DEL040 1230973 Feasability and upscaling possibilities for Sulfateq technology for

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In Zuid-Afrika zijn er een enkele honderden actieve mijnen, en meer
dan 6000 verlaten mijnen. Deze vormen een belangrijke bedreiging
voor de waterkwaliteit. Vooral zgn. Acid Mine Drainage (AMD) vormt
een groot probleem. Dit is een zure afvalstroom die kan ontstaan met
hoge concentraties metalen, waaronder uranium. De zuid-afrikaanse
authoriteiten hebben deze bron benoemd als de grootste uitdaging op
het gebied van water kwaliteit, water veiligheid en socio-economische
ontwikkelingsrisico’s. Er is grote behoefte aan breed toepasbare,
kosteneffectieve oplossingen voor dit probleem.
Het Nederlandse bedrijf Paques B.V. ontwikkelt zuiveringstechnologie
die een oplossing kan bieden. De zgn. Sulfateq technologie is door de
South African Ministry of Water and Sanitation (DWS) en het South
African Water Research Commission geselecteerd als één van de vijf
technologieen die toepasbaar kan zijn voor grootschalige testen voor de
aanpak van Acid Mine Drainage problemen in Zuid-Afrika. De techniek is
door het gebruik van bacteriën zeer duurzaam (geen chemicaliën),
kosten-efficiënt (laag energie-verbruik) en nutrienten-efficient
(herbruikbaarheid van zwavel). Deze aspecten maakt deze technologie
niet alleen interessant voor toepassing in Zuid-Afrika, maar ook elders
in de wereld. Acid Mine Drainage is een wereldwijd probleem bij
(gesloten) mijnen.
Voor de brede toepasbaarheid van de innovatieve Sulfateq technologie
zijn de volgende stappen nog noodzakelijk:
• Het betreft een innovatieve technologie, die aan de hand van
full scale pilots gedemonstreerd moet worden.
• Meer specifiek moet de verwijderingstap van uranium in de
praktijk gedemonstreerd worden.
• Voor de grootschalige toepasbaarheid van de technologie is het
noodzakelijk de opschaalbaarheid te onderzoeken. Daarbij
kunne verschillende scenario’s worden gekozen, die kunnen
verschillen in kosten-effectiviteit.
Deltares en Paques B.V. doen een subsidieaanvraag bij Partners voor
Water voor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de
bovenstaande vragen. De rol van Paques B.V. ligt vooral bij het full
scale ontwikkelen en demonstreren van de technologie. De rol van
Deltares ligt bij het opschalen van de technologie.
In het kader van deze TKI aanvraag maakt Deltares op basis van
beschikbare informatie over het watersysteem in Zuid-Afrika een model
waarmee verschillende scenario’s voor opschaling kunnen worden
beoordeeld op kosten-effectiviteit.

Doel van het project

1. Het ontwerp en op uitvoeren van een SULFATEQpilot in het Western
basin in Zuid-Afrika voor de zuivering van 600 L/dag Acid Mine Drainage.
2. Beoordeling van de opschaalbaarheid van de Sulfateq technologie in
Zuid-Afrika.
Het project sluit aan bij de doelstellingen van de KIe Waterbeheer en
Water en ICT.

Omschrijving van de activiteiten

In het kader van het PvW project wordt een full scale pilot test
ontworpen en uitgevoerd van de Sulfateq technologie.
Activiteiten in het TKI project:
• Verzameling en analyse van best beschikbare gegevens van
grond en oppervlaktewater in Zuid-Afrika;
• Ontwikkeling van een model voor het grond- en
oppervlaktewatersysteem in Zuid-Afrika waarin het effect van
inpassing van de Sulfateq technologie kan worden beoordeeld;
• Ontwikkeling van verschillende scenario’s van inzet van Sulfateq
tech nolog ie (centraa l/decentraa I, upstrea midownstrea m) ;
• Beoordeling van verschillende scenario’s van inzet van Sulfateq
technologie.

Verwachte resultaten

• Bewijs van de technische robuustheid van Sulfateq technologie
voor de toepassing op Acid Mine Drainage. Dit resultaat is
belangrijk voor het behalen van waterkwaliteitsdoelen, zowel in
Zuid-Afrika als ook op wereldwijde schaal in door mijnbouw
aangetaste gebieden. Voor het bedrijf Paques B.V. vergroot dit
resultaat de wereldwijde inzetbaarheid van deze technologie.
• Tools voor de opschaalbaarheid van Sulfateq
zuiveringstechnologie van Acid Mine Drainage.
(Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting
van de PPS?)
Deltares en Paques B.V. zien veel mogelijkheden voor voortzetting van
de PPSbij succesvolle uitvoering van dit project. De twee organisaties
vullen elkaar sterk aan: Paques ontwikkelt zuiveringstechnologie, en
Deltares heeft kennis van het water- en bodemsysteem. Deze
combinatie biedt grote kansen voor het grootschalig wereldwijd
toepassen van zuiveringstechologie. De twee organisatie werken op dit
vlak al samen binnen het Dutch Water & Mining Platform
(http://www.dutchwatersector.com/expertise/water-and-m ininq/).

Innovativiteit

De te ontwikkelen en demonstreren Sulfateq is gebaseerd op bekende
technologie, maar vooral de toepassing op uraniumverwijdering is zeer
innovatief.
Beoordeling van verschillende scenario’s van zuiveringstechnologie op
kosten-effectiviteit is innovatief. De werelden van zuiveringstechnologie
en watersysteemanalyse zijn gescheiden, en een combinatie van deze
twee is bijzonder en biedt grote kansen voor effectieve toepassing van
zuiveringstechnologie.

Valorisatie

Zowel Deltares als Paques B.V. zijn zeer actief in een brede markt
waarbinnen de ontwikkelde kennis gevaloriseerd kan worden. Het Dutch
Water en Mining Platform is al genoemd. Daarnaast zullen al tijdens uit
voering van het project bijeenkomsten in Zuid-Afrika georganiseerd
worden waarbij de resultaten gedeeld zullen worden. De
complementaire aard van Deltares en Paques (watersysteem
benadering en waterzuiveringtechnologie) biedt een uitgelezen kans om
de ontwikkelde kennis onder de aandacht te brengen bij een nieuw
publiek.

Bent u geïnteresseerd in de voortgang van project DEL040 Feasability and upscaling possibilities for Sulfateq technology for klik hier