DEL048 1230871 / 1230860 Recirculatie van onderhoudsbaggerspecie

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In een eerder project met het Havenbedrijf is bemerkt dat het langetermijnsbaggeronderhoud waarschijnlijk sterker wordt beinvloed door recirculatie van slib vanuit de verspredingslokaties dan eerder uit diverse kortetermijnanalyses is afgeleid. Bovendien lijkt de recirculatie na de aanleg van Maasvlakte-2 te zijn toegenomen. Het berekenen van deze lange-termijn recirculatie als functie van de locatie van de loswal, de geometrie van het mondingsgebied en de hydrodynamische condities is een innovatief onderwerp waarover nog diverse onzekerheden bestaan. De potentie voor kostenbesparing enerzijds en natuurwinsten anderzijds is echter hoog. Daarom is hier een TKI project voor opgestart.

Doel van het project

Het doel van het project is om methodieken te testen om de recirculatie van slib van verspreidingslokaties naar de haven van Rotterdam te kwantificeren en zoekgebieden voor toekomstige verspreiding te definiƫren. Dit doel sluit nauw aan bij onderdeel 3.10 van de kennis- en innovatie-agenda Topsector Water, namelijk het duurzaam functioneren van watersystemen. Baggeronderhoud en specieverspreiding heeft een belangrijke invloed op de slibhuishouding van de Rijn-Maasmonding en kustzone waardoor de ecologie in dit gebied wordt beinvloed.

Uitgevoerde activiteiten

Het project omvat de volgende stappen: 1) inceptiefase met gegevensverzameling, definitie van scenario’s en een beknopte literatuurstudie; 2) berekenin van hydrodynamische condities met numeriek model; 3) berekening baggerspecieverspreiding voor diverse condities, geometrieĆ«n en verspreidingslocaties; 4) analyse van resuspensie vanaf loswal; 5) analyse van recirculatie; 6) analyse van havenaanslibbing; 7) projectmanagement en overleg. Zie voor verdere details het bijgaande werkplan dat is opgesteld door de projectpartners

Gerealiseerde resultaten

1) een gevalideerd, getest, en door ontwikkelaars en gebruikers gedragen instrument (beschikbaar via open-source) om de recirculatie van slib van stortlokatie naar have te kunnen kwantificeren, 2) een optimale lokatie om baggerspecieuit de haven van Rotterdam te storten, en 3) een eerste inzicht in effect van hydrodynamische en geometrische invloeden op aanslibbing. De resultaten zijn exporteerbaar naar andere havens in binnen- en buitenland, en kunnen tot een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. De verkenning naar effecten afvoer en geometrie kan mogelijk in een vervolgstadium worden voortgezet.

Innovativiteit

Deltares is vooraanstaand op het gebied van lange termijn effecten van baggeren op vertroebeling en aanslibbing. Hiervoor is een instrument ontwikkeld wat in diverse wetenschappelijke tijdschriften is verschenen, en een best paper award heeft gekregen. Uitgevoerde studies zijn sterk gestuurd door beleidsmakers en hebben een verkennend karakter gehad. De huidige stap is om gebruikers (zoals havenbedrijven, adviesbureaus) sterker te betrekken bij de toepassing.

Valorisatie

De gebruikte modeltoepassing is onderdeel van Deltares open source software en daarom voor iedereen beschikbaar. Het doel is om de huidige resultaten op te schalen naar havenbedrijven in het buitenland, bij voorkeur in samenwerking met de huidige projectpartners.

Link naar projectresultaten…