DEL054 ROBAMCI fase 3, verdieping en verbreding

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid
Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut.
De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.
Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveau’s elkaar onvoldoende versterken.
Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.
Het project sluit goed aan bij de kennisvragen uit meerdere KIC’s. Ter onderstrepen daarvan heb ik hieronder een aantal letterlijke citaten overgenomen uit de Kennis en Innovatie agenda 2016 – 2019 van de Topsector Water.
Enkele citaten uit de KIC Waterveiligheid:
• Hoe kan beheer (en actieve zorgplicht) geoptimaliseerd worden gegeven de gehele lifecycle?
• Asset management, kunstwerken en multifunctionele dijken.
• afwegingsmethodieken en voorspellingsinstrumenten internationaal toepasbaar maken
Enkele citaten uit de KIC Duuurzame deltasteden:
• Inzicht in het totaalsysteem van de klimaatbestendige stad, de

Doel van het project

Doel van het project is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices, kennis, methoden en tools, en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, geillustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector.
Het project wordt ingedeeld in 5 fasen, een voorbereidingsperiode en 4 fasen met case studies. De fasen hebben elk een ander karakter. Voorliggend voorstel betreft fase 3.
In Fase 1 lag de nadruk op het verkennen van de toepassing van AM aan de hand van cases. Deze fase is vrijwel afgerond en heeft geresulteerd in een eerste bevestiging van de hypothese dat significante efficiency met risk based management kan worden bereikt.
In fase 2 wordt opnieuw aan de hand van cases gewerkt maar het doel is om dit meer vanuit een vast framework te doen, en het framework aan de hand van de ervaringen te updaten. En tevens om het vanuit een vast format voor synthese en business case te doen zodat de benefits concreet en vergelijkbaar in beeld gebracht kunnen worden. Deze fase is nu halverwege. Samen met fase 1 zijn er nu 8 cases gedaan of lopend, en is de benodigde tooling in researchvorm ontwikkeld.
In fase 3 ligt de focus op het verkrijgen van voldoende concrete cases om de hypothese in het project te onderbouwen voor de breedte van de gww sector, het verder toepasbaar maken van de tooling, het onderbouwen van de synthese en business case, en op het voorbereiden van de boodschap die uit ROBAMCI volgt. De focus ligt in fase 3 dus zowel op het ontwikkelen van tools en methoden voor het framework en de business case, maar ook op het overbrengen en overdragen van resultaten.

Omschrijving van de activiteiten

Voor het overzicht voor het gehele programma ROBAMCI wordt verwezen naar het Koepelplan 2015-2018. Daarnaast wordt per fase een uitgebreid ontwikkelplan opgesteld, met daarin ook de rollen voor de partners. Zie als voorbeeld het werkplan voor fase 1 (2015) en fase 2 (2016) die als bijlagen van de samenwerkingsovereenkomsten voor de fasen 1 en 2 golden .
In alle fasen van ROBAMCI wordt eenzelfde structuur aangehouden. Deze structuur is afgeleid van EU projecten. De tekst uit het koepelplan van ROBAMCI:
• Werkpakket 1: Projectmanagement. Coördinatie van het project en tussen de verschillende partners.
• Werkpakket 2: Framework of Analysis. Samenhangend raamwerk van kennis, methoden, tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.
• Werkpakket 3: Case studies. Testen van toepasbaarheid van asset management methoden en de ontwikkelbehoefte ervan aan de hand van het uitvoeren van praktijkcases waarin een beslissing wordt voorbereid.
• Werkpakket 4: Synthese en Business case. Synthese van de cases, en het opstellen van de Business cases en het plannen van nieuwe cases.
• Werkpakket 5: Kennis uitwisseling, serious games en communicatie. Faciliteren van een netwerk van kennisuitwisseling en brede bewustwording van de potentie van assetmanagement in de GWW sector met een serie serious games.

Verwachte resultaten

Efficientie / besparing, kennisdeling / praktijkervaring, beter zicht op kwaliteit, risico’s en risicobeheersing bij aanleg projecten. Zie ook paragraaf 1.5.2 van het koepelplan. De cases etaleren hoe dit in concrete projecten uitwerkt.
Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?
Een handreiking of handleiding en bijbehorende tools voor de levenscyclus-benadering komt voor diverse type infrastructuur.
Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting van de PPS?)
Ja, huidige aanvraag betreft fase 3 van de 4 fasen.

Innovativiteit

Geef aan hoe het consortium georiënteerd is op soortgelijke projecten en wat de ‘state of the art’ is met betrekking tot het onderwerp; laat duidelijk zien wat het project nieuw, uniek en innovatief maakt ten opzichte van bestaande kennis, onderzoek en projecten.
Andere sectoren zijn verder in het systematisch en risico gestuurd in standhouden van infrastructuur dan de GWW sector. Kern is het verbinden van data, kennis en ervaring gericht op beslissen in de life cycle van infrastructuur. Een complex van governance, organisatie en technische aspecten belemmert het eenvoudig kopieren ervan naar en binnen de GWW sector. In het project worden de belemmeringen onderkend en worden practises, methoden en tools, die sector of toepassings specifiek zijn gemaakt, gegeneraliseerd en via pilots toepasbaar gemaakt in de GWW sector.

Valorisatie

Deze sectie beschrijft de wijze waarop het PPS consortium valorisatie- en disseminatie-activiteiten organiseert (wat, wie, wanneer), plannen om de projectresultaten en -kennis breed beschikbaar te stellen, ‘ plug-and-play’ oplossingen voor opschaling – vermenigvuldiging en verbreding van resultaten naar de gehele Deltatechnologie sector (wat, wie, wanneer) en plannen voor het implementeren van de projectresultaten (tot welke resultaten leidend).
Onderdeel van de doelstelling van het project is een business case naar de efficiency winst van risico gebaseerd asset managament in de gww sector.
In werkpakket 5 staat communicatie, kennisdeling en ervaring overdragen aan de hand van serious games centraal.

Link naar projectresultaten…