Proeftuin Veenweidegebieden

Het waterbeheer in veenweidegebieden bereikt zijn grenzen. Ontwatering en afwatering met drainage heeft geleid tot maaivelddaling, CO2-uitstoot en uitspoeling van nutriënten in het grond- en oppervlaktewater. Gevolg is o.a. een verlies aan waterbergingscapaciteit en uitspoeling van fosfaat uit landbouwgebieden. Bij droogte ontstaan sneller watertekorten. Al langer speelt dit in natuurgebieden, die door vermindering van kwelstromen van grondwater afhankelijk worden van de inlaat van oppervlaktewater. Ecologische waarden staan onder druk. Klimaatverandering versterkt de problematiek.

Het overgaan naar hogere grondwaterstanden in veenweidegebieden lijkt noodzakelijk om bodemdaling en de emissie van broeikasgassen te beperken, en om het gebied weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Ook zijn hogere waterstanden nodig voor herstel van biodiversiteit. Echter, hogere waterstanden en het vasthouden van water in het gebied hebben impact op de landbouw, o.a. de draagkracht van de bodem. Keuzes m.b.t. grondwaterstand, gewas en bodembeheer bepalen samen verschillende producerende en regulerende ecosysteemdiensten (bodemdaling, emissies broeikasgassen, gewasopbrengst, waterkwaliteit, waterberging en –retentie etc.) en de waarde daarvan. In het kader van de veenweideproblematiek, biodiversiteitsbehoud en klimaatadaptatie is er behoefte aan innovatie: technisch en sociaal economisch, zodat ecosysteemdiensten beter in balans kunnen worden gebracht.

De TKI Deltatechnologie “Proeftuin veenweidegebieden” wil letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan het bedrijfsleven om samen met overheden, kennisinstellingen en eindgebruikers innovaties te ontwikkelen ten behoeve van toekomstbestendig waterbeheer in veenweidegebieden. De Proeftuin faciliteert innovatie door een veilige testomgeving te bieden voor innovaties. Een plek waar ondernemers en bedrijven (o.a.MKB, adviesbureaus), overheden (waterschap, provincie, gemeenten), maatschappelijke organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen elkaar op inhoud ontmoeten. Deze ontmoeting stimuleert creatieve innovatie. De proeftuin staat open voor alle ondernemers en partijen die zich binnen Nederland bezig houden met (duurzaam) waterbeheer in relatie met de veenweideproblematiek.