DEL002 1220226 ROBAMCI

Geplaatst op: 29 maart 2021

Aanleiding van het project

Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen jaarlijks ongeveer 10 á 15 Miljard Euro ingezet in landelijke en, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid
Systematisch en risk based management van publieke assets in de GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, en ondergrondse infrastructuur is minder ver ontwikkeld dan die in andere sectoren. Daarmee blijven efficiencykansen onbenut.
De (financiële) afwegingen en een efficiënte inpassing van infrastructuur wordt steeds complexer. Beheerders binnen en buiten Nederland zijn zich in toenemende mate bewust dat een systematische en transparante aanpak nodig is om het systeem van assets de functies in stand te houden en de ermee gemoeide uitgaven te verantwoorden.
Kennis over, ervaring met en data van assets zijn versnipperd. Er is onvoldoende integrale en gezamenlijke focus in de governance en organisatie van instandhouding van de functies waartoe publieke assets dienen, waardoor informatie, kennis ontwikkeling en besluitvorming op verschillende niveau’s elkaar onvoldoende versterken.
Er liggen onbenutte kansen voor efficiency in de GWW sector omdat er onvoldoende wordt ingezet op integraal en samenhangend management van de assets voor het in stand houden van functies in het publieke domein.

Doel van het project

Doel van het project is om het in stand houden van functies in het publieke domein te faciliteren met best practices, kennis, methoden en tools, en daarmee transparantie en significante efficiencywinst te bereiken in de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, geïllustreerd met een business case voor toepassing in de GWW sector.

Uitgevoerde activiteiten

Voorlopige structuur van ROBAMCI is afgeleid van EU projecten. In Fase 1 ligt de nadruk op werkpakket 8 (pilots) en 2 (framework)
Werkpakket 1 : Project management
Werkpakket 2 : Frame work of analysis
Werkpakket 3 : Van data naar informatie
Werkpakket 4 : Van informatie naar begrip
Werkpakket 5 : Van begrip naar handelingsperspectief
Werkpakket 6: Van handelingsperspectief naar robuuste bedrijfsvoering
Werkpakket 7 : Synthese, publicatie, communicatie naar eindgebruikers
Werkpakket 8 : Pilots / case studies (o.a. dijken, kustlijnzorg)
Fase 2: Pre- en postdictie mbv de numerieke rekenmodellen RetroBreach, Delft 3D en MPM (Material Point Method) ten behoeve van de ontwikkeling van een rekenmodel voor het faalmechanisme, alsmede de validatie van de gebruikte monitoring- en dataanalyse technieken (2014 en 2015)
De TKI aanvraag betreft fase 2

Gerealiseerde resultaten

(beschrijf de gestelde eindresultaten die verwacht worden uit het project, zowel resultaten voor de project partners, alsook de resultaten en economische doelstellingen voor de sector Deltatechnologie en voor de Topsector Water.
Welke concrete tools (apps?) en instrumenten kunnen verwacht worden van het project?
Is nog in ontwikkeling, maar het ligt in de rede dat er een handreiking of handleiding levenscyclusbenadering komt voor diverse type infrastructuur
Bij een positief resultaat van het project; is er uitzicht op voortzetting van de PPS?)
Ja, huidige aanvraag betreft fase 1

Innovativiteit

Geef aan hoe het consortium georiënteerd is op soortgelijke projecten en wat de ‘state of the art’ is met betrekking tot het onderwerp; laat duidelijk zien wat het project nieuw, uniek en innovatief maakt ten opzichte van bestaande kennis, onderzoek en projecten.
Andere sectoren zijn verder in het systematisch en risico gestuurd in standhouden van infrastructuur dan de GWW sector. Kern is het verbinden van data, kennis en ervaring gericht op beslissen in de life cycle van infrastructuur. Een complex van governance, organisatie en technische aspecten belemmert het eenvoudig kopieren ervan naar en binnen de GWW sector. In het project worden de belemmeringen onderkend en worden practises, methoden en tools, die sector of toepassings specifiek zijn gemaakt, gegeneraliseerd en via pilots toepasbaar gemaakt in de GWW sector.

Valorisatie

Deze sectie beschrijft de wijze waarop het PPS consortium valorisatie- en disseminatie-activiteiten organiseert (wat, wie, wanneer), plannen om de projectresultaten en -kennis breed beschikbaar te stellen, ‘ plug-and-play’ oplossingen voor opschaling – vermenigvuldiging en verbreding van resultaten naar de gehele Deltatechnologie sector (wat, wie, wanneer) en plannen voor het implementeren van de projectresultaten (tot welke resultaten leidend)

Link naar projectresultaten…