De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s, kust- en riviergebieden. En naar verwachting zal dit in 2050 zelfs oplopen tot 70 procent. Delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar. Doordat steeds meer mensen in deze gebieden komen te leven en er steeds meer economische activiteiten plaatsvinden, neemt de druk op delta’s toe. Er is risico op overstroming, bodemdaling, droogte en verzilting. De klimaatverandering heeft effect op waterveiligheid (zeespiegelstijging en extreme neerslag) en op de beschikbaarheid van (zoet) water. Nieuwe kennis en innovaties zijn nodig om het leven en werken in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam te maken. En dat tegen aanvaardbare kosten.

Deltatechnologie houdt zich met de volgende onderwerpen bezig:

  1. het buiten de deur houden van (ongewenst) water. Het gaat hierbij om waterkeringen (dammen, dijken en sluizen), stormvloedkeringen en andere kustwerken die beschermen tegen het water. Aspecten op het gebied van veiligheid, natuur en economische ontwikkelingsmogelijkheden worden tegen elkaar afgewogen om tot duurzame en kosteneffectieve oplossingen te kunnen komen;
  2. het gebruik van het watersysteem en de beheervragen die dit oproept. Het gaat hierbij onder meer om het op elkaar afstemmen van onderdelen en functies van de waterinfrastructuur zoals havens, kanalen en rivieren (onderdelen) en landbouw, wonen, natuur, energieopwekking (hydropower, biomassa, koeling), recreatie en vervoer over water (functies);
  3. het zorgen voor water van de juiste hoeveelheid en kwaliteit voor alle gebruiksfuncties inclusief landbouw en natuur;
  4. het herstel en de bescherming van aquatische en waterafhankelijke terrestrische ecosystemen door het treffen van inrichtingsmaatregelen en verduurzaming van gebruik van zoete, zoute en estuariene wateren;
  5. de inrichting en ruimtelijke planning in de delta in relatie tot waterveiligheid en waterbeheer om zo betrouwbaar en kostenefficiënt wonen en werken in deze gebieden mogelijk te maken. Ook landaanwinningen, havenontwikkeling, grondverbeteringen, bodemkwaliteit en grondwaterbeheer vallen hieronder.