De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar.

Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep voor de tweede keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.

Landbouw, Water, Voedsel
Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Nederland beschikt over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie. Met de oproep willen de topsectoren innovaties op deze terreinen stimuleren.

Budget
Er is circa € 15 miljoen beschikbaar vanuit de drie topsectoren. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als WR-capaciteit (€ 10 miljoen) en als TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei 2021. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een volledig PPS-voorstel (fase twee). De volledige tekst van de oproep en de indieningsformulieren vindt u hier.

Informatiebijeenkomsten
De topsectoren organiseren een reeks webinars om de spelregels rondom deze oproep toe te lichten: wie kunnen er voorstellen indienen, waar moeten de voorstellen aan voldoen, wat houden de thema’s in en meer. Deze webinars staan gepland op woensdag 7 april – 09.00-10.00 uur en op donderdag 15 april – 16.00-17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie.

Matchmaking op thema’s Gezondheid & Zorg en Chemie
Daarnaast vindt er een aantal matchmakingbijeenkomsten plaats om cross-over projecten tussen de verschillende topsectoren te stimuleren. Op dinsdag 20 april van 13.30-15.00 uur vindt er een online matchmaking plaats op de thema’s gezondheid en zorg met Topsector Life Sciences & Health. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Op dinsdag 22 april van 9.00 – 10.30 staat er een matchmaking met Topsector Chemie gepland. Er zijn diverse thema’s benoemd waar de topsectoren de samenwerking willen stimuleren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Wilt u als MKB-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

MIT: R&D projecten
Een MKB-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject voor een klein R&D samenwerkingsproject, en € 200.000 tot € 350.000 per innovatieproject voor een groot R&D samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT: Kennisvouchers
Bent u een MKB’er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

MIT Haalbaarheidsprojecten (Duurzame visserij en aquacultuur)
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Vanaf 2021 kunt u bij ons uitsluitend subsidie aanvragen voor een MIT haalbaarheidsproject waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

Op 20 april 2021 wordt de MIT regeling opengesteld.

Bron en aanvullende informatie

Op 15 april 2021 kunnen bedrijven online pitchen voor het Waterinnovatiefonds (WIF) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit fonds is bedoeld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen.

Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Met het WIF voorziet HHNK in aanvullende financiering voor de realisatie van innovaties.

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen en kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De uitvoering is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds.

15 april
Ieder half jaar is er een mogelijkheid om te pitchen. De eerstvolgende gelegenheid is op 15 april aanstaande, uiteraard nog online. Wilt u hieraan meedoen? Meldt u zich dan met uw voorstel aan via WIF@hhnk.nl Meer informatie over het Waterinnovatiefonds vindt u op www.hhnk.nl/zakelijk. Ook kunt u contact opnemen met Reindert Sellies via 072 582 7560.

https://youtu.be/4QrqfzHVjSs

Thecla Bodewes is met ingang van 1 april 2021 door staatssecretaris Keijzer (EZK) in afstemming met minister van Nieuwenhuizen (I&W) benoemd tot boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Thecla Bodewes is tevens CEO van Thecla Bodewes Shipyards. Zij neemt het stokje over van Annemieke Nijhof, huidig directeur Deltares.

Ervaren ondernemer met een maatschappelijke missie
Naast haar bekendheid met en in de maritieme wereld, is Thecla Bodewes geen onbekende in Topsector Water & Maritiem. Zo heeft zij aan het begin van het Topsectorenbeleid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda. Als zakenvrouw van het jaar in 2011 en ‘havenondernemer van het Jaar 2019 Port of Zwolle’ heeft zij de juiste ervaring om de drie deelsectoren in Topsector Water en Maritiem onderling te verbinden én met andere sectoren. Thecla was een aantal jaar voorzitter van het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg) – een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken – en kent de sector en het Haagse speelveld als geen ander. Het toenemende belang van cross sectorale samenwerking, zowel nationaal als internationaal, maakt haar inzet en ervaring zeer waardevol voor een gezonde toekomst van deze topsector.

Aanpakker

Thecla Bodewes ziet er enorm naar uit als boegbeeld van Topsector Water & Maritiem aan de slag te gaan: “Als scheepsbouwer in hart en nieren ben ik een aanpakker. En dat komt goed uit. Er liggen legio kansen voor deze brede sector met zijn drie deelsectoren maritiem, watertechnologie en deltatechnologie. Innovatie met focus op verduurzaming en digitalisering in aansluiting op grote transities als klimaatverandering, gezondheid en duurzame mobiliteit is meer dan ooit nodig. Al was het alleen maar om ons uit de huidige crisis te innoveren.”

Focus en verbinding in de brede water- en maritieme wereld
Scheidend boegbeeld Annemieke Nijhof heeft zich ingezet voor een Topsector in verbinding met andere sectoren en heeft focus aangebracht in de aanpak en koers van de Topsector. Als directeur van het kennisinstituut Deltares blijft Annemieke verbonden aan Topsector Water & Maritiem.

Water & Maritiem
Topsector Water & Maritiem is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan het verzilveren van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzame mobiliteit. Dit doet de Topsector vanuit een innovatieve thuismarkt waar scheepsbouwers en baggeraars tot ingenieursbureaus, kennisinstellingen en MKB-bedrijven samen met overheden en maatschappelijke organisaties werken aan schone en slimme schepen, het klimaatbestendig en leefbaar houden van Nederland met voldoende schoon water voor iedereen.

Focus op verduurzaming

De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Jan Hendrik Dronkers, is verheugd met de komst van Thecla Bodewes als nieuw boegbeeld: “Ik zie uit naar de komst van Thecla als boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Met haar jarenlange ervaring, kennis van en focus op verduurzaming, zet zij zich in voor een toekomstbestendige sector. Dit maakt haar de juiste persoon om deze brede topsector te vertegenwoordigen.”

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

29 oktober: webinar Droogte
Op 29 oktober van 10 tot 12 uur vindt het DigiShape webinar over Droogte plaats. In dit webinar krijg je een update van recente ontwikkelingen en initiatieven, zoals:
• sturen op droogte;
• satellietdata voor actuele verdamping;
• droogtedashboards voor grondwater en scheepvaart.
Met DigiShape partners en andere geïnteresseerden bespreken we hoe we deze initiatieven verder kunnen brengen en gaan we in gesprek over nieuwe kansen en initiatieven.

Proeftuin
Ook zullen we de mogelijkheden verkennen voor een innovatief en gezamenlijk proeftuin-project,waarin de verschillende expertises op het gebied van data science, satellietdata, meten en monitoren, droogtevoorspellingen en dashboards samenkomen. Het doel van deze “DigiTuin Droogte” is het ontwikkelen van een instrumentarium dat integrale scenario’s levert en waterbeheerders in staat stelt om effectief samen te werken, informatie uit te wisselen en naar stakeholders te communiceren in tijden van droogte.

Inschrijven
De sessie is open voor DigiShape partners en andere geïnteresseerden. Doe je mee? Schrijf je in via https://digishape_droogte.eventbrite.nl

DigiShape website
De DigiShape website geeft je nu direct inzicht in het DigiShape programma. Je vind er uitgebreide informatie over de alle 9 programmalijnen en het groeiend aantal projecten. Check dus regelmatig!

Komende webinars
Er staat voor de komende maanden weer een mooie reeks aan DigiShape webinars op het programma. Zet ze alvast in je agenda!

Datum en Onderwerp
29 oktober Droogte
12 november Multiclouds
26 november Digital Twins
10 december Water en Logistiek
21 januari DigiTwin Noordzee

Op onze website vind je meer informatie over deze webinars. Daarnaast tonen we ook de relevante webinars van onze partners. Ben je partner en staat je webinar er niet bij? Laat het ons weten!

Proeftuin Programmatische Aanpak Grote Wateren

Hoe maken we de Programmatische Aanpak Grote Wateren CO2-neutraal, circulair en kosteneffectiever? Die vraag moet worden beantwoord in de Proeftuin grote wateren van de Topsector Water en Maritiem. Met name het nat grondverzet bepaalt de CO2-voetprint van de projecten. Met een groep kwartiermakers hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan een concreet voorstel voor de proeftuin. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de inzichten en ideeën van een groot aantal partijen uit de watersector. De proeftuin heeft 3 onderdelen: [lees dit artikel verder

Gerelateerd nieuws:
Proeftuin voor duurzamer grondverzet op komst, lees verder

In deze roerige tijden delen we graag een mooi nieuwtje. Op 24 maart hebben zich weer 10 (!!) nieuwe partners aangesloten bij ons open innovatieplatform om de digitale transformatie van de watersector verder vorm te geven!

Voor meer info, zie de website van DigiShape