Omschrijving
Het is gebleken dat het lastig is om bij de eerste bijeenkomsten van de Meerwaardescan de juiste deelnemers met het juiste mandaat aan tafel te krijgen.
Interventie
Bilaterale bestuurlijke overleggen (o.a. met wethouders) achteraf.
Leereffect
Voorafgaand aan het toepassen van de  Meerwaardescan de stakeholders op bestuurlijk niveau melden wat de bedoeling is, vragen zich te committeren en deelnemers met ambities en mandaat af te vaardigen voor bijeenkomsten. Het gevolg zal zijn dat er niet alleen gekeken wordt naar Rijkswaterstaat als trekker van een business case, maar dat ook andere stakeholders zich als trekker zien van een business case en dat RWS als shareholder kan meekoppelen met die initiatieven.

Projecten in de GWW zijn vaak complex van aard met veel betrokken partijen. De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid in dit proces. Een professioneel opdrachtgever heeft de uitdaging om de visie te bewaken, bestuurder te zijn en procesbewaker (inhoudelijke en procesmatige sturing) om het project te laten slagen. Om dit voor elkaar te krijgen is voldoende kennis van het proces en de risico”s die daarmee samenhangen zowel in financiële, technische als juridische zin van belang.

Een belangrijk onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap is ook probleemarticulatie. Opdrachtgevers zijn vaak onvoldoende in staat een probleem goed te formuleren, denken al erg in oplossingen. Dit werkt belemmerend voor de oplossingsruimte.

Grote projecten in de GWW sector zijn eenmalig. Voor kleinere opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld kleinere gemeenten kan het voorkomen dat zij slechts een enkele maal een brug moeten vervangen. Door te beperkte herhaling in opdrachten zijn opdrachtgevers soms niet in staat om professioneel opdrachtgever te zijn.

Omschrijving
Binnen het Inside project is het innovatieve karakter van het project onderschat. Een innovatie traject brengt per definitie onzekerheden met zich mee. Onzekerheden in ’tijd’ en ‘geld’. Door het onderschatten van de grootte van deze onzekerheden ontstond additionele vertraging en irritatie bij zowel de marktpartijen als de opdrachtgever . Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra overleggen om tot een besluit te komen en wie welke kosten en risico”s zou dragen van vooraf niet voorziene werkzaamheden.Daarnaast heeft het innovatieproces een cyclische/ iteratieve aard en valt niet/ moeilijk te sturen qua tijd en kosten tegelijk. Hierdoor is het inschatten van tijd/ kosten voor het doorlopen en afronden van deze fase lastig en kunnen resultaten, met name voor de initiërende partijen, (te) lang op zich laten wachten.
Interventie
Er is diverse malen gesproken met diverse partijen en getracht open en transparant het proces in te gaan, maar de praktijk bleek weerbarstiger, waardoor extra overleggen nodig bleken te zijn. Er had beter sturing op kunnen zitten dan nu het geval is geweest.
Leereffect
Achteraf is in beeld gebracht op wat voor manier het innovatieproces beter beheersbaar kon worden. Tegelijkertijd biedt een beheersbaar innovatieproces ook de mogelijkheden om met de betrokken partijen eens te worden over de (gezamenlijke) inzet in tijd, menskracht en middelen. Belangrijk is dan ook om wederzijds begrip te hebben voor de fase waarin het innovatieproces zich bevindt en wanneer enkele stappen (voor of achteruit) worden gezet.