DEL017 1221518 Coastal Design Support Tools 1.0 (CoDeS 1.0)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Na de succesvolle uitvoering van de Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS) is een goede basis gelegd voor de samenwerking tussen de consortium partners, zowel wat betreft proces als product. In de pilot zijn een aantal CoDeS tools ontwikkeld en ontsloten die snel inzicht geven in de karakteristieken van een projectgebied (zoals getij, golven en sediment transport) en het ontwerp van ingrepen (zoals golfbrekers). In dit vervolgproject willen de partners een aantal nieuwe tools ontwikkelen en bestaande tools verbeteren en interactiever maken om ze geschikt(er) te maken voor de projectpraktijk en de communicatie naar klanten en stakeholders toe. Dit betreft zowel technisch-inhoudelijke als user interface ontwikkelingen.

Doel van het project

Het uiteindelijke doel van dit project is om een set van ontwerptools te ontwikkelen en ontsluiten die projectingenieurs door de verschillende fases van het ontwerpproces (van idee tot realisatie) kunnen ondersteunen om tot duurzame en kostenefficiënte ontwerpen te komen voor haven- en kust infrastructuur. Onderdeel hiervan is het (door)ontwikkelen van een softwareplatform (Delta Shell framework) waarop de tools uitgewisseld kunnen worden en nieuwe vraagsturing kan worden gegenereerd. Welke tools ontwikkeld worden, is afhankelijk van actuele vragen uit projecten. Hierover wordt besloten door de stuurgroep.

Het specifieke doel van CoDeS 1.0 is:
1. Ontwikkeling van een aantal nieuwe tools om meerdere aspecten van havenontwerp (bijvoorbeeld golfbrekerontwerp, kustlijnverandering en golfdoordringing) integraal te kunnen beschouwen
2. De tools interactief maken, zodat gebruikers direct feedback krijgen van de effecten van hun aanpassingen (in planvorming en ontwerp)

Uitgevoerde activiteiten

2015:
– Definitiestudie (scoping) waarin wordt vastgesteld wat de gebruikerseisen- en wensen zijn voor de tools die ontwikkeld worden.
– Sprintsessies waarin een basisversie van de tools wordt ontwikkeld
– Terugkoppeling van de (tussen)resultaten naar de stuurgroep en bijsturing van eisen en prioriteiten
2016:
– Sprintsessies waarin feedback van de stuurgroep wordt verwerkt in de tools alsmede integratie van de tools in DeltaShell (het ontsluitingsplatform)
– Documentatie en ontsluiting van de tools
– Presentatie van het eindproduct aan de stuurgroep waarin besloten zal worden of en hoe het project gecontinueerd zal worden.

Gerealiseerde resultaten

Aan het einde van de pilot worden de volgende resultaten verwacht:
– Interactieve tool voor simulatie van (grootschalige) stroming rondom golfbrekers
– Eenvoudige tool voor kustlijnontwikkeling rondom een golfbreker
– Eenvoudige tool voor golfdoordringing in een haven
– Verbeterde tool voor het ontwerp van golfbrekers

Alle deelnemende partijen hebben de intentie om de samenwerking voor langere termijn voort te zetten (zoals nu) en mogelijk te intensiveren. Onderwerpen die dan opgepakt kunnen worden zijn:
– Validatie van tools en ontwikkeling van richtlijnen
– Ontwikkeling van relaties voor (multidisciplinaire) ontwerp ondersteunende tools
– Innovatieve, interactieve visualisatiemethoden
– Kwantificering van onzekerheden

Innovativiteit

De innovativiteit van dit project zit in:
– Integratie: integratie van tools vanuit verschillende vakgebieden/disciplines en organisaties en het ontwikkelen van (nieuwe) relaties daartussen, waardoor eerder in het ontwerpproces over integrale ontwerpaspecten wordt nagedacht
– Overdraagbaarheid: expertkennis vastleggen in tools en guidelines en onder versiebeheer plaatsen, waardoor kennisoverdracht minder op individuen of toeval berust
– Interactiviteit: innovatieve & interactieve visualisatietechnieken om de communicatie naar opdrachtgevers en stakeholders te bevorderen (meer ontwerpen met dan voor belanghebbenden)
– Laagdrempeligheid/gebruikersgemak: door de kennis te integreren in één platform hoeven gebruikers zich slechts in één softwarepakket te bekwamen in plaats van in veel verschillende
– Aansluiting bij state-of-the-art software ontwikkelingen (NGHS, OpenEarth, BMI)

Valorisatie

De ontwikkelde tools worden in de vorm van scripts toegevoegd aan de OpenEarth repository en onder versiebeheer geplaatst. Dit zal al tijdens de ontwikkeling gebeuren om de resultaten tussen de partners onderling te delen. Bovendien stelt dit derden na afloop van het project in staat de tools te gebruiken en er ook aan mee/verder ontwikkelen. Voor laagdrempeliger gebruik worden de tools gedeeld via het open source Delta Shell platform. De reeds ontwikkelde tools worden door de projectpartners al ingezet voor projectwerk. De ervaringen en feedback die hier uit voortvloeit in termen van validiteit en gebruikersgemak kunnen worden opgepakt in een vervolgproject (of in de community zelf – indien groot genoeg). Tevens kunnen in een eventueel vervolg richtlijnen worden gedeeld via een wiki.

Link naar projectresultaten…