DEL052 – 1230720 Pilot flexibele kribben in de IJssel

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Het programma SSRS zoekt naar nieuwe mogelijkheden en slimme samenwerkingen met als doel te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer en onderhoud van het riviersysteem. Uiteindelijk is het doel dat business cases worden ontwikkeld waardoor de innovaties grootschalig toegepast kunnen worden en zo bijgedragen kan worden aan de overkoepelende doelstellingen van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat: 10% – 30% minder Life Cycle Costs, 20% – 30% meer functionaliteit en 20% – 30% duurzamer en veiliger. Om te onderzoeken of voor de innovatie flexibele krib een business case haalbaar is, wordt deze maatregel binnen de leerruimte van SSRS in de IJssel getest door middel van een pilot van minstens een jaar. Wanneer de pilot het beoogde effect van de maatregel laat zien, kunnen de maatregelen worden gebruikt om het beheer en onderhoud van rivieren duurzamer te maken. Hierdoor zal bijvoorbeeld minder baggerwerk nodig zijn. Flexibele kribben kunnen dan bijdragen aan het duurzaam gebruik van de rivier. Daarmee past deze pilot binnen het kennis- en innovatiecluster (KIC) ‘duurzaam functioneren watersystemen’. Bovendien worden de morfologische effecten minimaal een jaar gemonitord, wat een nieuw accent is van dit KIC.

Doel van het project

Het doel van de pilot is om gegevens te verzamelen die bijdragen aan het opstellen van een maatschappelijke kosten-baten analyse, waardoor inzichtelijker wordt of een sluitende business case haalbaar is of niet. Eveneens moet duidelijk worden welke eventuele vervolgstappen nog genomen moeten worden om een sluitende business case te ontwikkelen.

Omschrijving van de activiteiten

De geplande acties voor 2017 zijn onder te verdelen in de categorieën voorbereiding, realisatie, monitoren vooraf en gedurende 2017, analyseren van metingen en rapporteren hierover, en tot slot het demobiliseren van de flexibele kribben. De activiteiten die binnen het eerste spoor van financiering vallen zijn:
• Voorbereiding pilot flexibele krib
• Levering circa 5000 Xstream blocs zodat de 2 ontworpen flexibele kribben gebouwd worden
• Analyseren gemonitorde gegevens, inclusief bodemhoogte in jaar voorafgaand aan pilots
• Rapporteren en beantwoorden onderzoeksvragen
• Advies geven over gebruik Xstream blokken, communicatie en assisteren bij analyse
• Project management
Activiteiten die binnen het tweede spoor van financiering vallen zijn en voorwaarde zijn voor het eerste spoor:
• Realiseren van 2 flexibele kribben, waarvan een met filterlaag als ondergrond
• Peilen van bodemhoogte met multibeamecholood vanaf normaal gebruikte meetschip in en op rand vaargeul (bij hoge waterstand ook delen van kribvak)
• Peilen van bodemhoogte met peilstok in het kribvak waar diepte kleiner is dan 1,5 m [of op andere manier door Deltares]
• Visueel inspecteren van oeverligging en nemen van foto\’s
• Visueel inspecteren, foto\’s nemen en peilen met peilstok van flexibele krib
• Demobiliseren van aangebrachte materialen

Verwachte resultaten

De verwachting is dat op basis van de pilot flexibele kribben onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord. Voor flexibele kribben is de verwachting dat zij oevererosie in de binnenbocht meetbaar verminderen. De resultaten van de analyses van de monitoring en de antwoorden op de onderzoeksvragen worden beschreven in een rapportage.

Innovativiteit

Bij de pilot flexibele kribben wordt gebruik gemaakt van een nieuw type steen: de Xstream-blok. Deze is in niet eerder toegepast en is daarmee innovatief. Ook zijn er geen voorbeelden bekend van het ontwerp als flexibele krib. Traditionele kribben zijn opgebouwd uit meerdere lagen, waardoor onderhoud of aanpassing ingrijpend en kostbaar zijn.

Valorisatie

Na een jaar monitoren zullen de bevindingen aan een breder publiek gepresenteerd worden op een SSRS-bijeenkomst. De rivierbeheerder kan de uitkomsten mogelijk direct gebruiken. Wanneer de pilot succesvol is in de IJssel, is er perspectief dat de flexibele krib ook in andere Rijntakken gebruikt kan worden. Het kan kosteneffectief blijken om op termijn traditionele kribben te vervangen door flexibele kribben, vanwege de hoge kosten van preventief en vooral correctief onderhoud van de traditionele kribben. In dat geval zal Rijkswaterstaat binnen Nederland de flexibele krib breed gaan toepassen. Naast de Nederlandse rivieren zijn er wereldwijd rivieren waar kansen liggen op het gebied van scheepvaart en waterveiligheid.

Link naar projectresultaten…