DEL008 1220152 Dynamica van waterbouwkundige constructies (fase 1)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Voor het ontwerp van Waterbouwkundige Constructies bestaan veelal (eenvoudige) ontwerpregels gebaseerd om (fundamenteel) onderzoek in fysieke faciliteiten. Echter, voor de voorspelling van het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies ontbreekt vaak het fysisch inzicht om (eenvoudige) regels buiten de daarbij behorende geldigheidsgebieden toe te passen. Het dynamisch gedrag van Waterbouwkundige Constructies moet daartoe op een meer fundamentele manier onderzocht worden.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de dominante fysische processen die een rol spelen bij het dynamische gedrag van waterbouwkundige constructies. Hiertoe wordt fysiek modelonderzoek via metingen in fysieke laboratoriumfaciliteiten uitgevoerd en worden numerieke technieken ontwikkeld en toegepast om kennis vast te leggen in een generiek middel. Op basis van laboratoriumonderzoek en het numerieke model OpenFoam wordt de analyse uitgevoerd die zal leiden tot het benodigde inzicht. Deze zal vervolgens binnen de planperiode toegankelijk worden gemaakt via publicatie van de resultaten.

Uitgevoerde activiteiten

2015: Onderzoek dynamica van filterconstructies
2015: Opstellen van plan voor fase 2 van het project.
2016: Onderzoek dynamica van kruinelementen
2016: Publicatie van resultaten

Gerealiseerde resultaten

Naast wetenschappelijke publicaties waarin het benodigde inzicht in fysieke processen wordt beschreven, zijn er geen concrete tools te verwachten als uitkomst van dit onderzoek. De onderzoeksresultaten geven wellicht wel aanleiding voor een vervolg via fundamenteel onderzoek e/o/ industriƫle ontwikkeling van concrete tools. Deze ontwikkeling is niet opgenomen in dit plan. Het beschreven project betreft fase 1. In fase 1 is het opstellen van een plan voor aanvullende activiteiten in fase 2 opgenomen. Voor fase 2 wordt verwacht dat aanvullende participanten zullen deelnemen.

Innovativiteit

Kennis op het gebied van Waterbouwkundige Constructies is veelal gebaseerd op onderzoek in fysieke laboratoriumopstellingen. Deltares beschikt over de modernste high-tech fysieke faciliteiten ter wereld, terwijl de partners marktleider zijn op het werkterrein van waterbouwkundige constructies en derhalve de actuele ervaring hebben in de technische problemen die meer fysisch inzicht behoeven alvorens innovatieve constructietype en onderdelen een voldoende kennisbasis hebben om t.z.t. daadwerkelijk toegepast te worden. Op de genoemde onderwerpen wordt ingeschat dat meer inzicht in de fysieke processen tot innovatieve waterbouwkundige constructies gaat leiden. Naast innovaties in de constructies worden innovaties in meettechnieken gedaan om het benodigde onderzoek mogelijk te faciliteren.

Valorisatie

De projectmanager van Deltares is verantwoordelijk voor het opstellen van een disseminatieplan dat bij de start door de partners wordt besproken, en aan het eind van het project wordt bijgesteld, afhankelijk van de behaalde inhoudelijke resultaten. Het disseminatieplan zal in ieder geval het (wetenschappelijk) publiceren van de resultaten bevatten.

Link naar projectresultaten…