DEL033 1230530 Aanpak bodemdaling Gouda

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Er bestaan urgente knelpunten rondom de implementatie van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken. De knelpunten bestaan uit gebrek aan kennis, bewustwording bij betrokken partijen en problemen met betrekking tot beschikbaarheid van gegevens. Daarnaast zijn er bestuurlijke hindernissen die de aanpak van bodemdaling en de gevolgen daarvan belemmeren. Er is grote behoefte aan oplossingen voor deze governance-gerelateerde belemmeringen. Het gaat hierbij om knelpunten in financieringsmechanismen, afspraken over verantwoordelijkheden, beleid en draagvlak. Er bestaat bij gemeente Gouda en waterschap Rijnland behoefte aan oplossingsrichtingen voor het tegengaan van bodemdaling en beperking van schade (\’aanpak bodemdaling\’) en aan oplossingen voor de governance-uitdagingen.

Doel van het project

Het doel van het project is om, met betrokken partijen gezamenlijk, kennis te ontwikkelen over bodemdaling en effectieve oplossingen te ontwikkelen voor het omgaan met en tegengaan van bodemdaling. Hierbij worden methoden ontwikkeld die kunnen worden toegepast in andere steden in Nederland en die tevens regionaal, nationaal en internationaal op te schalen zijn. Hierdoor wordt zowel bijgedragen aan oplossingen voor bodemdaling en de gevolgen ervan in andere gebieden en worden marktkansen voor bedrijfsleven vergroot. Specifiek voor Gouda wordt beoogd dat stakeholders voor het oude stadshart van Gouda kennis verzamelen op het gebied van bodemdaling, grondwater(peil)beheer, oppervlaktewaterbeheer en riolering om de kwetsbaarheden tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te minimaliseren. Op korte termijn helpt dit de gemeente bij het inrichten van het rioleringssysteem en het vormgeven van haar grondwaterzorgplicht. Tevens is dit noodzakelijk voor het waterschap om tot een Peilbesluit te komen.
Het doel van dit project is daarnaast om de governance-uitdagingen omtrent de aanpak van bodemdaling aan te scherpen, oplossingsrichtingen te formuleren en te testen in de praktijk. Het project levert inzicht op in handelingsperspectief in efficiƫnte manieren waarop kan worden omgegaan met de aanpak van stedelijke bodemdaling, de daarbij behorende verdeling van taken tussen de verschillende partijen en de aansturingspraktijken.

Omschrijving van de activiteiten

In het kader van dit project worden de volgende activiteiten uitgevoerd: analyse systeem t.b.v. bepaling bodemdaling en oorzaken; ontwikkeling handelingsperspectieven, analyse governance-gerelateerde knelpunten voor implementatie aanpak bodemdaling, ontwikkeling oplossingen voor governance knelpunten. Werkvormen die hierbij worden ingezet zijn: data-analyse, bureaustudie, werksessies met team en stakeholders. Een belangrijk onderdeel is dat er door burgers zelf data zal worden verzameld, o.a. door metingen uit te voeren in tuinen en kruipruimtes. Voor het dissemineren van kennis en producten worden verschillende doelgroepen met op hen toegespitste middelen benaderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van publicaties en presentaties op de juiste platforms in Nederland en internationaal. Daarnaast worden resultaten online beschikbaar gemaakt.

Verwachte resultaten

Het project levert een gezamenlijk inzicht in bodemdaling, de gevolgen ervan, oorzaken en handelingsperspectief in de vorm van effectieve oplossingen voor de stad Gouda, op zowel technisch als governance-vlak. Op kortere termijn helpt dit de gemeente bij het inrichten van het rioleringssysteem en het vormgeven van haar grondwaterzorgplicht en is noodzakelijk voor het waterschap om tot een Peilbesluit te komen. De methode kan ook in andere gebieden worden toegepast. Generieke en opschaalbare kennis en methoden bieden het bedrijfsleven nieuwe marktkansen doordat zij nieuwe producten kunnen aanbieden aan partijen die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van bodemdaling. In een rapportage worden de methoden en resultaten beschreven. Daarnaast zal disseminatie van de resultaten plaatsvinden d.m.v publicaties, presentaties en een wiki-pagina.

Innovativiteit

Historische (binnen)steden in West-Nederland en steden in de deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Dit proces van bodemdaling brengt mede onder invloed van klimaatontwikkeling in toenemende mate grote uitdagingen met zich mee op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening, funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur en governance. Bewustwording over de problemen die bodemdaling veroorzaakt groeit maar er is een gebrek aan praktisch toepasbare kennis over de omvang, aard en oorzaken van bodemdaling en aan handelingsperspectief om bodemdaling tegen te gaan en om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. Unieke aspecten van dit project zijn dat er gezamenlijk met betrokkenen wordt gewerkt aan kennisontwikelling over bodemdaling en dat er op integrale wijze handelingsperspectieven ontwikkeld worden voor zowel technische als governance uitdagingen.

Valorisatie

De handelingsperspectieven die in dit project worden opgeleverd worden benut door alle betrokkenen in het projectgebied (o.a. Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, STOWA en Rioned). De resultaten worden opgenomen in een rapportage. Bodemdalingsproblematiek wordt niet alleen ervaren in Gouda maar ook in andere probleemgebieden in West- en Noord-Nederland; ook internationaal vormt het een probleem. Daarom worden ook regionale, nationale en internationale best practices voor implementatie van maatregelen worden geƫvalueerd. Om een brede doelgroep deelgenoot te maken van de resultaten worden deze samengevat in een artikel in een vaktijdschrift. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd tijdens minimaal 1 nationale en minimaal 1 internationale bijeenkomst waar probleemhouders aan deelnemen. Daarnaast worden de resultaten beschikbaar gemaakt via diverse online kanalen.

Link naar projectresultaten…