Organisatie TKI Deltatechnologie

Wie vormen TKI Deltatechnologie?

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie wordt gevormd door een netwerk van publieke en private partijen die verbonden zijn met de Deltatechnologie. Onder Deltatechnologie wordt verstaan: alle activiteiten die te maken hebben met schoon en voldoende zoet oppervlaktewater en met de bescherming tegen wateroverlast en hoogwater. De Deltatechnologie draagt daarmee bij aan welzijn en welvaart in de Nederlandse Delta. Kennisinstellingen zoals Universiteiten, Deltares, WEnR (vh Alterra) en TNO dragen met hun kennis en kunde bij aan het beter begrijpen van de fysische en sociale processen in de Deltatechnologie. NWO en TTW zorgen ervoor dat het meer fundamentele onderzoek zo goed mogelijk aansluit bij zowel wetenschappelijke als maatschappelijke vragen op het gebied van de Deltatechnologie.

ZZP’ers, MKB’ers en grote ondernemingen zorgen mede voor de uitvoering van vele projecten. De projectenpagina geeft vele voorbeelden daarvan. Het betreft onder meer bedrijven uit de baggerwereld, ingenieursbureau’s, (kleine) (gespecialiseerde) (technische) ondernemingen en aannemers. Naast de uitvoering houden deze organisaties zich ook bezig met het ontwikkelen en verspreiden van kennis en kunde.

De overheden zijn meestal diegenen die kennis of innovaties gaan toepassen in de Deltatechnologie. Vertegenwoordigers van de waterschappen en van Rijkswaterstaat maar ook van gemeenten en provincies vormen daarom een grote groep binnen de Deltatechnologie.

Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) zoals Natuurmonumenten spelen eveneens een rol in de Deltatechnologie.

Organisatiestructuur: netwerken en knooppunten

De Deltatechnologie sector en de Topsector Water en Maritiem vormen een dynamisch netwerk waarin in wisselende samenstellingen wordt samengewerkt. Er zijn echter wel een aantal ‘knooppunten’ in dit netwerk aan te wijzen die een meer permanent karakter hebben. De knooppunten dienen als eerste aanspreekpunt in een deel van het netwerk en vormen de belangrijkste overleg- en uitvoeringsgroepen. De Topsector Water en Maritiem bestaat uit een Topteam en drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s): TKI Maritiem, TKI Watertechnologie en TKI Deltatechnologie. Ook is er een kernteam gevormd rond het thema ‘Export en Promotie’ (Internationaal) en rond het thema ‘Human Capital’. Het volgende diagram geeft meer inzicht in de verschillende onderdelen in de Topsector Water en Maritiem:

20160127 Structuur Topsector Water -2

Het TKI Deltatechnologie bestaan uit de volgende vijf onderdelen.

1. Kernteam Deltatechnologie

De taak van het Kernteam is om vanuit de Deltatechnologie sector een bijdrage leveren aan de door het Topteam gestelde doelen voor de Topsector Water. Het belangrijkste doel van het Kernteam is daarmee het versterken van de exportpositie van Nederland door het structureel versterken van de kennis- en innovatieketen in Nederland van de deelsector Deltatechnologie.

Leden van het Kernteam zijn (tussen haakjes wie zij vertegenwoordigen):

 • Marjolein van Wijngaarden, Vereniging van Waterbouwers, voorzitter kernteam én tevens voorzitter TKI Bestuur,
 • Dick Boland, RWS-WVL, Secretaris kernteam (dick.boland@rws.nl).
 • Alex Hekman, Sweco Netherlands namens Ingenieursbureaus
 • Willemien Bosch, NLingenieurs, penningmeester TKI bestuur
 • Luzette Kroon, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
 • Jan Put, Bouwend Nederland, MKB
 • Peter van den Berg, secretaris TKI Bestuur, Deltares, namens Kennisinstellingen
 • Klaas Groen, RWS-WVL, namens de Programmacommissie Deltatechnologie
 • Irene Mouthaan, EZK, Secretaris Topteam TSWM
 • Niels van den Berg, NWO
 • Maurice Luijten, RVO
 • Michiel Blind, Deltares, Directeur TKI Bureau

Alle leden en de secretaris hebben een vaste vervanger.

2. Bestuur Stichting TKI Deltatechnologie

Het TKI Deltatechnologie heeft als juridische entiteit een stichting. Het bestuur van deze stichting zorgt dat alle juridische, bestuurlijke en financiële zaken van het TKI in orde zijn. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

 • Marjolein van Wijngaarden (voorzitter)
 • Willemien Bosch, Directeur NLingenieurs (penningmeester)
 • Peter van den Berg (secretaris).
 • Secretaris van het bestuur is Michiel Blind (michiel@tkideltatechnologie.nl).

3. TKI bureau

Het TKI bureau ondersteunt het bestuur en daarmee het Kernteam op het gebied van alle juridische, bestuurlijke, financiële en administratieve zaken. Wat betreft de financiële zaken is het TKI bureau onder meer verantwoordelijke voor de zogenaamde PPS-toeslag(voorheen TKI-toeslag). Daarnaast zorgt het TKI bureau voor de communicatie, de verbinding tussen het TKI Deltatechnologie en het MKB en tussen het TKI en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het TKI bureau wordt gevormd door:

4. Programmacommissie Deltatechnologie

De Programmacommissie Deltatechnologie zorgt voor het inventariseren, structureren en prioriteren van de kennis- en innovatiebehoefte in de Deltatechnologie sector. Daarmee zorgt zij ook voor het formuleren, structureren en prioriteren van de onderzoeksbehoefte inzake Deltatechnologie. Het vervolgens programmeren en prioriteren van het onderzoek gebeurt in overleg met de kennisinstellingen. Ten slotte analyseert en beoordeelt de Programmacommissie de onderzoeksplannen van de kennisinstellingen en adviseert zij de Rijksoverheid over financiële steun aan de kennisinstellingen.

Leden van de Programmacommissie zijn:

Namens de overheid

 • Klaas Groen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (WVL)
 • Marnix Muller (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK))
 • Joost Buntsma (STOWA)
 • NIels van den Berg (namens NWO)
 • Anouk Verschuur (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Directoraat-generaal Water en Bodem)

Namens het bedrijfsleven

 • Bas Reedijk (BAM Infraconsult, namens Bouwend Nederland)
 • Herman Mondeel  (Witteveen en Bos, namens NL Ingenieurs)
 • Jaap van Thiel de Vries (Boskalis, namens Vereniging van Waterbouwers)

Namens de Kennisinstellingen

 • Willy Peelen (TNO)
 • Jaap Kwadijk (Deltares)
 • Suzanne Hulscher (University of Twente, Water Engineering and Management, namens de Universiteiten)
 • Arjan Budding (Wageningen University and Research – Environmental Science Group)
 • Louise van der Heijden (Regieorgaan SIA, namens de Hogescholen).

5. Programmabureau Deltatechnologie

Het Programmabureau ondersteund de Programmacommissie bij haar taken en is verantwoordelijk voor operationele zaken zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van besluiten die genomen zijn door de Programmacommissie, het voorbereiden van discussie en besluitvorming in de Programmacommissie, het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van correspondentie en administratie. Het programmabureau wordt gevormd door:

 • Michiel Blind (Deltares, voorzitter)
 • Floris den Boer  (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Arjan Budding (Wageningen Environmental Research)
 • Herman Mondeel  (Witteveen en Bos, namens NL Ingenieurs)

Tenslotte bestaat er nog een ‘knooppunt’ in het TKI Deltatechnologie-netwerk die nauwe banden heeft met het TKI Deltatechnologie en door het Kernteam Deltatechnologie en de Topsector Water wordt ondersteund:

 

Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

De Taskforce Deltatechnologie is onderdeel van de Topsector Water en Maritiem. Het basisteam van de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) bestaat uit twaalf personen uit het adviserend en uitvoerend bedrijfsleven met een actieve inzet van een tot twee dagen in de week. Zij rapporteren regulier aan de stuurgroep van de TFDT en zorgen voor een gunstig klimaat voor het bedrijfsleven om samen te werken en te innoveren. Haar mission statement luidt als volgt: De TFDT ontsluit kennis en expertise van het bedrijfsleven, overheid (OG) en kennisinstellingen, met de focus op projecten. Met onze inzet leveren wij een bijdrage aan het vertrouwen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, zodat er meer werkplezier is. Op deze manier ontstaat maximale waarde creatie en worden maatschappelijke kosten beperkt. We dragen bij aan een gezonde en kwalitatief sterke markt. De adviezen zijn altijd pre concurrentieel en bedoeld voor de opdrachtgevers en eigen achterban.

Voor meer informatie over de Taskforce Deltatechnologie kunt u terecht op de website