Informatie Kennis en Innovatieclusters

Om de verbinding tussen maatschappelijk vraag en innovatie binnen de integrale en cross-sectorale aanpak van de Deltatechnologiesector te benadrukken wordt gewerkt met kennis- en innovatieclusters (KICs). In de KICs wordt een werkwijze gestimuleerd waarin fundamenteel en strategisch onderzoek en praktijkgerichte innovaties van begin af aan als onderling verbonden activiteiten worden opgenomen in de projectopzet, dus het verbinden van praktijk met theorie. Dit bevordert tevens het doorstromen van nieuwe kennis in de praktijk en versnelt de toepassing van innovaties en het terugvertalen van buitenlandse ervaring in de Nederlandse kennisontwikkeling/innovaties.

Samenhang meerlaagje kennisontwikkeling

Bovenstaande figuur geeft schematisch een beeld van de samenhang van de meerlaagse kennisontwikkeling en de doorvertaling naar export. De bomen symboliseren marktgebieden waar de BV Nederland de vruchten kan plukken van kennis ontwikkeld op fundamenteel, strategisch en toegepast gebied. De marktgebieden zorgen voor focus en een aanzuigende werking op kennis vanuit de verschillende lagen. Ook kunnen ze helpen met het identificeren van benodigde experimenteerruimte in eigen land om de boodschap in het buitenland sterker te kunnen brengen. Een zelfde aanzuigende functie kan worden vervuld door de maatschappelijke behoeften met innovatieopgaven vanuit beleid en uitvoeringspraktijk in Nederland. De combinatie werkt natuurlijk het beste. Ook de maatschappelijke behoeften en innovatieopgaven die daaruit voort komen zowel vanuit het beleid als uit de uitvoeringspraktijk in Nederland kunnen een zelfde aanzuigende functie vervullen en daardoor focus aanbrengen in onderzoek. De combinaties waarbij de marktbehoefte en de maatschappelijke behoefte bij elkaar komen werken natuurlijk het beste.

Zeven van de tien KICs zijn direct gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven die onder EU-Horizon 2020 benoemd zijn. De andere drie zijn doorsnijdende onderwerpen, methoden en concepten om de grote uitdagingen voor water en delta’s aan te kunnen.

KICs en Horizon 2020 Themas

De indeling in Kennis- en Innovatieclusters (KICs) is ruim gekozen om de breedte van de deltatechnologie weer te geven. Er is gekozen voor focus door binnen de KICs, nieuwe accenten te noemen. Een accent is een onderwerp waaraan we de komende jaren versterkte aandacht willen geven. Iets wordt een accent als minimaal twee partijen en liefst drie partijen uit de ‘Gouden Driehoek’ aangeven dat zij het een belangrijk onderwerp vinden waar zij de komende jaren extra aandacht aan willen geven. Daarbij wordt in de innovatieagenda 2016-2019 ook  aangegeven hoe dat accent de komende tijd extra aandacht gaat krijgen. Om de verbinding naar de praktijk te leggen worden ook de belangrijkste pilots en proeftuinen genoemd.