DEL050 Natte Kunstwerken van de Toekomst

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Komende decennia bereikt een groot aantal natte kunstwerken het einde van de ontwerplevensduur. Dit leidt tot een grote vervangingsopgave van deze kunstwerken. Om deze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk op te pakken moet de eis “Vlot en Veilig” ten aanzien van het passeren van een schutcomplex getoetst kunnen worden.

Doel van het project

In dit project leveren we een bijdrage aan de vervangingsopgave middels:
• Gevalideerde tools t.b.v. krachten tijdens nivelleren:
o Snelle toetstool: bepaling afvoer coëfficiënten en spreiding vulstraal
o Validatieset t.b.v. gedetailleerde ontwerptool
Een nadere (smart)-uitwerking van de verschillende onderdelen van het plan is gemaakt voor:
• Krachten op schip in een sluiskolk a.g.v. de vulstraal
• In situ metingen van krachten tijdens nivelleren
• Kennisprogramma Natte Kunstwerken; voorstel onderzoek 2017
Eind 2016/ begin 2017 zal met de geïnteresseerde partners besproken worden welke stappen dit jaar worden gezet.
De KIC Natte infrastructuur en kunstwerken streeft naar een duurzame vervanging, optimaal gebruik van bestaande en nieuwe kunstwerken.

Omschrijving van de activiteiten

2016: voorbereiding, afstemming met partners
1e kw 2017: informeren en betrekken andere geïnteresseerde partijen
1e kw 2017: opzetten en uitvoeren van metingen
2e kw 2017: berekeningen en validatieslag
3e kw 2017: Ontwikkeling gevalideerde tools
3e kw 2017: Workshop tbv delen resultaten
4e kw 2017: Verslaglegging workshop en publicatie

Verwachte resultaten

• Verbeterde inschattingsmogelijkheden bestaand en nieuw schutcomplex
• Levensduurverlenging kunstwerk, uitstel vervanging
• Vergroten capaciteit schutcomplex

Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?
• Toetstool: gratis beschikbaar voor gebruikers
• Ontwerptool: Richtlijnen voor gebruik gedetailleerde ontwerptools

Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting van de PPS?
Zeker, er is sprake van een gezamenlijk kennisprogramma Natte Kunstwerken voor de komende jaren, waarin Rijkswaterstaat met de markt en de kennisinstellingen de benodigde kennis wil ontwikkelen, beschikbaar maken en delen teneinde de opgaven zo efficient mogelijk op te pakken.

Innovativiteit

Afgelopen 2 jaar is intensief samengewerkt tussen kennisinstellingen (Deltares, TNO en MARIN) en Rijkswaterstaat om in beeld te brengen welke onderzoek voor de vervangingsopgave nodig is. Voor verschillende onderwerpen is gesignaleerd dat samenwerking met de markt zeer waardevol is. Uniek is dat we in deze samenwerking willen richten op:
– Optimaal gebruik sluis/ optimale capaciteit
– Koppeling van ontwikkelde kennis detailmodellen en hoge resolutie-meetdata met snelle en vrij beschikbare rekenmodellen
– Uitvoering van IN-situ metingen bij kunstwerken.

Valorisatie

Het project zal starten met een bijeenkomst waarin we met elkaar willen vastleggen hoe we de ontwikkelde kennis beschikbaar willen maken, maar ook hoe we deze basis kunnen uitrollen. In ieder geval maken we ons onderzoek op de volgende manieren beschikbaar:
• Kennis komt beschikbaar in Lockfill (gratis te downloaden), resultaten onderzoek ook beschikbaar via zelfde portal (4e kwartaal)
• Beschikbaar als afstudeeronderzoek (3e kwartaal)
• Workshop, waarin resultaten worden gepresenteerd (3e kwartaal)
• Richtlijnen waarin resultaten zijn verwerkt (4e kwartaal)