Financiering en ondersteuning

Financieringsmogelijkheden

Het TKI bureau kan u helpen met het onderzoeken of een eventuele aanvraag van financiering van uw project of programma mogelijk is. Wij verwachten van u wel dat u uw eigen huiswerk gedaan heeft door onder meer zelf eerst te kijken of u überhaupt in aanmerking komt (zie de verwijzingen hieronder naar de desbetreffende websites). Daarnaast dient u niet te vergeten dat het ontvangen van financiering ook verplichtingen met zich meebrengt. Het TKI bureau probeert echter de administratieve last van deze verplichtingen, samen met u, zo klein mogelijk te houden.
Het gaat om de volgende regelingen.

  • PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)
    Het doel van de PPS-toeslag is het stimuleren van privaat-publieke samenwerking binnen het TKI. Het basisprincipe is simpel. Voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,30. (t/m de TKI toeslag 2017 was dit € 0,25) Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek. De aanvraag van een PPS-toeslag loopt altijd via de TKI Deltatechnologie want alleen een TKI kan deze toeslag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen, het benodigde formulier is bij de TKI op te vragen. Rechtstreeks aanvragen bij RVO is niet mogelijk. Aanvragen via een ander TKI is uiteraard ook mogelijk. Om in aanmerking te komen voor PPS-toeslag moet u voldoen aan zowel de voorwaarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de regeling stelt als de eisen die het TKI zelf daarvoor stelt. De belangrijkste eis van het TKI Deltatechnologie is dat het project of programma aansluit bij het innovatiecontract Deltatechnologie. De eisen van de RVO voor de PPS-toeslag kunt u hier vinden.
  • MIT-regeling
    Speciaal voor het MKB is er de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) stimuleert het ministerie van Economische Zaken MKB-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven makkelijker meedoen met gezamenlijke projecten van overheid en wetenschap. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering en de aanvraag loopt via het TKI Deltatechnologie (zie MIT regeling Topsector Water of MIT regeling algemeen).

Overige mogelijk relevante Nederlandse subsidies

Onderstaande subsidieregelingen hebben ook raakvlakken of meerwaarde voor de Deltatechnologie. Voor meer informatie verwijst TKI Deltatechnologie graag door naar de websites en helpdesks van de regelingen.

Praktijkleren (PL)

Waarvoor:

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Voor wie:

Bedrijven die eigen personeel bij opleidingsinstituten een praktijk- of werkleerplaats laten doen. Daarnaast kunnen bedrijven ook aanvragen voor de uren die ze besteden aan het begeleiden van studenten.

Meer informatie

Small business Innovation Research (SBIR)

Waarvoor:

Innovatie in opdracht. SBIR is een werkwijze waarmee de overheid (d.w.z. de aanbestedende diensten van ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden -waterschappen, provincies en gemeenten-) door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om een vooraf gedefinieerd maatschappelijke vraagstuk op te lossen. SBIR’s worden per oproep uitgezet en is niet een doorlopende regeling.

Per oproep kunnen ondernemers een offerte indienen voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten om tegemoet te komen aan de in de oproep benoemde maatschappelijke uitdaging.

Voor wie:

Ondernemers (van start-ups, tot kleine en middelgrote bedrijven).

Meer informatie

TechLeap (voorheen StartupDelta)

Waarvoor:

TechLeap is een publiek-privaat-initiatief en opgericht ter ondersteuning van start-ups. Alle start-up-initiatieven zijn er vertegenwoordigd. In TechLeap ondersteunt RVO, samen met vele andere partijen start-ups, bijvoorbeeld bij het vinden van internationale partners, landeninformatie en tech-hubs in verschillende delen van de wereld.

Voor wie:

Voor zowel de Nederlandse start-ups die naar het buitenland willen, als voor de buitenlandse start-ups die naar Nederland willen uitbreiden.

Meer informatie

Subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Waarvoor:

Stimuleren van innovatieve integrale oplossingen voor de concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Projecten moeten meer integrale oplossingen bieden, dus niet gericht zijn op specifieke technieken of componenten, maar op een multidisciplinaire aanpak voor missies.

Vier thema’s: wind op zee, hernieuwbare energie op land, gebouwde omgeving en Industrie.

Voor wie:

Alle partijen die in samenwerkingsverbanden oplossingen onderzoeken en ontwikkelen.

Meer informatie

Call van KIA Landbouw, Water, Voedsel

Waarvoor:

Deze call is gekoppeld aan de Missie Landbouw , Water, Voedsel. Het is de eerste gezamenlijke call van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Relevantie voor Topsector Water & Maritiem
Alle drie de TKI’s zijn in meer of mindere mate betrokken bij de KIA landbouw water voedsel, dus voor allen zal het relevant zijn.

Voor wie:

Deze call is gericht op samenwerkingsverbanden van onderzoeksorganisaties en bedrijfsleven.

Meer informatie

Topsector Energie: Urban energy

Waarvoor:

Projecten gericht op onderzoek of ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving, energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur.

Projecten die te maken hebben met de klimaatadaptieve stad.

Voor wie:

Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen

Meer informatie

Topsector Energie: Wind op Zee

Waarvoor:

Onderzoek en ontwikkelingsprojecten met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren (zonder demonstratiemogelijkheden).

Voor wie:

Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen

Meer informatie

Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport(DKTI-transport)

Waarvoor:

Het doel van de regeling is productontwikkeling in de transportsector te versnellen om de afspraken uit het Energieakkoord en Klimaatakkoord te behalen. De regeling richt zich op transportoplossingen met een lage of zero CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Voor wie:

Samenwerkingsverband van partijen die samen de relevante keten omvatten, dus niet alleen de bouw van een schip, maar ook infrastructurele maatregelen die het gebruik van bijvoorbeeld een duurzame energiebron mogelijk maken.

Meer informatie

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Waarvoor:

Pilotprojecten en demonstratieprojecten.

Voor wie:

Ondernemers of eindgebruikers die innovatieve technieken willen toepassen waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd, zij kunnen subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.

Meer informatie