DEL007 1210757 JIP Hawa-III

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

LNG wordt steeds belangrijker in de wereld als één van de schoonste fossiele brandstoffen. LNG-schepen worden steeds vaker niet meer in havens afgemeerd, maar op ondiep water in de kustzone. Daar treden andere en meer complexe golfcondities op dan op diep water. Dat kennis over dit soort golfcondities ontbrak is op een seminar in 2005 herkend. Daarna is het sHAllow WAter Initative gestart gestart om hierin verandering te brengen.

Doel van het project

Doel van HawaI (2006-2009) was om bestaande kennis over lange golven te inventariseren. HawaII (2010-2013) had als doel om een numeriek instrumentarium te ontwikkelen om de complexe golfcondities in de kustzone die relevant zijn voor LNG schepen te kunnen beschrijven. HawaIII (2015-2016) heeft als doel om op basis van labmetingen het ontstaan van lange golven en reflecties daarvan op een kust te meten en de fysische processen daarvan te doorgronden. Op basis van de opgedane kennis en et behulp van de meetdata zullen golfmodellen worden gevalideerd. Daarnaast zal de response van de schepen als reactie op de golven worden beschouwd. Hierbij wordt gekeken naar dieptes van ca. 15-50 m (kustzone), terwijl men doorgaans voor dit soort golfmodellen kijkt naar dieptes kleiner dan 10 m en voor scheepscondities juist naar dieptes groter dan 100 m (offshore).

Omschrijving van de activiteiten

Er zullen labtesten worden uitgevoerd met een schip afgemeerd over een schuine bodem om zo de kustzone na te bootsen. De complexe processen van de evolutie van golven richting de kust, inclusief het ontstaan van zeer lange golven en reflecties vanaf de kustlijn, en de interactie van die golven met het afgemeerde schip zullen gemeten worden. Analyse van die metingen en numerieke modelberekeningen van diezelfde complexe kustsituatie moeten inzicht geven in deze processen en hoe ze nauwkeurig te beschrijven en voorspellen.
2014: voorbereiding, TKI-aanvraag, bijeenbrengen (markt)deelnemers
2015: uitvoeren labmetingen, progressmeetings
2016: analyse metingen ,rapportages, progressmeetings
2018/2019: papers op relevante conferentie
(na vrijvallen geheimhouding JIP, incentive voor deelnemers)
Er zullen labtesten worden uitgevoerd met een schip afgemeerd over een schuine bodem om zo de kustzone na te bootsen. De complexe processen van de evolutie van golven richting de kust, inclusief het ontstaan van zeer lange golven en reflecties vanaf de kustlijn, en de interactie van die golven met het afgemeerde schip zullen gemeten worden. Analyse van die metingen en numerieke modelberekeningen van diezelfde complexe kustsituatie moeten inzicht geven in deze processen en hoe ze nauwkeurig te beschrijven en voorspellen.

2014: voorbereiding, TKI-aanvraag, bijeenbrengen (markt)deelnemers
2015: uitvoeren labmetingen, progressmeetings
2016: analyse metingen ,rapportages, progressmeetings
2018/2019: papers op relevante conferentie
(na vrijvallen geheimhouding JIP, incentive voor deelnemers)

Verwachte resultaten

Het resultaat van het project zal een gevalideerde ontwerpaanpak zijn (combinatie van numerieke modellen) voor het ontwerp van nautische faciliteiten in de kustzone op relatief ondiep water (15-50 m). Betrokken bedrijven (oliemaatschappijen, projectontwikkelaars, ir-bureaus, havenbeheerders) kunnen uiteindelijk deze resultaten gebruiken bij het ontwerpen en aanleggen van dergelijke faciliteiten.

Innovativiteit

Er is op dit vlak nog relatief weinig bekend. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het gedrag van lange golven op zeer ondiep water (< 10 m) maar zeer zelden naar dieptes tussen 15 m en 50 m. De JIP HawaI en HawaII hebben al veel inzichten gebracht, maar de fenomenen die beschreven worden met numerieke hulpmiddelen zijn zo complex dat onbekend is wat deze tools nu precies waard zijn. Door labmetingen uit te voeren zal, voor zover mogelijk in een laboratorium-opstelling, een reality-check worden gemaakt van de voorgestelde combinatie van numerieke methodes.

Valorisatie

Zoals veelal in een JIP zullen de resultaten tot 2 jaar na afronding van de werkzaamheden alleen binnen de groep deelnemers worden gedeeld. Daarna komen resultaten breed beschikbaar. Belangrijkste platform zullen wetenschappelijke papers op relevante conferenties zijn. Op die manier bereik je het meest effectief zoveel mogelijk partijen in de doelgroep.