DEL061 11201029 Post NWB Watersysteem Analyse

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Het voorliggende voorstel is een mogelijk vervolg op het succesvolle TKI project: BMP Adaptief Ingrijpen. Tijdens dit project is door bedrijfsleven en waterbeheerders de behoefte gesignaleerd aan een nieuwe methodiek voor watersysteemanalyse, gericht op adaptieve maatregelen in de buitenruimte en gebruikmakend van de mogelijkheden van de nieuwe generatie hoge resolutie (gebieds)modellen. Dit voorstel beschrijft de (door)ontwikkeling van een dergelijke methodiek en bijbehorende applicaties.
Het plan ligt daarom in het verlengde van het huidige Beste management Practice (BMP) Adaptief Ingrijpen. Het gaat om het verder uitwerken van een concept dat tijdens deze studie naar boven kwam als een interessant nieuw speerpunt: de ontwikkeling van een nieuw ‘post NBW’ breed watersysteem analyse kader. Een kader dat ook bruikbaar is voor het beoordelen en –‘mee ontwikkelen’ van initiatieven in de buitenruimte en in het watersysteem die niet perse vallen onder de juridische verantwoordelijkheid van de waterbeheerder, maar waar de waterbeheerder zich wel degelijk toe ‘moet verhouden’. Bijvoorbeeld omdat deze ingrepen een belangrijke rol spelen in gebiedsprocessen of passen binnen een maatschappelijk relevant kader dat echter niet direct via een normbenadering wordt geadresseerd (bv klimaatadaptatie, robuustheid mbt hoosbuien, duurzame inrichting van stedelijk gebied, ruimtelijke kwaliteit).
Ook het zogenaamde ‘meedenken’ van de waterbeheerder bij uitbreidingsplannen van bedrijven en particulieren valt hier onder. Dit meedenken mag visionair zijn, maar moet vanuit de overheid wel vanuit een kader gebeuren waarbinnen plannen, hun effect op het watersysteem en hun meerwaarde mbt de watersysteemdoelen van de waterbeheerder op een vergelijkbare wijze worden gekwantificeerd en beoordeeld.

Doel van het project

Post NBW analyse
Afgepeld tot de kern komen we op de ontwikkeling en toepassing van een brede methodiek voor het beoordelen van zowel het functioneren van het watersysteem als ook het watersysteem gedrag van de buiten ruimte (RO, klimaatadaptatie). Hieraan is behoefte, zowel vanuit de technische wereld (hydrologen, beleidsmedewerkers) als vanuit de bestuurlijke wereld. Zowel het HHS van Delfland als het HHS HNK hebben aangegeven zowel behoefte te hebben aan een methodiek (waar een centrale rol voor Deltares wordt gezien) als aan een instrumentarium wat weer moet aansluiten op hun huidige workflow. Beide waterbeheerders zijn in beginsel bereid hiervoor eigen innovatie budgetten in te zetten. Wanneer deze budgetten samen met investeringen vanuit het bedrijfsleven via Deltares voor TKI subsidie in aanmerking zouden komen kunnen we kennis vanuit Deltares inzetten om voor de markt interessante methoden en instrumenten te maken. Met instrumenten bedoelen we hier dan eerder applicaties rond bestaande modelinstrumenten.
Dat is de meerwaarde voor het werkveld. Voor Deltares biedt het voorliggende plan een uitgelezen kans om kennis op het gebied van methodiek ontwikkeling, klimaatadaptatie en ICT in te zetten en te versterken. Hierbij kunnen we onze technisch inhoudelijke kwaliteiten inzetten tbv praktisch bruikbare analyses (bv herkomst van inundatiewater door achterwaartse integratie over een 2D grid). Tevens kunnen we op deze wijze ons profiel voor regionale en nationale wateroverheden (naast het bedrijfsleven) versterken juist op het punt waar Deltares haar natuurlijke rol vindt. Waterbeheerders krijgen zo hun brede kader, toekomst proof qua omgevingswet, het bedrijfsleven haar instrument en nieuwe kansen voor diensten daarmee, en Deltares de kans om kennis te delen en te verdiepen. En win-win-win situatie.
Behoefte aan breed beoordelingskader watersysteemmaatregelen
In de eerste fase van BMP Adaptief ingrijpen is een methodiek ontwikkeld voor een brede watersysteem a

Omschrijving van de activiteiten

De activiteiten kunnen worden opgedeeld in vier typen:
1. Doorontwikkelen methodiek in de vorm van een workflow en omschrijving van output in de vorm van informatielagen; Afstemming met werkveld met het oog op brede inbedding;
2. Ontwikkelen herkomst tool voor analyses in stedelijk en landelijk gebied, als postprocessor op output hoge resolutiemodellen, gebaseerd op het concept van achterwaartse integratie;
3. Ontwikkeling van overige noodzakelijk applicaties voor workflow, hoofdzakelijk tbv visualisatie output methodiek;
4. Uitvoeren 3 pilots (inclusief rapportage in de vorm van video’s);

Verwachte resultaten

 ICT workflow voor een brede watersysteemanalyse gericht op zowel knelpunten binnen het watersysteem, als binnen de haarvaten van het systeem. Doel: Zicht op knelpunten en potentie van de watersystemen, de effectiviteit van maatregeltypen, visievorming op klimaatadaptatie in termen van maatregelen en de vormgeving daarvan;
 Tools voor het ondersteunen van wateroverlast analyses
(herkomst inundatiewater). Hier ligt een koppeling met het Vervolg van TKI project Tekenen en Rekenen;
 Set applicaties rond hoge resolutiemodellen voor het uitvoeren van de methodiek (tools behorende bij bovengenoemde workflow), het presenteren van resultaten;
 Video’s van de drie pilots (2 landelijk, 1 stedelijk) waarin de methodiek wordt toegepast en toegelicht.

Innovativiteit

De methodiek die wordt ontwikkeld is volledig nieuw evenals de te ontwikkelen applicaties om de methodiek toe te passen. Deze applicaties zijn geschikt voor koppeling aan de state of the art hoge resolutie (subgrid)modellen van stedelijk en landelijk gebied.

Valorisatie

In de eindfase van het project worden de bevindingen (methodiek en instrumenten) aan het werkveld gepresenteerd tijdens een brede bijeenkomst voor het werkveld. De waterschappen kunnen de resultaten direct gebruiken. De betrokken bedrijven kunnen de workflow en daaraan gekoppelde applicaties door ontwikkelen en gebruiken als basis voor nieuwe diensten en dienstverlening op het gebied van watersysteemanalyses tbv klimaatadaptatie, ‘samen modelleren’ en burgerparticipatie.

Link naar projectresultaten…