DEL027 1230174 ROBAMCI fase 2: verdieping

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid.
Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW-sector, zoals dijken, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut.
De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.
Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennisontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveaus elkaar onvoldoende versterken.
Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW-sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het instandhouden van functies in het publieke domein.

Doel van het project

Doel van het project is om het instandhouden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices, kennis, methoden en tools, en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, geillustreerd met een business case voor toepassing in de GWW-sector.

Het project wordt ingedeeld in 5 fasen, een voorbereidingsperiode en 4 fasen met case studies. De fasen hebben elk een ander karakter. Voorliggend voorstel betreft fase 2.

In fase 1van ROBAMCI lag de nadruk op het verkennen van de toepassing van asset management aan de hand van cases. In fase 2 wordt opnieuw aan de hand van cases gewerkt maar het doel is om dit meer vanuit een vast framework te doen, het framework aan de hand van de ervaringen te updaten en tevens om het vanuit een vast format voor synthese en business case te doen zodat de benefits concreet in beeld gebracht kunnen worden.

De focus ligt in fase 2 dus meer op het ontwikkelen van tools en methoden voor het framework en de business case die in fase 1 zijn opgezet.

Omschrijving van de activiteiten

Voor het overzicht voor het gehele programma ROBAMCI wordt verwezen naar het Koepelplan. Daarnaast wordt per fase een uitgebreid ontwikkelplan opgesteld, met daarin ook de rollen voor de partners.

In alle fasen van ROBAMCI wordt eenzelfde structuur aangehouden. Deze structuur is afgeleid van EU-projecten. De tekst uit het koepelplan van ROBAMCI:
• Werkpakket 1: Projectmanagement. Coördinatie van het project en tussen de verschillende partners.
• Werkpakket 2: Framework of Analysis. Samenhangend raamwerk van kennis, methoden, tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.
• Werkpakket 3: Case studies. Testen van toepasbaarheid van asset management methoden en de ontwikkelbehoefte ervan aan de hand van het uitvoeren van praktijkcases waarin een beslissing wordt voorbereid.
• Werkpakket 4: Synthese en Business case. Synthese van de cases, het opstellen van de Business cases en het plannen van nieuwe cases.
• Werkpakket 5: Kennis uitwisseling, serious games en communicatie. Faciliteren van een netwerk van kennisuitwisseling en brede bewustwording van de potentie van asset management in de GWW-sector met een serie serious games.

Verwachte resultaten

Efficientie / besparing, kennisdeling / praktijkervaring, beter zicht op kwaliteit, risico\’s en risicobeheersing bij aanleg projecten. De cases etaleren hoe dit in concrete projecten uitwerkt.

Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?
Is nog in ontwikkeling, maar het ligt in de rede dat er een handreiking of handleiding en bijbehorende tools voor de levenscyclusbenadering komt voor diverse type infrastructuur.

Voortzetting van de PPS-constructie: de huidige aanvraag betreft fase 2 van de 4 fasen die ingepland zijn voor ROBAMCI.

Innovativiteit

Andere sectoren zijn verder in het systematisch en risico gestuurd instandhouden van infrastructuur dan de GWW-sector. Kern is het verbinden van data, kennis en ervaring gericht op beslissen in de life cycle van infrastructuur. Een complex van governance, organisatie en technische aspecten belemmert het eenvoudig kopiëren ervan naar en binnen de GWW-sector. In het project worden de belemmeringen onderkend en worden practises, methoden en tools, die sector of toepassingsspecifiek zijn gemaakt, gegeneraliseerd en via pilots toepasbaar gemaakt in de GWW-sector.

Valorisatie

Onderdeel van de doelstelling van het project is een business case naar de efficiency winst van risico gebaseerd asset managament in de gww sector.
In werkpakket 5 staat communicatie, kennisdeling en ervaring overdragen aan de hand van serious games centraal.

Link naar projectresultaten…