Investeren in vernieuwing is voor het bedrijfsleven risicovol omdat overheid veranderlijk is. De angst om te investeren in nieuwe toepassingen maakt de overheid (te) onvoorspelbaar voor het bedrijfsleven. De overheid moet dus consistenter in haar vraagarticulatie zijn om het bedrijfsleven voldoende houvast te bieden in het aanbestedingsproces. De overheid moet rekening houden met de hoge transactiekosten van het bedrijfsleven en haar innovatie-uitvraag dus meer voor de lange termijn programmeren. Deze innovatiehobbel vraagt om specifieke aandacht voor continuïteit en consistentie van beleid door de overheid als voornaamste opdrachtgever en launching customer voor innovaties binnen de gww-sector.

Een suggestie voor de overheid om met deze innovatiehobbel om te gaan is genoeg werkvoorraad (deal flow) te creëren door innovatieprogramma”s te maken i.p.v. afzonderlijke projecten. Formuleer een langjarig programma, waar nodig door “joint procurement” met een aantal opdrachtgevers. Daarnaast zijn goed verwachtingenmanagement en weten wat je wilt als overheid (niet te vroeg met marktconsultaties beginnen), ook bruikbare suggesties. Voor marktpartijen geldt dat ze hun transactiekosten inzichtelijk moeten maken en deze transparant moeten communiceren.