DEL038 1221486 Ontwikkeling en validatie van Deltares Large Diameter Sampler (DLDS)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Recente ontwikkeling in het toetsen en ontwerpen van waterkeringen is het gebruik van probabilistische methoden. In dergelijke analyses speelt de variatie in grondeigenschappen een belangrijke rol. De variatie in grondeigenschappen is lastig te bepalen omdat bij het bemonsteren van grond het monster enigszins wordt verstoord. Hierdoor is de variatie in grondeigenschappen zoals die volgt uit laboratoriumonderzoek groter dan de werkelijke variatie. Door het bemonsteren van grote volumes grond kan in het laboratorium, onder geconditioneerde omstandigheden een klein, ongestoord, monster uit het blok worden getrimd. Daarnaast heeft Deltares een serie grote laboratoriumapparaten ontwikkeld voor het beproeven van (vezelig) veen. Ook deze proeven dragen bij aan het beter benaderen van het werkelijke grondgedrag. Om grote monsters te kunnen steken, zowel om in laboratoriumomstandigheden ongeroerde proefstukken te trimmen, als beschikbaar maken van monsters om in de grote opstellingen te kunnen beproeven wordt een groter steekapparaat ontwikkeld.

Doel van het project

Ontwikkelen steekapparaat voor het steken van hoge kwaliteit ongeroerde grondmonsters. Het steekapparaat dient gedurende de zomer 2016 beschikbaar te zijn. Naast het ontwikkelen heeft het onderzoek tevens tot doel aan te tonen dat de grond monsters die met het apparaat worden gestoken inderdaad van hoge kwaliteit zijn. Dit onderzoek zal medio 2016, na beschikbaar komen van het steekapparaat worden uitgevoerd.

Omschrijving van de activiteiten

De volgende acties zijn gepland: 1) ontwerp en ontwikkelen steekapparaat 2) uitvoeren vergelijkend onderzoek. Hierbij worden monsters met de nieuwe steekmethode en met reeds beschikbaare methode gestoken. Op deze monsters wordt laboratoriumonderzoek uitgevoerd met als doel vast te stellen of het nieuwe steekapparaat inderdaad een hoogwaardige kwaliteit monsters oplevert. 3) Uitvoeren numerieke analyse van het steekproces aan de hand waarvan het steekapparaat verder kan worden geoptimaliseerd.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat is de beschikbaarheid van een steekmethode voor het steken van hoogwaardige grondmonsters. Gebruik van de steekmethode levert een verbeterd inzicht in de spreiding van grondeigenschappen op. Spreiding in grondeigenschappen is een van de belangrijkste invoer parameters voor probabilistische berekeningen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen zoals die in WTI2017 en met het Bewezen Sterkte spoor (HWBP) in gang zijn gezet.

Innovativiteit

Er zijn geen vergelijkbare steekmethodes op de markt beschikbaar. Met dit nieuwe project wordt een uniek apparaat ontwikkeld.

Valorisatie

Het ontwerp en de vergelijking met de andere steekmethoden zullen worden gepubliceerd in een peer reviewed journal. Daarna zal het apparaat worden gepresenteerd op een internationale conferentie gevolgd door verschillende nationale conferenties.

Link naar projectresultaten…