie

Deze sectie beschrijft de wijze waarop het PPS consortium valorisatie- en disseminatie-activiteiten organiseert (wat, wie, wanneer), plannen om de projectresultaten en -kennis breed beschikbaar te stellen, ‘ plug-and-play’ oplossingen voor opschaling – vermenigvuldiging en verbreding van resultaten naar de gehele Deltatechnologie sector (wat, wie, wanneer) en plannen voor het implementeren van de projectresultaten (tot welke resultaten leidend).

Valorisatie:
Onderdeel van de doelstelling van het project is een business case naar de efficiency winst van risico gebaseerd asset management in de gww sector. Deze efficiency winst betekend:
– Dat overheden meer kunnen realiseren voor hetzelfde geld, en de facto achterstanden inlopen of de kwaliteit verbeteren.
– Dat de capaciteit van aannemers beter kan worden gebruikt
– Dat er een ‘taal’ en ‘tooling’ is ontwikkeld waarmee adviesbureaus overheden en aannemers ondersteunen
– Dat in deze ‘taal’ en ‘tooling’ de kennis van kennispartijen goed kan worden betrokken.
Het gehele WP4 is hiervoor ingericht. Op basis van de cases en diverse interviews in de sector wordt een vertaling naar de natte GWW sector (GWW sector is in NL ca. 16 Mld/jaar) gemaakt.
Disseminatie
In werkpakket 5 staat communicatie, kennisdeling en ervaring centraal.
Er is een website, waarop alle rapporten beschikbaar worden gemaakt.
De software is beschikbaar. En verder wordt kennis overgedragen aan de hand van publicaties in vakbladen, serious games, en een eindsymposium.
Zie verder ook het bijgevoegde koepelplan ROBAMCI 2015-2018.
Implementatie
In ROBAMCI is met diverse waterschappen, gemeenten en met het rijk in cases aan concrete beheervbraagstukken gewerkt. De software is voor die situaties toepasbaar gemaakt, en door de private partijen gebruikt. De generieke opzet van de software maakt verdere implementatie en gebruik door het bedrijfsleven mogelijk.
Waar implementatie van de produkten door het bedrijfsleven door

Link naar projectresultaten…