DEL053 1230699 Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Een belangrijk deel van de projectrisico’s in duurzame deltasteden zijn gerelateerd aan onzekerheden in de ondergrond. Hieraan is onder andere binnen het onderzoeksprogramma ‘GeoImpuls’ uitgebreid aandacht besteed. Elke keer komt weer naar voren dat aan de basis van een succesvol project de juiste ondergrond informatie ligt. Een belangrijke schakel in die ondergrond informatie is de kwaliteit en juiste keuze van het laboratorium onderzoek. Helaas worden geotechnische laboratoria geregeld geconfronteerd met opdrachten voor proeven die onvolledig worden opgedragen of waarbij uit navraag blijkt dat de adviseur te weinig begrip heeft van de proeven om ze adequaat op te dragen. Blijkbaar staan veel adviseurs erg ver af van de essentie van de proeven en willen ze alleen maar een vakje in een rekenprogramma gevuld krijgen. Dat leidt tot onjuiste proeven, proeven die niet onder de juiste condities worden uitgevoerd of onjuiste aantallen proeven. In alle gevallen is hier sprake van een potentieel risico op geotechnisch falen.

Doel van het project

Het doel van het project is het bepalen van toepassingsregels voor laboratoriumproeven voor verschillende bouwactiviteiten in duurzame deltasteden. Voor de meest gangbare laboratoriumproeven wordt bepaald hoe deze dienen te worden toegepast om de specifieke risico’s van de bouwactiviteit te reduceren, wat er wel en niet van deze proeven mag worden verwacht en hoe de proeven correct moeten worden uitgevoerd binnen de Nederlandse/Vlaamse civiele context.

Omschrijving van de activiteiten

Het project kent de volgende onderdelen:
2016:
1. Opstellen van concept-beschrijvingen van de geselecteerde geotechnische laboratoriumproeven en de belangrijkste toepassingen.
2017:
2. Vaststellen van deze beschrijvingen in de werkgroep.
3. Schrijven van het inleidende hoofdstuk en de concept-rapportage
4. Workshop met klankbordgroep/gebruikers/opdrachtgevers en laboratoria aan de hand van de concept-teksten om na te gaan of de richtlijn compleet is en voldoet
5. Verwerken commentaar en leveren definitieve tekst
6. Projectmanagement en verspreiding van de richtlijn

Verwachte resultaten

Het eindresultaat is een algemeen geaccepteerde en breed gedragen richtlijn. Adviseurs krijgen met deze richtlijn een handvat om vooraf de juiste keuze te maken van het benodigde geotechnische laboratoriumonderzoek, afgestemd op de aarde van het geotechnische project.
Op dit moment is er nog geen uitzicht op voortzetting van de PPS.

Innovativiteit

Er bestaat nog geen handzame richtlijn die alle genoemde geotechnische informatie combineert en de state of the art- proefuitvoering behandelt voor de Nederlandse grondsoorten. Met name op het gebied van triaxiaalonderzoek, simple shear proeven en continue samendrukkingsproeven (CRS) is er de laatste jaren (inter)nationaal veel veranderd met directe gevolgen voor de resultaten van deze proeven en de opbouw of aanvulling van een proevendatabase.
Wat ontbreekt is het inzicht welke manier van proefuitvoering (bijvoorbeeld welk spanningspad, welke beginspanning, isotroop of niet isotroop, rekniveau etc) voor welk engineeringprobleem het meest geschikt is. Dit zal voor de verschillende proeven en engineeringproblemen (dijken, ophogingen, bouwputten, funderingen, tunnels etc) in een gezamenlijke workshop op basis van expert judgement worden vastgesteld.

Valorisatie

Via SBRCURnet wordt contact gehouden met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.
De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen.

Link naar projectresultaten…