DEL037 1221317 Procesparameters en kwaliteit van in de grond gevormde paal (stap I)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

In Nederland worden ongeveer 100.000 in de grond gevormde funderingspalen per jaar gemaakt. Bij ongeveer 5 tot 10% (5.000-10.000) van deze funderingspalen, voorzien state-of-the-art controlerende technieken (bijvoorbeeld ‘Hamertje tik’) niet in een definitief antwoord op de vraag, of de paal zal voldoen aan de eisen of niet. In deze gevallen zijn extra inspanningen nodig om te bepalen of de paal kan voldoen, d.m.v. meer geavanceerde technieken en het mobiliseren van technisch oordeel. Uiteindelijk kan dit leiden tot verlies van tijd en geld.
Kwantificeren – zo mogelijk – van de urgentie en de ‘schade’ die jaarlijks optreedt.

Doel van het project

Doel van het voorgestelde onderzoek is vast te stellen of door het meten en interpreteren van procesparameters tijdens de installatie van de paal direct een uitspraak kan worden gedaan over de kwaliteit van de paal.
Het werk betreft het uitvoeren van een proof of concept. Daarbij kan met beperkte modellen en databestanden worden gewerkt.
Het project beoogt binnen het technische subsysteem een verbetering in de kwaliteit van funderingselementen van de gebouwde omgeving te realiseren, uiteraard in samenhang met de bodemopbouw die per locatie verschilt. Het gaat er daarbij om data uit praktijk (meetgegevens tijdens de bouw en proefbelastingen) modelmatig te koppelen aan kwaliteit van de paal (Asset management).

Omschrijving van de activiteiten

Werkpakketten
0 Project voorstel en commitment van partners vastleggen
1 Gespreksrondes en bronnenonderzoek
2 Inzamelen van datasets
3 Opbouw database
4 Opstellen van model
5 Toepassingsonderzoek
6 Voorstel voor vervolg
7 Communicatie naar buiten (extern)
8 Bijeenkomsten en Communicatie (intern)

Voor de inhoud en de kosten van de genoemde werkpakketten verwezen naar het projectplan

Verwachte resultaten

Het onderzoek richt zich er op d.m.v. “conceptual / empirical / numerical modelling techniques” beschikbare informatie (voorafgaand en tijdens het maken van de paal) te vertalen in uitspraken over constructieve en geotechnische kwaliteit (tijdens en na het maken van de paal). Specifiek gaat om het toepassen van bestaande technieken (ArtificiaI Intelligence (AI) in combinatie met data sciences) om met grote hoeveelheden data om te gaan. Hoofdresultaat is het model (aan de hand van één of meer locaties) dat de verbinding legt tussen de ingewonnen data en de uitspraken over kwaliteit. Het idee is om door middel van ‘experience based rapid prototyping’ en Bayesian Belief Networks (BBN) snel naar eerste testversies toe te werken.
Na het positief afsluiten van deze fase is er uitzicht op voortzetting van de PPS, gericht op doorontwikkeling tot een instrumentarium dat inderdaad tijdens de installatie van de paal direct een uitspraak geeft over de kwaliteit van de paal.

Innovativiteit

De projectpartners zijn betrokken bij zelf ontwikkelde aanpakken en andere invulling van genoemde “modelling techniques”. De toepassing van ArtificiaI Intelligence (AI) in combinatie met data sciences om met grote hoeveelheden data (‘Big data’) om te gaan is nieuw. De toepassing zal met de data die bij paal-installatie beschikbaar komen d.m.v. AI algorithmes kunnen afleiden of de geïnstalleerde paal qua kwaliteit voldoet. De innovatie bestaat uit een nieuw proces om de kwaliteit van de paal te bepalen, daar waar de bestaande methoden tekort schieten.

Valorisatie

Valorisatie – Het project is zoals aangegeven gericht op een ‘proof of concept’. Indien succesvol zal er na het positief afsluiten uitzicht zijn op voortzetting van de PPS, gericht op doorontwikkeling tot een instrumentarium dat inderdaad tijdens de installatie van de paal direct een uitspraak geeft over de kwaliteit van de paal.
Communicatie – We zullen een geschikte manier identificeren en implementeren voor de visualisatie van de resultaten. Het is de bedoeling om de relaties met belanghebbenden, die reeds tijdens het Geo-Impuls programma zijn ontstaan (zie www.geo impuls.org) te gebruiken. Het eindproduct wordt opgenomen op de website www.geo impuls.org en de Deltares public Wiki zal gebruikt worden om actuele informatie over het project beschikbaar te stellen.

Link naar projectresultaten…