DEL039 – 1230919 Innovative monitoring and reporting for Sustainable Water quality of the Meghna River (ISWAM)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

De waterkwaliteit in de grote rivieren in en om Dhaka is zeer slecht. Het
water is dood en is niet geschikt voor gebruik van enig doel. Oorzaak is
de lozing van ongezuiverd afvalwater door huishoudens en industrie. Zo
lozen honderden kleine en middelgrootte (textiel)bedrijven hun
afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater. Om te voorzien in de
drinkwaterbehoefte zal Dhaka in de toekomst oppervlaktewater als bron
moeten gaan gebruiken. Er wordt er een pijpleiding voorzien om ruw
water van goede kwaliteit te halen uit de Upper Meghna, ongeveer 30
km bovenstrooms de stad. De kwaliteit van het water in de Meghna is
nog steeds uitstekend, maar door de verdergaande verstedelijking zijn
er tal van bedreigingen.
Deltares doet in opdracht van de ADB een project, waarin samen met
de belangrijkste stakeholders een beschermingsplan wordt gemaakt
voor de Upper Meghna. Verder is het project gericht op het versterken
van de capaciteit van de Departement of Environment (verantwoordelijk
voor vergunningverlening, handhaving en de waterkwaliteit).
Er zijn een aantal problemen:
 Het gebrek aan gegevens over zowel de lozingen als de
waterkwaliteit en daarmee een gebrek aan informatie voor het
operationele en strategisch beheer van de het water.
 Gebrek aan middelen voor het opzetten en in stand houden van
grootschalige meetnetten voor waterkwaliteit
 Het gebrek aan waterbewustzijn bij de belangrijkste
stakeholders.
Deze problematiek is niet uniek maar speelt in veel grote urbane
gebieden in de wereld.
Deltares en AKVO doen een subsidieaanvraag bij Partners voor Water
voor het uitvoeren van een pilotproject gericht op de het verzamelen
van grote hoeveelheden waterkwaliteitsgegevens met behulp van
eenvoudige (goedkope) methoden gekoppeld aan een Smart Phone
App. Lokale stakeholders (overheden, NGO’s en bedrijven) gaan op ca.
50 locaties in twee sterk vervuilde zijrivieren van de Meghna de
waterkwaliteit meten. De data worden automatisch geü

Doel van het project

Het project sluit aan bij de doelstellingen van de KIC Waterbeheer en
Water en ICT.
Doelstelling:
Het ontwikkelen van methoden om met weinig beschikbare middelen
informatie in gebieden met weinig data, informatie te verzamelen voor
het waterbeheer, waarbij de data effectief worden gedeeld met
relevante stakeholders ten behoeve van operationeel beheer en
besluitvorming.
Projectdoelen:
 Het ontwikkelen van een koppeling tussen de AKVO App voor
het meten van waterkwaliteit en Delft FEWS
 Het ontwikkelen te testen van een configuratie van DELFT FEWS
om zo relevante informatie over de waterkwaliteit te ontsluiten
en toepasbaar te maken voor het waterbeheer.

Uitgevoerde activiteiten

In het kader van het PvW project worden ca. 35 personen getraind in
het verzamelen van de waterkwaliteit data met behulp van de door
AKVO ontwikkelde App. Vanuit het ADB project is de institutionele
omgeving voldoende bekend en zijn de relevantie stakeholders al
geïdentificeerd. Daarmee is de Meghna River een prima proeftuin,
waarin kan worden geëxperimenteerd met de te ontwikkelen
methode.
Activiteiten in het TKI project (2016)
 Ontwikkeling van de koppeling tussen FEWS en de App;
 Configureren van de FEWS toepassing;
 Opzetten van een platform dat door stakeholders kan worden
geraadpleegd.
In het kader van het PvW project wordt gedurende 1 jaar wekelijks op
ca. 100 locaties de waterkwaliteit gemeten.
 Leveren van technische ondersteuning tijden het meten
2017
 Evaluatie van de methode, waarbij gekeken wordt of relevante
informatie kan worden verstrekt en aanbevelingen worden
gegeven voor verder gebruik.

Gerealiseerde resultaten

(beschrijf de gestelde eindresultaten die verwacht worden uit het
project, zowel resultaten voor de project partners, alsook de resultaten
en economische doelstellingen voor de sector Deltatechnologie en voor
de Topsector Water.
Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden
van het project?
Een koppeling van de AKVO App voor het meten aan waterkwaliteit aan
Delft FEWS en een FEWS applicatie geschikt voor waterkwaliteit in
urbane gebieden, waar door gebrek aan middelen toch relevante
informatie kan worden verkregen.
Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting
van de PPS?)
AKVO is volop bezig met de ontwikkeling van de de App en
meetmethoden. Ze zijn al actief in Afrika en willen hiermee de
Aziatische markt op. Delft FEWS wordt wereldwijd in een groot aantal
landen gebruikt, waarbij het vooral wordt gebruikt voor waterkwantiteit.
Toepassingen voor kwaliteit zijn schaars. De combinatie van FEWS met
de methode om tegen geringe kosten grote hoeveelheden data te
verzamelen maakt de samenwerking uniek en kansrijk. AKVO en
Deltares zijn dan ook zeker van plan de samenwerking voort te zetten.

Innovativiteit

De combinatie van de AKVO App en Delft FEWS maak het project uniek.
Zie ook hierboven onder het kopje verwachte resultaat. De
gezamenlijke ontwikkeling van de methode past goed in de KIC water
en ICT, waarin het ontwikkelen van tools voor slim waterbeheer een
belangrijke doelstelling is.

Valorisatie

Combinatie van wederzijdse netwerken biedt volop kansen voor
valorisatie. De Delft-FEWS Software Community (12.000 + deelnemers
in een groot aantal landen) biedt volop kansen om de resultaten onder
de aandacht te brengen. Ook het netwerk van AKVO zal worden ingezetvoor de dissiminatie van de resultaten. De ontwikkeling past goed in de
ambities en plannen van AKVO:
“ Water quality solutions are planned to be extended and improved in
cooperation with World Bank, WHO and academics (TUDelft, Unesco-
IHE Delft, Indian Institute of Science/IISc, Indian Institute of Technoloy
(IIT Kanpur) Columbia University). Sensor technology based upon lowcost,
open source electronics (e.g Arduino) is growing rapidly, enabling
future local sensor production. All Akvo products (both software and
hardware) are open source.”

Link naar projectresultaten…