DEL004 1220150 Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS)

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Aan het begin van het ontwerpproces van kustinfrastructuur (havens, landaanwinningen, artificiële eilanden, kunstmatige stranden) is er meestal een beperkte hoeveelheid tijd, geld en informatie (data) beschikbaar. Toch is deze fase van het ontwerpproces vaak cruciaal voor de uiteindelijke oplossingsrichting die gekozen wordt. Voor een doelmatig en kostenefficiënt ontwerpproces is er behoefte aan ontwerptools die projectingenieurs in de eerst ontwerpfases helpen inzicht te verkrijgen in de ordegroottes van de integrale effecten van ingrepen en de gevoeligheden/onzekerheden in ontwerpparameters (op basis van geringe informatie). Denk hierbij aan tools om snel de aanslibbing van een haven, ordegroottes van het sediment transport en kansen voor Building with Nature oplossingen in te schatten. Daarnaast is er behoefte aan krachtige visualisatietools om de resultaten aan opdrachtgevers (overheden, projectontwikkelaars, havenautoriteiten) en belanghebbenden te communiceren.

Doel van het project

Het uiteindelijke doel van dit project is om een set van ontwerptools te ontwikkelen en ontsluiten die projectingenieurs door de verschillende fases van het ontwerpproces (van idee tot realisatie) kunnen ondersteunen om tot duurzame en kostenefficiënte ontwerpen te komen voor haven- en kust infrastructuur. Onderdeel hiervan is het (door)ontwikkelen van een softwareplatform (Delta Shell framework) waarop de tools uitgewisseld kunnen worden en nieuwe vraagsturing kan worden gegenereerd. Welke tools ontwikkeld worden, is afhankelijk van actuele vragen uit projecten. Hierover wordt besloten door de stuurgroep.

Het specifieke doel van de pilot is tweeledig:
1. Proces: een constructieve samenwerkingsvorm opzetten om mede-eigenaarschap te genereren bij de deelnemende partijen (dit is de basis om in een eventueel vervolg op voort te bouwen)
2. Product: eerste versie van een uitwisselingsplatform (Delta Shell framework) met een aantal concrete ontwerp ondersteunende tools ten behoeve van haven- en kustinfrastructuurontwikkeling

Uitgevoerde activiteiten

2014: Definitiestudie waarin wordt vastgesteld welke tools ontwikkeld en ontsloten zullen worden en wat de gebruikerseisen- en wensen zijn voor het ontsluitingsplatform. De stuurgroep zal beslissen wat onderdeel zal worden van de scope van de pilot.
2015: Ontwikkelen van tools en ontsluitingsplatform met terugkoppeling aan de stuurgroep. Aan het einde van de pilot zal besloten worden om de samenwerking al dan niet te continueren en mogelijk intensiveren.

Gerealiseerde resultaten

Aan het einde van de pilot worden de volgende resultaten verwacht:
– Eerste versie van Delta Shell als uitwisselingsplatform voor de ontwerp ondersteunende tools
– 5 tot 10 ontwerp ondersteunende tools (waar mogelijk gevalideerd)
– Constructieve samenwerkingsvorm tussen de deelnemende partijen
Indien de samenwerking als constructief wordt ervaren en de ontwikkelde tools potentie hebben voor praktische toepassingen is de intentie van alle deelnemende partijen om de samenwerking voor langere termijn voort te zetten en mogelijk te intensiveren. Onderwerpen die dan opgepakt kunnen worden zijn:
– Validatie van tools en ontwikkeling van richtlijnen
– Ontwikkeling van relaties voor (multidisciplinaire) ontwerp ondersteunende tools
– Koppelen van tools aan (globale) online data sets
– Innovatieve, interactieve visualisatiemethoden
– Kwantificering van onzekerheden

Innovativiteit

De innovativiteit van de pilot zit in:
– Integratie: integratie van tools vanuit verschillende vakgebieden/disciplines en organisaties en het ontwikkelen van (nieuwe) relaties daartussen, waardoor eerder in het ontwerpproces over integrale ontwerpaspecten wordt nagedacht
– Overdraagbaarheid: expertkennis vastleggen in tools en guidelines en onder versiebeheer plaatsen, waardoor kennisoverdracht minder op individuen of toeval berust
– Interactiviteit: innovatieve & interactieve visualisatietechnieken om de communicatie naar opdrachtgevers en stakeholders te bevorderen (meer ontwerpen met belanghebbenden dan voor belanghebbenden)
– Laagdrempeligheid/gebruikersgemak: door de kennis te integreren in één platform hoeven gebruikers zich slechts in één softwarepakket te bekwamen in plaats van in veel verschillende
– Aansluiting bij state-of-the-art software ontwikkelingen (NGHS, OpenEarth, BMI)

Valorisatie

De ontwikkelde tools worden in de vorm van scripts toegevoegd aan de OpenEarth repository en onder versiebeheer geplaatst. Dit zal al tijdens de ontwikkeling gebeuren om de resultaten tussen de partners onderling te delen. Bovendien stelt dit derden in staat de tools te gebruiken en er ook aan mee/verder ontwikkelen. Voor laagdrempeliger gebruik worden de tools gedeeld via het open source Delta Shell platform. In een eventueel vervolg kunnen richtlijnen worden gedeeld via een wiki.

Link naar projectresultaten…