Aanleiding van het project

Waterbeheerders en boeren beseffen dat samenwerking noodzakelijk is voor het duurzaam en klimaatbestendig beheren van het watersysteem. Informatie over bodemvocht is hierbij essentieel. Waterbeheerders willen weten wat de actuele buffer capaciteit van de bodem is om water vast te houden tijdens wateroverlast en hoeveel de aanvoerbehoefte is tijdens droogte. Agrariërs hebben actuele bodemvocht gegevens nodig om berijdbaarheid, bewerkbaarheid, drainage en beregening behoefte goed in te schatten.
Enkele initiatieven om actuele en voorspellende bodemvocht gegevens te bepalen zijn uitgevoerd, maar zijn voorbijgegaan aan twee essentiële vragen: (i) wat is de gewenste nauwkeurigheid van deze gegevens om nog nuttig te kunnen gebruiken, (ii) op welk ruimtelijk schaalniveau zijn deze gegevens nodig.

Doel van het project

Het doel van het project was om inzichtelijk te maken wat het effect van te behalen c.q. gewenste nauwkeurigheid van het voorspelde bodemvochtgehalte is voor de bedrijfsvoering (agrariër) en het waterbeheer (waterschap). Betere afstemming tussen vraag en aanbod van water (bodemvocht) leidt tot efficiënter gebruik van water. Daarmee kan met dezelfde hoeveelheid water meer voedsel geproduceerd worden. Dit project droeg daardoor bij aan beter omgaan met water en andere ‘resources’. Het belang van boer en waterschap zit bovendien in vermindering van de kosten: het project draagt bij aan betere bedrijfsvoeringsmodellen en optimaal waterbeheer. De resultaten konden na afloop van het project in Nederland en buitenland worden ingezet door onderzoeksinstelling Wageningen Universiteit en Research en waterschappen.

Omschrijving van de activiteiten

Voor de gewenste nauwkeurigheid is het SWAP (Soil Water Atmosphere and Plant) model ingezet op een representatief perceel (Haaksbergen). Na model kalibratie/validatie is bepaald wat de nauwkeurigheid van de bodemvochtvoorspelling kan zijn, als functie van de lengte van de voorspelling. Dit is bepaald met behulp van “hindcasting” en het SWAP model.
Het gewenste ruimtelijk schaalniveau werd bepaald door voor een demonstratiegebied (Haaksbergen) een ruimtelijk bodemvochtmodel op te zetten op verschillende grid-groottes. Hiervoor werd het bestaande model SPHY gebruikt. Een validatie met het SWAP model zorgde voor de link tussen de twee componenten.

Verwachte resultaten

Resultaten van beide exercities werden bediscussieerd vanuit het gezichtspunt van een waterschap en vanuit het gezichtspunt van een boer. De eindanalyse heeft inzicht opgeleverd over de mogelijk te behalen dan wel gewenste nauwkeurigheid waarmee het bodemvocht moet kunnen worden bepaald met het oog op uit te voeren agrarische activiteiten (berijdbaarheid, beregening) en waterschapsactiviteiten (afvoer, aanvoer). Hiertoe werd een eerste prototype van een gekoppeld SWAP-SPHY model opgesteld.
Het is waarschijnlijk dat dit TKI project heeft bijgedragen aan het verkrijgen van vervolgprojecten. Dit heeft geresulteerd in een EU Water-JPI project OPERA (zie http://opendata.waterjpi.eu/dataset/opera-operationalizing-the-increase-of-water-use-efficiency-and-resilience-in-irrigation )

Innovativiteit

Het project sloot aan bij bestaande en eerdere (gedeeltelijke) samenwerkingsinitiatieven van de consortiumpartners, zoals Groundwater for Crop, en KlimaatAdaptieveDrainage (KAD). Precisie landbouw is bekend in de glastuinbouw, maar in volle grond landbouw nog niet. De partners verwachtten dat een betere omgang met water voordeel zal opleveren.

Valorisatie

Er is een flyer geschreven met een samenvatting van de behaalde resultaten. Tevens is een artikel geschreven in het magazine ‘Nieuwe Oogst’ .

Link naar projectresultaten…